Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Afobe

Salamo 139.7
en.Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence?
fr.Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face?
mg.Aiza no hialako amin' ny Fanahinao? Aiza no handosirako tsy ho eo anatrehanao?
Matio 5.29
en.And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
fr."Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est avantageux pour toi qu`un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne."
mg."Fa raha ny masonao ankavanana no manafintohina anao, dia esory hiala izy, ka ario ho afaka aminao; fa mahasoa anao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no hariana any amin’ny helo."
Matio 10.28
en.And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.
fr."Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l`âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l`âme et le corps dans la géhenne."
mg."Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy; fa aleo matahotra Izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin’ny helo."
Matio 16.18
en.And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.
fr.Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
mg."Ary Izaho milaza aminao koa: fa ianao no Petera, ka eo ambonin' ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako; ary ny vavahadin' ny helo tsy haharesy azy."
Lioka 16.23
en.And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.
fr."Dans le séjour des morts, il leva les yeux; et, tandis qu`il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein."
mg.Ary raha nijaly tao amin' ny helo izy ka niandrandra, dia nahita an' i Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany.
Romana 2.12
en.For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;
fr.Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi.
mg."Fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna koa; fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia hotsaraina araka ny lalàna."
Romana 6.23
en.For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
fr."Car le salaire du péché, c`est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c`est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur."
mg."Satria fahafatesana no tambin' ny ota; fa fiainana mandrakizay no fanomezan' Andriamanitra amin' ny alalan' i Jesosy Kristy Tompontsika."
Romana 8.1
en.There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
fr.Il n`y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ.
mg.Noho izany, ankehitriny dia tsy misy fanamelohana ho an' izay ao amin' i Kristy Jesosy, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny Fanahy.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto