Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fahafaham-po

Joba 1.20
en.Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped,
fr."Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête; puis, se jetant par terre, il se prosterna,"
mg.Dia nitsangana Joba ka nandrovitra ny kapaotiny, ary nanaratra ny lohany, dia niapoka tamin' ny tany ka niankohoka,
Ohabolana 16.8
en.Better is a little with righteousness than great revenues without right.
fr.Mieux vaut peu, avec la justice, Que de grands revenus, avec l`injustice.
mg.Aleo ny kely omban' ny fahamarinana toy izay ny harem-bevava azo amin' ny tsy rariny.
Matio 6.25
en.Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?
fr.C`est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n`est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
mg.Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Aza manahy ny amin’ny ainareo, dia izay hohaninareo na izay hosotroinareo, na ny amin’ny tenanareo, dia izay hotafinareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana?
Lioka 12.15
en.And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.
fr."Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d`un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l`abondance."
mg."Ary hoy Izy tamin' ny olona: Tandremo, ka miarova tena mba tsy ho azon' ny fieremana ianareo; fa ny ain' ny olona tsy miankina amin' ny habetsahan' ny zavatra ananany."
Lioka 12.22
en.And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on.
fr.Jésus dit ensuite à ses disciples: C`est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus.
mg.Ary hoy Jesosy tamin' ny mpianany: Noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Aza manahy ny amin' ny ainareo, izay hohaninareo, na ny amin' ny tenanareo, izay hotafianareo.
Jaona 14.8
en.Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.
fr.Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.
mg.Hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoy anay ny Ray, dia ampy ho anay izay.
Filipiana 4.11
en.Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
fr.Ce n`est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j`ai appris à être content de l`état où je me trouve.
mg.Tsy filàn-javatra anefa no anaovako izany, fa efa nianatra ny miànina aho na manao ahoana na manao ahoana toerana misy ahy.
Filipiana 4.12
en.I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.
fr.Je sais vivre dans l`humiliation, et je sais vivre dans l`abondance. En tout et partout j`ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l`abondance et à être dans la disette.
mg."Mahalala hietry aho ary mahalala hitombo; na aiza na aiza, ary na amin’inona na amin’inona, dia efa nampianarina ny ho voky sy ho noana aho ary hanam-be sy hiaritra tsy fisiana."
1 Timoty 6.6
en.But godliness with contentment is great gain.
fr."C`est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement;"
mg.Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an’Andriamanitra omban’ny fianinana.
1 Timoty 6.7
en.For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.
fr."car nous n`avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n`en pouvons rien emporter;"
mg.Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin’izao tontolo izao isika, ary tsy isalasalana fa tsy hahatondra na inona na inona hiala.
Hebreo 13.5
en.Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.
fr."Ne vous livrez pas à l`amour de l`argent; contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t`abandonnerai point."
mg."Aoka ny fitondrantenanareo tsy ho amin' ny fitiavam-bola, fa mianìna amin’izay anananareo; fa hoy Izy: “Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory.”"
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto