Faminaniana

2 Mpanjaka 20.5
en.Turn again, and tell Hezekiah the captain of my people, Thus saith the LORD, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will heal thee: on the third day thou shalt go up unto the house of the LORD.
fr."Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple: Ainsi parle l`Éternel, le Dieu de David, ton père: J`ai entendu ta prière, j`ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai; le troisième jour, tu monteras à la maison de l`Éternel."
mg.Miverena, ka lazao amin' i Hezekia, mpanapaka ny oloko hoe: Izao no lazain' i Jehovah, Andriamanitr' i Davida rainao: Efa nohenoiko ny vavakao, ary efa hitako ny ranomasonao, indro, hahasitrana anao aho, ka rahafakampitso dia hiakatra ho ao an-tranon' i Jehovah ianao.
Isaia 7.14
en.Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.
fr.C`est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d`Emmanuel.
mg."Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: Indro, hanana anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy; ary ny anarany hataony hoe Imanoela."
Amosa 3.7
en.Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.
fr.Car le Seigneur, l`Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.
mg.Tsy hanao na inona na inona tokoa Jehovah Tompo, raha tsy manambara ny zava-miafiny amin' ny mpaminany mpanompony.
Zakaria 9.9
en.Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he is just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass.
fr."Sois transportée d`allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d`une ânesse."
mg."Mifalia indrindra ry zanakavavin' i Ziona; mihobia, ry zanakavavin' i Jerosalema; indro, ny Mpanjakanao avy ho anao; marina Izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zana-boriky tanora."
Matio 1.22
en.Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
fr.Tout cela arriva afin que s`accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète:
mg.Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain’ny Tompo ny mpaminany hoe:
Matio 5.17
en.Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.
fr."Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir."
mg."Aza heverina fa tonga Aho handrava ny lalàna, na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka."
Matio 7.12
en.Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
fr.Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c`est la loi et les prophètes.
mg."Koa amin’izany na inona na inona no tianareo hataon’ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany; fa izany no lalàna sy mpaminany."
Matio 7.15
en.Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.
fr.Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs.
mg.Mitandrema ianareo ny amin' ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin’ny fitafian’ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitoha izy.
Asa 19.5
en.When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus.
fr.Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
mg.Ary raha nandre izany ireo, dia natao batisa hoamin' ny anaran' i Jesosy Tompo.
Romana 3.21
en.But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets;
fr.Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes,
mg.Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin' Andriamanitra, tsy amin' ny lalàna anefa, fa ambaran' ny lalàna sy ny mpaminany,
1 Korintiana 13.2
en.And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.
fr.Et quand j`aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j`aurais même toute la foi jusqu`à transporter des montagnes, si je n`ai pas la charité, je ne suis rien.
mg."Ary na dia manana ny fanomezan’ny faminaniana aza aho, ary mahafantatra ny zava-miafina rehetra, sy ny fahalalana rehetra; ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinontsinona aho."
Efesiana 2.19
en.Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God;
fr."Ainsi donc, vous n`êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu."
mg.Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin’ny olona masina sady ankohonan’Andriamanitra,
2 Petera 1.21
en.For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
fr.car ce n`est pas par une volonté d`homme qu`une prophétie a jamais été apportée, mais c`est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
mg."Fa tsy misy faminaniana avy tamin’ny sitrapon’ny olona tany aloha; fa niteny araka izay nitondran’ny Fanahy Masina azy ny olo-masin’Andriamanitra."
1 Jaona 4.1
en.Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.
fr."Bien-aimés, n`ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s`ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde."
mg.Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahao toetra ny fanahy, na avy amin’Andriamanitra ireny, na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin’izao tontolo izao.
1 Jaona 4.4
en.Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.
fr.Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
mg.Rankizy madinika, ianareo dia avy amin’Andriamanitra, ary efa naharesy ireny satria lehibe lavitra Izay ao aminareo noho izay ao amin’izao tontolo izao.

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto