Akaiky

Eksodosy 34.28
en.And he was there with the LORD forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the ten commandments.
fr.Moïse fut là avec l`Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d`eau. Et l`Éternel écrivit sur les tables les paroles de l`alliance, les dix paroles.
mg.Dia teo amin' i Jehovah efapolo andro sy efapolo alina izy, sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano. Ary nosoratan' i Jehovah tamin' ny vato fisaka ny tenin' ny fanekena, dia ny didy folo.
2 Tantara 15.2
en.And he went out to meet Asa, and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin; The LORD is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you.
fr."et Azaria alla au-devant d`Asa et lui dit: Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin! L`Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui; si vous le cherchez, vous le trouverez; mais si vous l`abandonnez, il vous abandonnera."
mg."Ary dia nivoaka hitsena an' i Asa izy ka nanao taminy hoe: Mihainoa ahy, ry Asa mbamin' ny Joda sy ny Benjamina rehetra: Jehovah momba anareo, raha ianareo momba Azy; ary raha mitady Azy ianareo, dia ho hitanareo Izy; fa raha mahafoy Azy ianareo, dia hahafoy anareo Izy."
Nehemia 9.31
en.Nevertheless for thy great mercies' sake thou didst not utterly consume them, nor forsake them; for thou art a gracious and merciful God.
fr.Mais, dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux.
mg.Nefa noho ny haben' ny famindramponao dia tsy navelanao ho lany ringana tanteraka izy ary tsy nafoinao, satria Andriamanitra mamindra fo sy miantra Ianao.
Salamo 16.11
en.Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.
fr."Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il y a d`abondantes joies devant ta face, Des délices éternelles à ta droite."
mg."Hampahafantatra ahy ny lalan' aina Ianao; fahavokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay."
Salamo 23.6
en.Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.
fr.Oui, le bonheur et la grâce m`accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j`habiterai dans la maison de l`Éternel Jusqu`à la fin de mes jours.
mg."Eny tokoa, fahatsarana sy famindrampo no hanaraka ahy amin' ny andro rehetra hiainako; dia hitoetra ao an-tranon' i Jehovah mandrakizay aho."
Salamo 27.4
en.One thing have I desired of the LORD, that will I seek after; that I may dwell in the house of the LORD all the days of my life, to behold the beauty of the LORD, and to enquire in his temple.
fr.Je demande à l`Éternel une chose, que je désire ardemment: Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l`Éternel, Pour contempler la magnificence de l`Éternel Et pour admirer son temple.
mg.Zavatra iray no niriko tamin' i Jehovah, izany no hotadiaviko, dia ny hitoetra ao an-tranon' i Jehovah amin' ny andro rehetra hiainako, mba ho faly mijery ny fahatsaran' i Jehovah sy mandinika ao amin' ny tempoliny.
Salamo 34.18
en.The LORD is nigh unto them that are of a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit.
fr.(34:19) L`Éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé, Et il sauve ceux qui ont l`esprit dans l`abattement.
mg.Akaikin' izay manana fo mangorakoraka Jehovah, ary mamonjy izay torotoro fanahy.
Salamo 84.11
en.For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.
fr.(84:12) Car l`Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, L`Éternel donne la grâce et la gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l`intégrité.
mg."Fa Masoandro sy Ampinga Jehovah Andriamanitra; fahasoavana sy voninahitra no homen' i Jehovah; tsy hiaro zava-tsoa amin' izay mandeha amin' ny fahitsiana Izy."
Salamo 105.4
en.Seek the LORD, and his strength: seek his face evermore.
fr.Ayez recours à l`Éternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face!
mg."Mitadiava an' i Jehovah sy ny heriny; katsaho mandrakariva ny tavany."
Isaia 55.6
en.Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near:
fr."Cherchez l`Éternel pendant qu`il se trouve; Invoquez-le, tandis qu`il est près."
mg.Mitadiava an' i Jehovah, dieny mbola hita Izy, miantsoa Azy, dieny mbola akaiky Izy.
Lioka 10.9
en.And heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you.
fr.guérissez les malades qui s`y trouveront, et dites-leur: Le royaume de Dieu s`est approché de vous.
mg.Ary sitrano izay marary ao, ka lazao amin' ny olona hoe: Efa mby akaiky anareo ny fanjakan' Andriamanitra.
Jaona 1.18
en.No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.
fr."Personne n`a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l`a fait connaître."
mg.Tsy nisy nahita an' Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny Zanakalahy Tokana, Izay ao an-tratran' ny Ray, Izy no nanambara Azy.
Jaona 14.18
en.I will not leave you comfortless: I will come to you.
fr.Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
mg."Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankaty aminareo Aho."
2 Korintiana 13.11
en.Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.
fr."Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix; et le Dieu d`amour et de paix sera avec vous."
mg."Farany, rahalahy, veloma, aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mifampihavàna; ary Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana anie ho aminareo."
Filipiana 4.5
en.Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
fr.Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
mg.Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fahononan-tenanareo. Efa mby akaiky ny Tompo.
Jakoba 2.13
en.For he shall have judgment without mercy, that hath shewed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment.
fr.car le jugement est sans miséricorde pour qui n`a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement.
mg."Fa fitsarana tsy misy famindrampo no ho anjaran’izay tsy mamindra fo; ary ny famindrampo kosa dia faly, fa tsy mba matahotra ny fitsarana."
1 Jaona 4.13
en.Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.
fr.Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu`il demeure en nous, en ce qu`il nous a donné de son Esprit.
mg."Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary Izy ato amintsika, satria efa nanomezany antsika ny Fanahiny;"

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto