Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fahafatesana

Salamo 23.4
en.Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.
fr.Quand je marche dans la vallée de l`ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent.
mg."Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa Ianao no amiko; ny tsorakazonao sy ny tehinao no mampionona ahy."
Tononkiran'i Solomona 8.6
en.Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm: for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave: the coals thereof are coals of fire, which hath a most vehement flame.
fr."Mets-moi comme un sceau sur ton coeur, Comme un sceau sur ton bras; Car l`amour est fort comme la mort, La jalousie est inflexible comme le séjour des morts; Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, Une flamme de l`Éternel."
mg."Ataovy toy ny tombo-kase ao am-ponao aho, ary toy ny tombo-kase eo an-tsandrinao; fa mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana; masiaka tahaka ny fasana ny fahasaro-piaro; ny firehiny dia toy ny firehitry ny afo izay manana lelafo midedadeda indrindra."
Ezekiela 18.32
en.For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord GOD: wherefore turn yourselves, and live ye.
fr.Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l`Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez.
mg.Fa tsy sitrako ny fahafatesan' izay maty, hoy Jehovah Tompo. Koa mitodiha ianareo, mba ho velona.
Jaona 11.25
en.Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:
fr."Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort;"
mg."Hoy Jesosy taminy: Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray."
Romana 8.38
en.For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,
fr.Car j`ai l`assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir,
mg.Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na hery, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy,
Romana 14.8
en.For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord's.
fr."Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur."
mg."Fa raha velona isika, dia velona ho an’ny Tompo; ary raha maty isika, dia maty ho an’ny Tompo; koa na velona na maty isika dia an’ny Tompo ihany."
1 Korintiana 15.22
en.For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.
fr.Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ,
mg.Fa tahaka ny ahafatesan’ny olona rehetra ao amin’i Adama no ahaveloman’ny olona rehetra kosa ao amin’i Kristy.
Filipiana 1.21
en.For to me to live is Christ, and to die is gain.
fr.car Christ est ma vie, et la mort m`est un gain.
mg."Fa Kristy no anton’ny ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony;"
1 Tesaloniana 4.16
en.For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
fr.Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d`un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
mg."Fa ny tenan’ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin’ny antso mafy sy ny feon’ny arikanjely ary ny trompetran’Andriamanitra, ka izay maty ao amin’ny Tompo no hitsangana aloha;"
2 Timoty 2.11
en.It is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him:
fr."Cette parole est certaine: Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui;"
mg."Mahatoky izao teny izao: Fa raha miara-maty aminy isika, dia hiara-belona aminy koa;"
Apokalypsy 21.3
en.And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.
fr.Et j`entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
mg.Ary nahare feo mahery avy tany an-danitra aho nanao hoe: Indro ny tabernakelin’Andriamanitra dia eo amin’ny olona, ary hitoetra eo aminy Izy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra tenany no hitoetra eo aminy ka ho Andriamaniny.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto