Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Avelao

Josoa 8.3
en.So Joshua arose, and all the people of war, to go up against Ai: and Joshua chose out thirty thousand mighty men of valour, and sent them away by night.
fr.Josué se leva avec tous les gens de guerre, pour monter contre Aï. Il choisit trente mille vaillants hommes, qu`il fit partir de nuit,
mg.Dia niainga i Josoa sy ny mpanafika rehetra hiakatra an' i Ay, ary nifidy lehilahy mahery sy be herim-po telo alina Josoa ka nandefa ireo tamin' ny alina.
Marka 10.38
en.But Jesus said unto them, Ye know not what ye ask: can ye drink of the cup that I drink of? and be baptized with the baptism that I am baptized with?
fr.Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisés du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils.
mg."Fa hoy Jesosy taminy: Tsy fantatrareo izay angatahinareo; hainareo va ny hisotro amin’ny kapoaka izay sotroiko, na ny hatao batisa amin’ny batisa izay hanaovana Ahy batisa?"
Marka 10.39
en.And they said unto him, We can. And Jesus said unto them, Ye shall indeed drink of the cup that I drink of; and with the baptism that I am baptized withal shall ye be baptized:
fr."Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé;"
mg."Dia hoy izy mirahalahy taminy: Hainay. Ary hoy Jesosy taminy: Raha ny kapoaka izay sotroiko, dia hosotroinareo ihany ary ny batisa izay hanaovana Ahy batisa, dia hanaovana batisa anareo ihany;"
Jaona 16.23
en.And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.
fr.En ce jour-là, vous ne m`interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.
mg."Ary amin' izany andro izany dia tsy hanontany Ahy na inona na inona ianareo; lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa na inona na inona hangatahinareo amin' ny Ray dia homeny anareo amin' ny anarako izany."
1 Korintiana 5.3
en.For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that hath so done this deed,
fr.Pour moi, absent de corps, mais présent d`esprit, j`ai déjà jugé, comme si j`étais présent, celui qui a commis un tel acte.
mg."Fa izaho, na dia tsy teo aza ny tenako, nefa teo ihany ny fanahiko, dia efa nitsara sahady an’ilay nanao izany tahaka ny teo ihany aho;"
Galatiana 1.3
en.Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,
fr.que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus Christ,
mg.Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika,
Galatiana 1.5
en.To whom be glory for ever and ever. Amen.
fr.à qui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!
mg.Ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena.
Galatiana 4.17
en.They zealously affect you, but not well; yea, they would exclude you, that ye might affect them.
fr.Le zèle qu`ils ont pour vous n`est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux.
mg."Mazoto mila fitia aminareo izy ireo, nefa tsy araka ny mety; fa te-hanaisotra anareo any ivelany izy, mba hampahazoto anareo hila fitia aminy kosa."
Efesiana 6.2
en.Honour thy father and mother; which is the first commandment with promise;
fr.Honore ton père et ta mère (c`est le premier commandement avec une promesse),
mg."Manajà ny rainao sy ny reninao fa izany no didy voalohany misy tenifikasana;"
Kolosiana 1.29
en.Whereunto I also labour, striving according to his working, which worketh in me mightily.
fr.C`est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi.
mg.Ary ny hahatanteraka izany no ikelezako aina koa sy iezahako fatratra araka ny fiàsan’ny herin’Ilay miasa mahery ato anatiko.
Kolosiana 3.10
en.And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him:
fr.et ayant revêtu l`homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l`image de celui qui l`a créé.
mg.Ary efa notafianareo ilay olona vaovao, izay havaozina amin’ny fahalalana araka ny endrik’Izay nahary azy.
2 Petera 2.21
en.For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them.
fr.Car mieux valait pour eux n`avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l`avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné.
mg.Fa tsara aminy raha tsy nahalala ny lalan’ny fahamarinana toy izay hiala amin’ny didy masina natolotra azy, rehefa nahalala izany izy.
2 Petera 3.14
en.Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot, and blameless.
fr.C`est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix.
mg.Koa amin’izany, ry malala, satria miandrandra izany zavatra izany ianareo, dia mazotoa mba ho hita tsy manan-tsiny amam-pondro eo anatrehan’ny Tompo amin’ny fihavanana.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto