Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fampaherezana

Deotornomia 31.8
en.And the LORD, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.
fr."L`Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t`abandonnera point; ne crains point, et ne t`effraie point."
mg."Ary Jehovah no mandeha eo alohanao; ary Izy no hiaraka aminao; tsy handao anao na hahafoy anao Izy; koa aza matahotra na mivadi-po ianao."
Josoa 1.9
en.Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the LORD thy God is with thee whithersoever thou goest.
fr.Ne t`ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t`effraie point et ne t`épouvante point, car l`Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
mg."Tsy efa nandidy anao va Aho? Mahereza sy matanjaha; aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin' izay rehetra alehanao."
Salamo 23.4
en.Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.
fr.Quand je marche dans la vallée de l`ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent.
mg."Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa Ianao no amiko; ny tsorakazonao sy ny tehinao no mampionona ahy."
Salamo 32.8
en.I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go: I will guide thee with mine eye.
fr."Je t`instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, j`aurai le regard sur toi."
mg."Hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao aho; hitsinjo anao ny masoko ka hitarika anao."
Salamo 90.17
en.And let the beauty of the LORD our God be upon us: and establish thou the work of our hands upon us; yea, the work of our hands establish thou it.
fr.Que la grâce de l`Éternel, notre Dieu, soit sur nous! Affermis l`ouvrage de nos mains, Oui, affermis l`ouvrage de nos mains!
mg."Ary aoka ho aminay ny fahatsaran' ny Tompo Andriamanitray; ary ampitoero aminay ny asan' ny tananay; eny, ny asan' ny tananay, ampitoero izany."
Salamo 121.1
en.I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.
fr.Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes... D`où me viendra le secours?
mg.[Hira misy hevitra ambaratonga.] HANOPY ny masoko amin' ireo havoana aho, avy aiza ny famonjena ahy?
Ohabolana 14.23
en.In all labour there is profit: but the talk of the lips tendeth only to penury.
fr.Tout travail procure l`abondance, Mais les paroles en l`air ne mènent qu`à la disette.
mg."Misy valiny avokoa ny fisasarana rehetra; fa mitondra ho amin' ny fahantrana ny molotra mibedibedy foana."
Isaia 40.31
en.But they that wait upon the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.
fr."Mais ceux qui se confient en l`Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point."
mg."Fa izay miandry an' i Jehovah kosa, dia hanavao ny heriny; elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; hihazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka."
Isaia 43.2
en.When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.
fr."Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t`embrasera pas."
mg."Raha mita ny rano ianao, dia homba anao Aho, ary raha mita ny ony ianao, dia tsy hanafotra anao izany; raha mandeha mamaky ny afo ianao, dia tsy ho may, ary tsy hirehitra aminao ny lelafo."
Isaia 43.4
en.Since thou wast precious in my sight, thou hast been honourable, and I have loved thee: therefore will I give men for thee, and people for thy life.
fr.Parce que tu as du prix à mes yeux, Parce que tu es honoré et que je t`aime, Je donne des hommes à ta place, Et des peuples pour ta vie.
mg.Satria malala eo imasoko ianao, eny, be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no homeko ho solonao, ary firenena ho solon' ny ainao.
Isaia 51.12
en.I, even I, am he that comforteth you: who art thou, that thou shouldest be afraid of a man that shall die, and of the son of man which shall be made as grass;
fr.C`est moi, c`est moi qui vous console. Qui es-tu, pour avoir peur de l`homme mortel, Et du fils de l`homme, pareil à l`herbe?
mg."Izaho dia Izaho no mpampionona anareo, koa nahoana ianao no dia hatahotra ny zanak' olombelona izay mety maty sy ny zanak' olona izay hatao tahaka ny ahitra;"
Matio 11.28
en.Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
fr.Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
mg.Mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana.
Lioka 12.6
en.Are not five sparrows sold for two farthings, and not one of them is forgotten before God?
fr.Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous? Cependant, aucun d`eux n`est oublié devant Dieu.
mg.Tsy asaria va no vidin'ny tsintsina dimy? nefa tsy misy hadinoina eo anatrehan' Andriamanitra ireny na dia iray akory aza.
Jaona 14.27
en.Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
fr.Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne s`alarme point.
mg."Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen' izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza mitebiteby na matahotra ny fonareo."
Jaona 16.33
en.These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
fr."Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j`ai vaincu le monde."
mg."Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin' izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao."
Romana 1.11
en.For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established;
fr.Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis,
mg."Fa manina ny hahita anareo aho, mba hahazoako manolotra ho anareo fanomezam-panahy sasantsasany izay hahatonga anareo hiorina;"
Romana 8.31
en.What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?
fr.Que dirons-nous donc à l`égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
mg.Inona ary no holazaintsika ny amin' izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika?
Romana 15.2
en.Let every one of us please his neighbour for his good to edification.
fr.Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l`édification.
mg.Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin’izay hahasoa azy ho fampandrosoana.
Romana 15.5
en.Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus:
fr.Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d`avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus Christ,
mg."Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana anie hampiray hevitra anareo araka an’i Kristy Jesosy;"
1 Korintiana 15.58
en.Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.
fr.Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l`oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
mg.Koa amin’izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo.
1 Korintiana 16.13
en.Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.
fr.Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous.
mg.Miambena ianareo, tomoera tsara amin’ny finoana, aoka hitomban-dahy, mahereza.
2 Korintiana 1.3
en.Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort;
fr.Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation,
mg.Isaorana anie Andriamanitra sady Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain’ny famindrampo, sady Andriamanitry ny fampiononana rehetra,
2 Korintiana 1.5
en.For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.
fr.Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ.
mg.Fa araka ny haben’ny fijalian’i Kristy mihatra aminay no haben’ny fampiononana anay kosa amin’ny alalan’i Kristy.
2 Korintiana 4.16
en.For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.
fr.C`est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
mg."Noho izany, tsy ketraka izahay; fa na dia mihalevona aza ny olonay eo ivelany, dia havaozina isan’andro isan’andro ny olona ao anaty."
2 Korintiana 4.17
en.For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;
fr.Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de toute mesure,
mg.Fa ny fahorianay maivana, izay vetivety foana, dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra mandrakizay ho anay,
2 Korintiana 8.12
en.For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not.
fr.La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu`elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu`elle n`a pas.
mg.Fa raha misy aloha ny fahazotoana, dia araka izay ananan' ny olona no ankasitrahana, fa tsy araka izay tsy ananany.
Kolosiana 2.2
en.That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ;
fr.afin qu`ils aient le coeur rempli de consolation, qu`ils soient unis dans la charité, et enrichis d`une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ,
mg."Mba hampiononina ny fony amin’ny ampiraisana azy amin’ny fitiavana sy ho amin’ny haren’ny fahatokiana be avy amin’ny fahazavan-tsaina, ho amin’ny fahalalana ny zava-miafin’Andriamanitra sady Ray, ary Kristy;"
1 Tesaloniana 5.11
en.Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
fr.C`est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites.
mg.Koa mifampionòna sy mifampahatanjaha tahaka ny ataonareo ihany.
Hebreo 10.24
en.And let us consider one another to provoke unto love and to good works:
fr.Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres.
mg."Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara;"
Apokalypsy 7.16
en.They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat.
fr.ils n`auront plus faim, ils n`auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur.
mg."Tsy ho noana na hangetaheta intsony ireo; ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory."
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto