Fampihavanana

Salamo 79.9
en.Help us, O God of our salvation, for the glory of thy name: and deliver us, and purge away our sins, for thy name's sake.
fr.Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom! Délivre-nous, et pardonne nos péchés, à cause de ton nom!
mg.Vonjeo izahay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô, noho ny voninahitry ny anaranao, ary afaho izahay, ka esory ny otanay noho ny anaranao.
Matio 18.15
en.Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
fr.Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S`il t`écoute, tu as gagné ton frère.
mg."Ary koa, raha manota aminao ny rahalahinao, dia mankanesa any aminy, ka rehefa mitokana ianareo, dia ambarao aminy ny fahadisoany, raha mihaino anao izy, dia efa azonao ny rahalahinao;"
Asa 3.19
en.Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord;
fr.Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés,
mg.Koa mibebaha ianareo, ary miovà hamonoana ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin' ny fanatrehan' ny Tompo,
Romana 5.10
en.For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.
fr.Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
mg.Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin' ny nahafatesan' ny Zanany, mainka ny hamonjena antsika amin' ny fahavelomany, rehefa nampihavanina.
2 Korintiana 5.19
en.To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them; and hath committed unto us the word of reconciliation.
fr.Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n`imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.
mg."Dia izao: Andriamanitra ao amin’i Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany; ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana."
Efesiana 4.32
en.And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.
fr.Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
mg.Ary aoka samy halemy fanahy amin’ny namany avy ianareo, ka hifampiantra sy hifamela heloka tahaka ny namelan’Andriamanitra ny helokareo noho ny amin’i Kristy.
Kolosiana 3.13
en.Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
fr.Supportez-vous les uns les autres, et, si l`un a sujet de se plaindre de l`autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
mg."Mifandefera, ka mifamelà heloka ianareo, raha misy manana ady amin’olona; tahaka ny namelan’i Kristy ny helokareo, no aoka hamelanareo heloka koa."
Hebreo 12.14
en.Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord:
fr.Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
mg."Miezaha mitady fihavanana amin’ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo."
1 Jaona 2.2
en.And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.
fr.Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
mg.Ary Izy no fanatitra fampiononam-pahatezerana noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny fahotan’izao tontolo izao koa.
1 Jaona 4.10
en.Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.
fr.Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu`il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
mg.Izao no fitiavana: tsy ny nitiavantsika an’Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika, ka nirahany ny Zanany ho fanatitra fampiononampahatezerana noho ny fahotantsika.

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto