Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fahagagana

Salamo 9.2
en.I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
fr.(9:3) Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, Je chanterai ton nom, Dieu Très Haut!
mg."Ho faly sy ho ravoravo aminao aho; hankalaza ny anaranao aho, ry Avo Indrindra ô,"
Salamo 139.13
en.For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother's womb.
fr.C`est toi qui as formé mes reins, Qui m`as tissé dans le sein de ma mère.
mg."Fa Ianao no nahary ny voako; nanarona ahy tao an-kibon-dreniko Ianao."
Isaia 7.14
en.Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.
fr.C`est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d`Emmanuel.
mg."Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: Indro, hanana anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy; ary ny anarany hataony hoe Imanoela."
Jeremia 32.27
en.Behold, I am the LORD, the God of all flesh: is there any thing too hard for me?
fr.Voici, je suis l`Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part?
mg.Indro, Izaho no Jehovah, Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zavatra sarotra loatra izay tsy haiko va?
Matio 1.18
en.Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
fr.Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu`ils eussent habité ensemble.
mg.Ary ny nahaterahan’i Jesosy Kristy dia toy izao: Rehefa nanaiky Maria renin’i Jesosy, ho fofombadin’i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoe-jaza avy tamin’ny Fanahy Masina izy.
Matio 1.22
en.Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
fr.Tout cela arriva afin que s`accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète:
mg.Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain’ny Tompo ny mpaminany hoe:
Matio 17.20
en.And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.
fr."C`est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d`ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible."
mg."Ary hoy Jesosy taminy: Noho ny tsy finoanareo; fa lazaiko aminareo marina tokoa: raha manana finoana ohatra ny voantsinapy iray aza ianareo, ka hiteny amin' io tendrombohitra io ianareo hoe: Mifindrà ery, dia hifindra izy; ary tsy hisy tsy ho hainareo hatao."
Matio 19.26
en.But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.
fr.Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.
mg.Ary Jesosy nijery azy ireo ka nanao taminy hoe: Amin' ny olona dia tsy hay atao izany, fa amin' Andriamanitra dia hay atao ny zavatra rehetra.
Matio 21.21
en.Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.
fr.Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait.
mg.Ary namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Raha manam-pinoana ianareo ka tsy miahanahana, dia tsy izao natao tamin' ny hazo aviavimbazaha izao ihany no ho vitanareo, fa raha hiteny amin' ity tendrombohitra ity aza ianareo ka hanao hoe: Mifindrà ianao, ka mianjerà any an-dranomasina, dia ho tonga izany.
Marka 9.23
en.Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.
fr.Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit.
mg.Fa hoy Jesosy taminy: Raha afaka mino ianao, ny zavatra rehetra dia hain’ny mino.
Marka 10.27
en.And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not with God: for with God all things are possible.
fr.Jésus les regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu: car tout est possible à Dieu.
mg."Fa Jesosy nijery azy ireo ka nanao hoe: Raha amin’ny olona, dia zavatra tsy hay atao izany; fa tsy mba tahaka izany amin’Andriamanitra; fa amin' Andriamanitra, dia hay atao ny zavatra rehetra."
Lioka 1.37
en.For with God nothing shall be impossible.
fr.Car rien n`est impossible à Dieu.
mg.Fa amin' Andriamanitra dia tsy misy tsy ho hay atao.
Lioka 8.50
en.But when Jesus heard it, he answered him, saying, Fear not: believe only, and she shall be made whole.
fr.Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée.
mg."Fa Jesosy, raha nahare izany, dia namaly azy ka nanao hoe: Aza matahotra; minoa fotsiny ihany, dia ho sitrana tanteraka izy."
Lioka 9.16
en.Then he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed them, and brake, and gave to the disciples to set before the multitude.
fr.Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu`ils les distribuassent à la foule.
mg.Ary noraisin'i Jesosy ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra Izy, ka nanaovany fisaorana ireo, dia novakiny ka natolony ny mpianany harosony eny anoloan' ny vahoaka.
Lioka 13.10
en.And he was teaching in one of the synagogues on the sabbath.
fr.Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat.
mg.Ary nampianatra tao amin' ny anankiray amin' ny synagoga Jesosy tamin' ny sabata.
Lioka 18.27
en.And he said, The things which are impossible with men are possible with God.
fr.Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
mg.Fa hoy Jesosy: Ny zavatra izay tsy hay atao amin' olona dia hay atao amin' Andriamanitra.
Jaona 20.8
en.Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw, and believed.
fr."Alors l`autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi; et il vit, et il crut."
mg.Ary tamin' izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin' ny fasana, ary nahita ka nino.
Asa 1.9
en.And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight.
fr.Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu`ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.
mg."Ary rehefa nilaza izany Jesosy, dia nakarina Izy, raha mbola nijery izy ireo; ary nisy rahona nitondra Azy, ka tsy hitan' ny masony intsony Izy."
Asa 4.31
en.And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together; and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness.
fr."Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance."
mg."Ary rehefa nivavaka izy ireo, dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany; dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka nilaza ny tenin' Andriamanitra tamin' ny fahasahiana."
Asa 22.7
en.And I fell unto the ground, and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me?
fr.Je tombai par terre, et j`entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
mg.Dia lavo tamin' ny tany aho, ka nandre feo nilaza tamiko hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika Ahy?
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto