Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fanajana

Josoa 8.6
en.(For they will come out after us) till we have drawn them from the city; for they will say, They flee before us, as at the first: therefore we will flee before them.
fr.Ils nous poursuivront jusqu`à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront: Ils fuient devant nous, comme la première fois! Et nous fuirons devant eux.
mg."(Fa hivoaka hanenjika anay izy) mandra-pitarikay azy hiala avy ao an-tanàna; fa izy hanao hoe: mandositra eo anoloantsika tahaka ny teo aloha izy ireo, dia hanao tari-dositra eo anoloany izahay."
Josoa 10.12
en.Then spake Joshua to the LORD in the day when the LORD delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon; and thou, Moon, in the valley of Ajalon.
fr.Alors Josué parla à l`Éternel, le jour où l`Éternel livra les Amoréens aux enfants d`Israël, et il dit en présence d`Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, sur la vallée d`Ajalon!
mg."Ary tamin' izany Josoa dia niteny tamin' i Jehovah tamin' ny andro nanoloran' i Jehovah ny Amorita teo anoloan' ny Zanak' Isiraely ka nanao teo imason' ny Zanak' Isiraely hoe: «Ry masoandro, mijanòna eo ambonin' i Gibeona; ary, ianao kosa, ry volana, any an-dohasahan' i Aialona»."
Josoa 13.5
en.And the land of the Giblites, and all Lebanon, toward the sunrising, from Baalgad under mount Hermon unto the entering into Hamath.
fr."le pays des Guibliens, et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal Gad au pied de la montagne d`Hermon jusqu`à l`entrée de Hamath;"
mg.Ary ny tanin' ny Gebalita sy Libanona rehetra any atsinanana, hatrany Bala-gada eo am-bodin' ny tendrombohitra Hermona ka hatramin' ny fidirana any Hamata,
Mpitoriteny 1.7
en.All the rivers run into the sea; yet the sea is not full; unto the place from whence the rivers come, thither they return again.
fr."Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n`est point remplie; ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent."
mg."Ny renirano rehetra dia samy mankamin' ny ranomasina, nefa tsy tondraka ny ranomasina; any amin' izay falehan' ny renirano ihany no iverenany indray."
Mpitoriteny 3.7
en.A time to rend, and a time to sew; a time to keep silence, and a time to speak;
fr."un temps pour déchirer, et un temps pour coudre; un temps pour se taire, et un temps pour parler;"
mg."Ao ny fotoana andriarana, ary ao ny fotoana anjairana; ao ny fotoana anginana, ary ao ny fotoana itenenana;"
Mpitoriteny 8.13
en.But it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow; because he feareth not before God.
fr.Mais le bonheur n`est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l`ombre, parce qu`il n`a pas de la crainte devant Dieu.
mg.Fa tsy hisy soa ho an' ny ratsy fanahy, sady tsy hahalava ny androny izay toy ny aloka izy, satria tsy matahotra eo anatrehan' Andriamanitra izy.
Mpitoriteny 9.10
en.Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might; for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom, in the grave, whither thou goest.
fr."Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le; car il n`y a ni oeuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas."
mg."Izay rehetra azon' ny tananao atao dia ataovy amin' ny herinao; fa tsy misy asa, na hevitra, na fahalalana, na fahendrena any amin' ny fasana izay alehanao."
Asa 9.31
en.Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.
fr.L`Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s`édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s`accroissait par l`assistance du Saint Esprit.
mg.Dia nanam-piadanana ny fiangonana eran' i Jodia sy Galilia ary Samaria rehetra, sady niorina tsara sy nandeha tamin' ny fahatahorana ny Tompo sy ny fampiononan' ny Fanahy Masina ka nihamaro.
1 Korintiana 13.7
en.Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
fr.elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
mg.Miaritra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto