Fahasoavana

Nomery 6.24
en.The LORD bless thee, and keep thee:
fr.Que l`Éternel te bénisse, et qu`il te garde!
mg."Hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao;"
2 Tantara 30.9
en.For if ye turn again unto the LORD, your brethren and your children shall find compassion before them that lead them captive, so that they shall come again into this land: for the LORD your God is gracious and merciful, and will not turn away his face from you, if ye return unto him.
fr."Si vous revenez à l`Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays; car l`Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui."
mg."Fa raha miverina indray amin' i Jehovah ianareo, dia hahazo famindrampo eo anatrehan' izay nitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin' ity tany ity izy; fa miantra sy mamindra fo Jehovah Andriamanitrareo ary tsy hiamboho anareo Izy, raha miverina aminy ianareo."
Nehemia 9.31
en.Nevertheless for thy great mercies' sake thou didst not utterly consume them, nor forsake them; for thou art a gracious and merciful God.
fr.Mais, dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux.
mg.Nefa noho ny haben' ny famindramponao dia tsy navelanao ho lany ringana tanteraka izy ary tsy nafoinao, satria Andriamanitra mamindra fo sy miantra Ianao.
Salamo 8.5
en.For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
fr.(8:6) Tu l`as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l`as couronné de gloire et de magnificence.
mg.Fa efa nataonao ambany kely noho ny anjely izy, ary efa nosatrohanao voninahitra sy haja.
Salamo 23.6
en.Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.
fr.Oui, le bonheur et la grâce m`accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j`habiterai dans la maison de l`Éternel Jusqu`à la fin de mes jours.
mg."Eny tokoa, fahatsarana sy famindrampo no hanaraka ahy amin' ny andro rehetra hiainako; dia hitoetra ao an-tranon' i Jehovah mandrakizay aho."
Salamo 90.17
en.And let the beauty of the LORD our God be upon us: and establish thou the work of our hands upon us; yea, the work of our hands establish thou it.
fr.Que la grâce de l`Éternel, notre Dieu, soit sur nous! Affermis l`ouvrage de nos mains, Oui, affermis l`ouvrage de nos mains!
mg."Ary aoka ho aminay ny fahatsaran' ny Tompo Andriamanitray; ary ampitoero aminay ny asan' ny tananay; eny, ny asan' ny tananay, ampitoero izany."
Salamo 103.8
en.The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
fr."L`Éternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et riche en bonté;"
mg.Mamindra fo sy miantra Jehovah, tsy mora tezitra sady be famindrampo.
Salamo 130.1
en.Out of the depths have I cried unto thee, O LORD.
fr.Cantique des degrés. Du fond de l`abîme je t`invoque, ô Éternel!
mg.[Hira misy hevitra ambaratonga.] TAO amin' ny lalina no niantsoako Anao, Jehovah ô.
Ohabolana 28.13
en.He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.
fr.Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
mg."Izay manafina ny fahotany tsy hambinina; fa izay miaiky ka mahafoy azy no hahazo famindrampo."
Isaia 30.18
en.And therefore will the LORD wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the LORD is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.
fr."Cependant l`Éternel désire vous faire grâce, Et il se lèvera pour vous faire miséricorde; Car l`Éternel est un Dieu juste: Heureux tous ceux qui espèrent en lui!"
mg."Koa Jehovah dia hiandry mba hiantrany anareo, ary hisandratra Izy mba hamindrany fo aminareo; fa Jehovah dia Andriamanitry ny fitsarana; sambatra izay rehetra miandry Azy."
Isaia 55.7
en.Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the LORD, and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon.
fr."Que le méchant abandonne sa voie, Et l`homme d`iniquité ses pensées; Qu`il retourne à l`Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner."
mg."Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany, ary ny tsy marina hahafoy ny heviny; ary aoka hiverina ho amin' i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy Izy, eny, ho amin' Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy."
Jeremia 3.12
en.Go and proclaim these words toward the north, and say, Return, thou backsliding Israel, saith the LORD; and I will not cause mine anger to fall upon you: for I am merciful, saith the LORD, and I will not keep anger for ever.
fr."Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis: Reviens, infidèle Israël! dit l`Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère; Car je suis miséricordieux, dit l`Éternel, Je ne garde pas ma colère à toujours."
mg."Mandehana, ka torio manatrika ny avaratra izao teny izao hoe: Miverena ianao, ry Isiraely mpiodina, hoy Jehovah; tsy handatsaka ny fahatezerako aminareo Aho; fa mamindra fo Aho, hoy Jehovah, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay Aho."
Joela 2.13
en.And rend your heart, and not your garments, and turn unto the LORD your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil.
fr."Déchirez vos coeurs et non vos vêtements, Et revenez à l`Éternel, votre Dieu; Car il est compatissant et miséricordieux, Lent à la colère et riche en bonté, Et il se repent des maux qu`il envoie."
mg."Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin' i Jehovah Andriamanitrareo; fa mamindra fo sy miantra izy, mahari-po sady be famindrampo ary manenina ny amin' ny loza,"
Matio 6.14
en.For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:
fr."Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi;"
mg."Fa raha mamela ny fahadisoan’ny olona ianareo, dia mba hamela ny anareo kosa ny Rainareo Izay any an-danitra;"
Matio 18.21
en.Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times?
fr.Alors Pierre s`approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu`il péchera contre moi? Sera-ce jusqu`à sept fois?
mg.Dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe: Tompoko, impiry moa no hanotan' ny rahalahiko amiko, ka havelako izy? Hatramin' ny impito va?
Jaona 3.16
en.For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
fr.Car Dieu a tant aimé le monde qu`il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu`il ait la vie éternelle.
mg.Fa notiavin' Andriamanitra indrindra izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany Lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay.
Asa 20.24
en.But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.
fr.Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m`était précieuse, pourvu que j`accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j`ai reçu du Seigneur Jésus, d`annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
mg.Nefa tsy misy mampihontsina ahy izany, na ataoko ho zavatra akory ny aiko, mba hahavita ny alehako amim-pifaliana sy ny fanompoana izay noraisiko tamin' i Jesosy Tompo, hanambara ny filazantsaran' ny fahasoavan' Andriamanitra.
Romana 1.7
en.To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.
fr.à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints: que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ!
mg.Ho an' izay rehetra any Roma, malalan' Andriamanitra, nantsoina ho olo-masina: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin' Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
Romana 3.23
en.For all have sinned, and come short of the glory of God;
fr."Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;"
mg.Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin' Andriamanitra,
Romana 5.15
en.But not as the offence, so also is the free gift. For if through the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many.
fr."Mais il n`en est pas du don gratuit comme de l`offense; car, si par l`offense d`un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d`un seul homme, Jésus Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup."
mg.Nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezana maimaimpoana.Fa raha ny fahadisoan' ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho an' ny maro, mainka ny fahasoavan' Andriamanitra, sy ny fanomezana avy amin' ny fahasoavana, avy amin' ny Olona Iray, dia Jesosy Kristy no tonga be ho an' ny maro.
Romana 5.21
en.That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord.
fr.afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour la vie éternelle, par Jésus Christ notre Seigneur.
mg.Mba ho tahaka ny nanjakan' ny ota tao amin' ny fahafatesana no hanjakan' ny fahasoavana kosa amin' ny fahamarinana ho amin' ny fiainana mandrakizay amin' ny alalan' i Jesosy Kristy Tompontsika.
Romana 6.1
en.What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?
fr.Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde?
mg.Inona àry no holazaintsika? Mbola hitoetra amin' ny ota ihany va isika hitomboan' ny fahasoavana?
Romana 6.14
en.For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.
fr.Car le péché n`aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce.
mg."Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo; satria tsy mba ambanin' ny lalàna ianareo, fa ambanin' ny fahasoavana."
Romana 6.15
en.What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid.
fr.Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là!
mg.Ahoana àry? Hanota va isika, saingy tsy ambanin' ny lalàna, fa ambanin' ny fahasoavana? Sanatria izany!
Romana 12.3
en.For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.
fr.Par la grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun de vous de n`avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.
mg."Fa noho ny fahasoavana nomena ahy dia izao no lazaiko amin' ny olona rehetra izay eo aminareo: Aza miavonavon-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony hoheverina; fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain' Andriamanitra ho an' ny tsirairay avy."
Romana 16.20
en.And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.
fr.Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous!
mg.Ary Andriamanitry ny fiadanana hanorotoro an’i Satana faingana eo ambanin’ny tongotrareo. Ho aminareo anie ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika. Amena.
2 Korintiana 12.9
en.And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.
fr.et il m`a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s`accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
mg."Nefa hoy Izy tamiko: Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko dia tanterahina amin’ny fahalemena. Koa mainka sitrako ny hirehareha amin’ny fahalemeko, mba hitoeran’ny herin’i Kristy amiko."
2 Korintiana 13.13
en.All the saints salute you.
fr.(13:12b) Tous les saints vous saluent.
mg.Manao veloma anareo ny olona masina rehetra.
Efesiana 2.4
en.But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,
fr.Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
mg.Fa Andriamanitra izay manankarena amin’ny famindrampo, noho ny halehiben’ny fitiavany izay nitiavany antsika,
Efesiana 2.8
en.For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:
fr.Car c`est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c`est le don de Dieu.
mg."Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezan’Andriamanitra;"
Filipiana 1.29
en.For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake;
fr.et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui,
mg.Fa efa nomena anareo noho ny amin’i Kristy, tsy ny hino Azy ihany, fa ny hiari-pahoriana koa noho ny Aminy.
Filipiana 4.23
en.The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
fr.Que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit!
mg.Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika. Amena. (Nosoratan’i Epafrodito tany Roma ho an’ny Filipiana ity epistily ity).
2 Timoty 1.9
en.Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began,
fr.par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels,
mg.Izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin’ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika, fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany, izay nomena antsika ao amin’i Kristy Jesosy talohan’ny niandohan’izao tontolo izao,
2 Timoty 2.1
en.Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
fr.Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ.
mg.Koa ianao, anaka, dia aoka hihahery amin’ny fahasoavana izay ao amin’i Kristy Jesosy.
Titosy 2.11
en.For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,
fr.Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
mg.Fa efa miseho ny fahasoavan’Andriamanitra izay mitondra famonjena ho an' ny olona rehetra,
Filemona 1.25
en.The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
fr.Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit!
mg.Ho amin’ny fanahinareo anie ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika. Amena. (Nosoratan’i Onesimosy mpanompo, tany Roma ho an’i Filemona).
Hebreo 4.16
en.Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need.
fr.Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d`obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.
mg.Koa aoka isika hanatona ny sezafiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindrampo sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin’izay andro mahory.
1 Petera 1.13
en.Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;
fr.C`est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra.
mg."Koa amin’izany sikino ny sainareo, dia mahonòna tena, ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin’ny hisehoan’i Jesosy Kristy;"
1 Petera 3.7
en.Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered.
fr."Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu`il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières."
mg."Ary toy izany koa, ianareo lehilahy, miaraha-mitoetra amin’ny vadinareo araka ny fahalalana, manaja ny vavy, tahaka ny mety hatao amin’ny fanaka malemilemy kokoa sady mpiara-mandova ny fahasoavan’ny fiainana; mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo."
1 Petera 5.10
en.But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.
fr.Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.
mg."Fa Andriamanitry ny fahasoavana rehetra, Izay efa niantso antsika ho amin’ny voninahiny mandrakizay ao amin’i Kristy Jesosy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia hahatanteraka sy hampiorina, ary hanatanjaka sy hampitoetra anareo;"
2 Petera 3.18
en.But grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. To him be glory both now and for ever. Amen.
fr.Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l`éternité! Amen!
mg.Fa mitomboa amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana an’i Jesosy Kristy, Tompo sy Mpamonjintsika. Ho Azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amena.
Apokalypsy 22.21
en.The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
fr.Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous!
mg.Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika. Amena.

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto