Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fahamasinana

Levitikosy 20.26
en.And ye shall be holy unto me: for I the LORD am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine.
fr."Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l`Éternel; je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi."
mg."Ary aoka ho masina ho Ahy ianareo;satria masina Aho Jehovah, ary efa nosarahako tamin' ny firenena hafa ianareo mba ho Ahy."
1 Samoela 2.2
en.There is none holy as the LORD: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.
fr."Nul n`est saint comme l`Éternel; Il n`y a point d`autre Dieu que toi; Il n`y a point de rocher comme notre Dieu."
mg."Tsy misy masina tahaka an' i Jehovah, fa tsy misy afa-tsy Ianao; ary tsy misy vatolampy tahaka an' Andriamanitsika."
Salamo 68.5
en.A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.
fr.(68:6) Le père des orphelins, le défenseur des veuves, C`est Dieu dans sa demeure sainte.
mg.Rain' ny kamboty sy mpitsara ny mpitondratena, Andriamanitra ao amin' ny fonenany masina.
Salamo 103.1
en.Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
fr.De David. Mon âme, bénis l`Éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom!
mg."[Salamo nataon' i Davida.] MISAORA an' i Jehovah, ry fanahiko; ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina."
Salamo 119.9
en.Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.
fr.Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d`après ta parole.
mg.[BETA.] Inona no hanadiovan' ny zatovo ny lalan-kalehany? Ny fitandremana araka ny teninao.
Salamo 139.23
en.Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts:
fr.Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Éprouve-moi, et connais mes pensées!
mg."Diniho aho, Andriamanitra ô ary fantaro ny foko; izahao toetra aho ary fantaro ny eritreritro;"
Ohabolana 9.10
en.The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
fr."Le commencement de la sagesse, c`est la crainte de l`Éternel; Et la science des saints, c`est l`intelligence."
mg."Ny fahatahorana an' i Jehovah no fiandoham-pahendrena; ary ny fahafantarana ny masina no fahazavan-tsaina."
Ohabolana 20.25
en.It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.
fr.C`est un piège pour l`homme que de prendre à la légère un engagement sacré, Et de ne réfléchir qu`après avoir fait un voeu.
mg."Fandrika amin' ny olona ny malaky manao hoe: Zavatra masina ity; ary nony vita ny voady, vao manadihady."
Isaia 35.8
en.And an highway shall be there, and a way, and it shall be called The way of holiness; the unclean shall not pass over it; but it shall be for those: the wayfaring men, though fools, shall not err therein.
fr."Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu`on appellera la voie sainte; Nul impur n`y passera; elle sera pour eux seuls; Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s`égarer."
mg."Ary hisy lalambe any, sy lalana, izay atao hoe: Ny Lalan' ny fahamasinana; tsy mba handia izany ny tsy madio, fa ho an' ireto izany: izay mandeha amin' ny lalana, na dia ny adala aza, dia tsy ho diso any."
Isaia 57.15
en.For thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose name is Holy; I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones.
fr."Car ainsi parle le Très Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint: J`habite dans les lieux élevés et dans la sainteté; Mais je suis avec l`homme contrit et humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de ranimer les coeurs contrits."
mg."Fa izao no lazain' ny Iray avo sy manerinerina, Izay monina mandrakizay, Masina no anarany: ao amin' ny fitoerana avo sy masina no onenako, ary ao amin' ny torotoro fo sy ny manetry tena, hamelombelona ny fanahin'ny manetry tena sy hamelombelona ny fon' ny torotoro fo;"
Ezekiela 36.23
en.And I will sanctify my great name, which was profaned among the heathen, which ye have profaned in the midst of them; and the heathen shall know that I am the LORD, saith the Lord GOD, when I shall be sanctified in you before their eyes.
fr.Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d`elles. Et les nations sauront que je suis l`Éternel, dit le Seigneur, l`Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux.
mg.Ary hohamasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotoinareo tany amin' ny jentilisa, izay efa nolotoinareo teo aminy, ka dia ho fantatry ny jentilisa fa Izaho no Jehovah, hoy Jehovah Andriamanitra, rehefa hamasinina ao aminareo eo imasony Aho.
Ezekiela 38.23
en.Thus will I magnify myself, and sanctify myself; and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the LORD.
fr.Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, Et elles sauront que je suis l`Éternel.
mg."Ka dia hasehoko ny fahalehibiazako sy ny fahamasinako ary ho fantatra eo imason' ny firenena maro Aho; ka dia ho fantany fa Izaho no Jehovah."
Amosa 5.14
en.Seek good, and not evil, that ye may live: and so the LORD, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken.
fr.Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, Et qu`ainsi l`Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, Comme vous le dites.
mg."Ny tsara no tadiavo, fa aza ny ratsy, mba ho velona ianareo; ka dia homba anareo Jehovah, Andriamanitry ny maro, araka izay efa nolazainareo."
Matio 5.48
en.Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
fr.Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
mg.Koa amin’izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo Izay any an-danitra.
Lioka 8.16
en.No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth it under a bed; but setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light.
fr."Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d`un vase, ou ne la met sous un lit; mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière."
mg.Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy amin' ny vata famarana, na mametraka azy ao ambanin' ny farafara, fa ataony eo amin' ny fanaovanjiro izy, mba ho hitan' izay miditra ny mazava.
Romana 6.22
en.But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.
fr.Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.
mg.Fa ankehitriny, rehefa natao afaka tamin' ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon' Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin' ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay.
Romana 12.1
en.I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
fr.Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
mg.Koa amin' izany miangavy anareo aho, ry rahalahy, noho ny famindrampon' Andriamanitra, mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak' Andriamanitra, izay fanompoana mety ataonareo.
Romana 16.17
en.Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.
fr.Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l`enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d`eux.
mg."Fa miangavy anareo aho, ry rahalahy, mariho izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafintohinana tsy araka ny foto-pampianarana efa nianaranareo; ka mialà amin’ireny."
1 Korintiana 3.16
en.Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?
fr.Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l`Esprit de Dieu habite en vous?
mg.Tsy fantatrareo va fa tempolin’Andriamanitra ianareo, ary ny Fanahin’Andriamanitra mitoetra ao anatinareo?
2 Korintiana 7.1
en.Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
fr.Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l`esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.
mg.Koa raha manana ireo tenifikasana ireo isika, ry malala indrindra, dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin’ny fahalotoana rehetra, na amin’ny nofo, na amin’ny fanahy, ka hahatanteraka ny fahamasinana amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra.
Efesiana 5.3
en.But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints;
fr.Que l`impudicité, qu`aucune espèce d`impureté, et que la cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu`il convient à des saints.
mg.Fa ny fahavetavetana sy ny fahalotoana rehetra, na ny fieremana, dia aza avela hotononina eo aminareo akory aza, fa tsy mahamendrika ny olona masina izany,
Filipiana 2.5
en.Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:
fr.Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ,
mg.Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin’i Kristy Jesosy koa,
Filipiana 2.14
en.Do all things without murmurings and disputings:
fr.Faites toutes choses sans murmures ni hésitations,
mg.Ataovy ny zavatra rehetra amin’ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana,
2 Timoty 1.9
en.Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began,
fr.par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels,
mg.Izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin’ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika, fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany, izay nomena antsika ao amin’i Kristy Jesosy talohan’ny niandohan’izao tontolo izao,
Hebreo 12.14
en.Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord:
fr.Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
mg."Miezaha mitady fihavanana amin’ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo."
1 Petera 1.15
en.But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;
fr.Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu`il est écrit:
mg.Fa araka ny fahamasinan’Ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin’ny fitondrantena rehetra,
1 Petera 2.9
en.But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:
fr.Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière,
mg."Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, “fanjakà-mpisorona, firenena masina”, olona nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany, mba hilazanareo ny hatsaran’Ilay niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga;"
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto