Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fanahy Masina

Genesisy 1.1
en.In the beginning God created the heaven and the earth.
fr.Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
mg.TANY am-piandohana Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany.
Salamo 143.10
en.Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.
fr.Enseigne-moi à faire ta volonté! Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite!
mg."Ampianaro hanao ny sitraponao aho; fa Ianao no Andriamanitro; tsara ny Fanahinao; tariho ho amin' ny tanin' ny fahitsiana aho."
Isaia 61.1
en.The Spirit of the Lord GOD is upon me; because the LORD hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound;
fr."L`esprit du Seigneur, l`Éternel, est sur moi, Car l`Éternel m`a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m`a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance;"
mg.Ny Fanahin' i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin' ny mpandefitra, efa naniraka Ahy hamehy ny torotoro fo Izy, ary hitory fanafahana amin' ny babo, sy famohana ny tranomaizina amin' izay voafatotra.
Ezekiela 36.27
en.And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments, and do them.
fr.Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
mg.Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy.
Zakaria 4.6
en.Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the LORD unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the LORD of hosts.
fr.Alors il reprit et me dit: C`est ici la parole que l`Éternel adresse à Zorobabel: Ce n`est ni par la puissance ni par la force, mais c`est par mon esprit, dit l`Éternel des armées.
mg.Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe: izao no tenin' i Jehovah amin' i Zerobabela: tsy amin-kery na amim-pahatanjahana, fa amin' ny Fanahiko, hoy Jehovah, Tompon' ny maro.
Matio 1.18
en.Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
fr.Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu`ils eussent habité ensemble.
mg.Ary ny nahaterahan’i Jesosy Kristy dia toy izao: Rehefa nanaiky Maria renin’i Jesosy, ho fofombadin’i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoe-jaza avy tamin’ny Fanahy Masina izy.
Matio 1.20
en.But while he thought on these things, behold, the angel of the LORD appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
fr."Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l`enfant qu`elle a conçu vient du Saint Esprit;"
mg."Fa raha mbola nisaina izany izy, indro, nisy anjelin’ny Tompo niseho taminy tamin’ny nofy ka nanao hoe: Ry Josefa, zanak’i Davida, aza matahotra hampakatra an’i Maria vadinao; fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin' ny Fanahy Masina,"
Matio 12.32
en.And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come.
fr."Quiconque parlera contre le Fils de l`homme, il lui sera pardonné; mais quiconque parlera contre le Saint Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir."
mg."Ary na iza na iza no manao teny hanohitra ny Zanak’olona, dia hahazo famelan-keloka ihany; fa na iza na iza no miteny hanohitra ny Fanahy Masina, dia tsy mba hahazo famelan-keloka, na eto amin' izao tontolo izao, na amin’ny tontolo ho avy."
Matio 28.19
en.Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
fr.Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,
mg.Koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin' ny anaran' ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina,
Marka 13.11
en.But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost.
fr."Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d`avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l`heure même; car ce n`est pas vous qui parlerez, mais l`Esprit Saint."
mg."Koa raha mitondra anareo hatolotra izy ireo, dia aza manahy rahateo izay holazainareo, na mihevitra izany; fa izay homena anareo amin' izany ora izany no holazainareo; fa tsy ianareo no hiteny fa ny Fanahy Masina."
Lioka 1.35
en.And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.
fr.L`ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C`est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
mg."Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe: Ny Fanahy Masina ho tonga ao aminao ary ny herin' ny Avo indrindra hanaloka anao; koa ny Masina izay haterakao dia hatao hoe: Zanak' Andriamanitra."
Lioka 3.21
en.Now when all the people were baptized, it came to pass, that Jesus also being baptized, and praying, the heaven was opened,
fr."Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, pendant qu`il priait, le ciel s`ouvrit,"
mg."Koa rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, dia izao no niseho, Jesosy koa natao batisa sy nivavaka ka nisokatra ny lanitra;"
Lioka 11.13
en.If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?
fr.Si donc, méchants comme vous l`êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent.
mg.Koa raha ianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an' ny zanakareo, tsy mainka va ny Rainareo, izay any an-danitra, no hanome ny Fanahy Masina ho an' izay mangataka aminy?
Jaona 1.33
en.And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost.
fr.Je ne le connaissais pas, mais celui qui m`a envoyé baptiser d`eau, celui-là m`a dit: Celui sur qui tu verras l`Esprit descendre et s`arrêter, c`est celui qui baptise du Saint Esprit.
mg."Ary tsy nahalala Azy aho; fa Izay naniraka ahy hanao batisa amin' ny rano no nilaza tamiko hoe: Izay ho hitanao idinan' ny Fanahy sy itoerany, dia Izy no Mpanao batisa amin' ny Fanahy Masina."
Jaona 14.16
en.And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;
fr.Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu`il demeure éternellement avec vous,
mg."Ary Izaho hangataka amin' ny Ray, ary Izy hanome anareo ny Mpampionona hafa mba ho eo aminareo mandrakizay;"
Jaona 14.26
en.But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
fr.Mais le consolateur, l`Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
mg.Fa ny Mpampionona, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin' ny Ray amin' ny anarako, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo.
Jaona 15.26
en.But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me:
fr."Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l`Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi;"
mg."Fa raha tonga ny Mpampionona Izay hirahiko ho aminareo avy amin' ny Ray, dia ny Fanahin' ny fahamarinana, Izay mivoaka avy amin' ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy;"
Asa 1.8
en.But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.
fr.Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu`aux extrémités de la terre.
mg.Fa hahazo hery ianareo amin' ny hilatsahan' ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran' i Jodia sy Samaria ary hatramin' ny faran' ny tany.
Asa 2.3
en.And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.
fr.Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d`eux.
mg.Ary nisy lela maro mitarehin' afo niseho taminy, izay nizarazara, ary nipetraka tamin' izy rehetra isan' olona izany.
Asa 2.38
en.Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.
fr."Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit."
mg."Ary hoy Petera taminy: Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin' ny anaran' i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina;"
Asa 4.31
en.And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together; and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness.
fr."Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance."
mg."Ary rehefa nivavaka izy ireo, dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany; dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka nilaza ny tenin' Andriamanitra tamin' ny fahasahiana."
Asa 5.32
en.And we are his witnesses of these things; and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him.
fr.Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
mg.Ary vavolombelon' izany zavatra izany izahay, sy ny Fanahy Masina koa, Izay nomen' Andriamanitra ny mankatò Azy.
Asa 9.31
en.Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.
fr.L`Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s`édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s`accroissait par l`assistance du Saint Esprit.
mg.Dia nanam-piadanana ny fiangonana eran' i Jodia sy Galilia ary Samaria rehetra, sady niorina tsara sy nandeha tamin' ny fahatahorana ny Tompo sy ny fampiononan' ny Fanahy Masina ka nihamaro.
Asa 10.47
en.Can any man forbid water, that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we?
fr.Alors Pierre dit: Peut-on refuser l`eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien que nous?
mg.Moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo izay efa nandray ny Fanahy Masina tahaka antsika koa?
Asa 11.15
en.And as I began to speak, the Holy Ghost fell on them, as on us at the beginning.
fr.Lorsque je me fus mis à parler, le Saint Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement.
mg.Ary raha vao niteny aho, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina tahaka ny tamintsika tany am-piandohana.
Asa 13.2
en.As they ministered to the Lord, and fasted, the Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them.
fr.Pendant qu`ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu`ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l`oeuvre à laquelle je les ai appelés.
mg.Raha nanao ny asa fanompoana ho an' ny Tompo sy nifady hanina ireo, dia hoy ny Fanahy Masina: Atokàny ho Ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoako azy.
Asa 19.5
en.When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus.
fr.Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
mg.Ary raha nandre izany ireo, dia natao batisa hoamin' ny anaran' i Jesosy Tompo.
Romana 5.5
en.And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.
fr.Or, l`espérance ne trompe point, parce que l`amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné.
mg.Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fitiavan' Andriamanitra natosaka ao am-pontsika tamin' ny alalan' ny Fanahy Masina Izay nomena antsika.
Romana 15.13
en.Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.
fr.Que le Dieu de l`espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint Esprit!
mg.Koa ny Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo amin’ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin’ny finoana, mba hitomboanareo amin’ny fanantenana noho ny herin’ny Fanahy Masina.
1 Korintiana 2.11
en.For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God.
fr.Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu.
mg.Fa iza no olona mahalala ny zavatra ao am-pon' ny olona, afa-tsy ny fanahin’ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalala zavatra momba an' Andriamanitra afa-tsy ny Fanahin’Andriamanitra ihany.
1 Korintiana 3.16
en.Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?
fr.Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l`Esprit de Dieu habite en vous?
mg.Tsy fantatrareo va fa tempolin’Andriamanitra ianareo, ary ny Fanahin’Andriamanitra mitoetra ao anatinareo?
1 Korintiana 6.19
en.What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
fr.Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?
mg.Ahoana àry? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin’ny Fanahy Masina, Izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin’Andriamanitra ka tsy tompon’ny tenanareo ianareo?
2 Korintiana 3.17
en.Now the Lord is that Spirit: and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
fr."Or, le Seigneur c`est l`Esprit; et là où est l`Esprit du Seigneur, là est la liberté."
mg."Ary ny Tompo izany Fanahy izany; ary izay itoeran’ny Fanahin’ny Tompo no misy fahafahana."
2 Korintiana 13.13
en.All the saints salute you.
fr.(13:12b) Tous les saints vous saluent.
mg.Manao veloma anareo ny olona masina rehetra.
Efesiana 4.30
en.And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
fr.N`attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
mg.Ary aza mampalahelo ny Fanahy Masin’Andriamanitra, Izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin’ny andro fanavotana.
Titosy 3.5
en.Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;
fr.il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit,
mg."Dia tsy avy tamin’ny asan’ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindrampony kosa no namonjeny antsika, tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray, sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina;"
2 Petera 1.21
en.For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
fr.car ce n`est pas par une volonté d`homme qu`une prophétie a jamais été apportée, mais c`est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
mg."Fa tsy misy faminaniana avy tamin’ny sitrapon’ny olona tany aloha; fa niteny araka izay nitondran’ny Fanahy Masina azy ny olo-masin’Andriamanitra."
Joda 1.20
en.But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost,
fr.Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint Esprit,
mg."Fa ianareo kosa, ry malala, dia ataovy izay handrosoanareo amin’ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha ao amin’ny Fanahy Masina;"
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto