Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Anjely

Marka 1.20
en.And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
fr."Aussitôt, il les appela; et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent."
mg."Dia niantso azy ireo niaraka tamin’izay Izy; ary izy mirahalahy nandao an’i Zebedio rainy teo an-tsambokely mbamin’ny olona nokaramainy, ka dia nanaraka an’i Jesosy."
Jaona 1.30
en.This is he of whom I said, After me cometh a man which is preferred before me: for he was before me.
fr.C`est celui dont j`ai dit: Après moi vient un homme qui m`a précédé, car il était avant moi.
mg.Izy Ilay nolazaiko hoe: Misy Lehilahy avy aoriako Izay efa tonga eo alohako, satria talohako Izy,
Jaona 2.10
en.And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now.
fr."et lui dit: Tout homme sert d`abord le bon vin, puis le moins bon après qu`on s`est enivré; toi, tu as gardé le bon vin jusqu`à présent."
mg."Ka nanao taminy hoe: Araka ny fanaon' ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha; ary rehefa nisotro be ny olona, dia vao izay ratsiratsy kokoa; fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny."
Jaona 2.14
en.And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting:
fr.Il trouva dans le temple les vendeurs de boeufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis.
mg.Ary hitany teo amin' ny tempoly ny nivarotra omby sy ondry sy voromailala ary ny mpanakalo vola izay nipetraka teo.
Jaona 15.10
en.If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.
fr.Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j`ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.
mg.Raha mitandrina ny didiko ianareo, dia hitoetra amin' ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didin' ny Raiko sy ny itoerako amin' ny fitiavany.
Romana 1.10
en.Making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you.
fr.demandant continuellement dans mes prières d`avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d`aller vers vous.
mg.Mangataka aho, fandrao mba hisy fomba ihany ankehitriny ahombiazan' ny diako hankany aminareo raha sitrapon' Andriamanitra.
2 Korintiana 13.1
en.This is the third time I am coming to you. In the mouth of two or three witnesses shall every word be established.
fr.Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins.
mg.Izao no fanintelon’ny hankanesako aty aminareo. “Amin’ny tenin’ny vavolombelona roa na telo no hanorenana mafy ny teny rehetra”
2 Timoty 3.16
en.All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:
fr.Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
mg.Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho foto-pampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana,
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto