Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fahasalamana

Eksodosy 23.25
en.And ye shall serve the LORD your God, and he shall bless thy bread, and thy water; and I will take sickness away from the midst of thee.
fr.Vous servirez l`Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j`éloignerai la maladie du milieu de toi.
mg."Fa manompoa an' i Jehovah Andriamanitrareo, dia hitahy ny haninao sy ny ranonao Izy ; ary hoesoriko aminao ny aretina."
Salamo 147.3
en.He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.
fr.Il guérit ceux qui ont le coeur brisé, Et il panse leurs blessures.
mg.Manasitrana ny torotoro fo izy sy mamehy ny ferin' ireo.
Ohabolana 3.7
en.Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.
fr.Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l`Éternel, et détourne-toi du mal:
mg."Aza manao anao ho hendry; matahora an' i Jehovah ary mialà amin' ny ratsy."
Ohabolana 13.12
en.Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.
fr.Un espoir différé rend le coeur malade, Mais un désir accompli est un arbre de vie.
mg."Ny fanantenana tsy azo vetivety dia mankarary fo; fa hazon' aina ny faniriana tanteraka."
Ohabolana 17.22
en.A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.
fr.Un coeur joyeux est un bon remède, Mais un esprit abattu dessèche les os.
mg."Ny fo ravoravo dia mahasoa toy ny fanafody; fa ny fanahy kivy mahamaina ny taolana."
Mpitoriteny 11.10
en.Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh: for childhood and youth are vanity.
fr."(12:2) Bannis de ton coeur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps; car la jeunesse et l`aurore sont vanité."
mg."Koa esory ao am-ponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy; fa ny fahazazana sy ny fahatanorana dia zava-poana."
Matio 9.12
en.But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.
fr.Ce que Jésus ayant entendu, il dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.
mg.Fa raha nahare izany Jesosy, dia nanao taminy hoe: Tsy ny salama no mila dokotera, fa ny marary.
Matio 10.8
en.Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.
fr.Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
mg."Sitrano ny marary, diovy ny boka, atsangano ny maty, avoahy ny devoly; efa nahazo maimaimpoana ianareo, koa manomeza maimaimpoana."
1 Korintiana 6.19
en.What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
fr.Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?
mg.Ahoana àry? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin’ny Fanahy Masina, Izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin’Andriamanitra ka tsy tompon’ny tenanareo ianareo?
1 Korintiana 16.24
en.My love be with you all in Christ Jesus. Amen.
fr.Mon amour est avec vous tous en Jésus Christ.
mg.Ny fitiavako anie ho ao aminareo rehetra ao amin’i Kristy Jesosy. Amena.
1 Timoty 4.8
en.For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come.
fr."Exerce-toi à la piété; car l`exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir."
mg."Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena; fa ny toe-panahy araka an’Andriamanitra no mahasoa amin’ny zavatra rehetra ka manana ny tenifikasana ny amin’ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa."
3 Jaona 1.2
en.Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
fr.Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l`état de ton âme.
mg.Ry malala, iriko ambonin’ny zavatra rehetra, mba hambinina sy ho salama ianao, tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto