Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fanantenana

Salamo 25.5
en.Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.
fr."Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi; Car tu es le Dieu de mon salut, Tu es toujours mon espérance."
mg."Tariho amin' ny fahamarinanao aho, ka ampianaro; fa Ianao no Andriamanitry ny famonjena ahy; Ianao no andrasako mandritra ny andro."
Salamo 31.24
en.Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the LORD.
fr.(31:25) Fortifiez-vous et que votre coeur s`affermisse, Vous tous qui espérez en l`Éternel!
mg.Mahereza, ary aoka hatanjaka ny fonareo, dia ianareo rehetra izay manantena an' i Jehovah.
Salamo 33.22
en.Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in thee.
fr.Éternel! que ta grâce soit sur nous, Comme nous espérons en toi!
mg.Jehovah ô, aoka ny famindramponao hitoetra aminay araka ny anantenanay anao.
Salamo 42.11
en.Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.
fr."(42:12) Pourquoi t`abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore; Il est mon salut et mon Dieu."
mg."Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko? Ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? Manantenà an' Andriamanitra; fa mbola hidera Azy aho, Izy no famonjen' ny tavako sady Andriamanitro."
Salamo 119.114
en.Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.
fr."Tu es mon asile et mon bouclier; J`espère en ta promesse."
mg."Fiereko sy ampingako Ianao; ny teninao no antenaiko."
Salamo 121.7
en.The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.
fr."L`Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme;"
mg."Hiaro anao amin' ny ratsy rehetra Jehovah; hiaro ny fanahinao Izy."
Ohabolana 10.28
en.The hope of the righteous shall be gladness: but the expectation of the wicked shall perish.
fr.L`attente des justes n`est que joie, Mais l`espérance des méchants périra.
mg."Ny fanantenan' ny marina ho fifaliana; fa ny fanantenan' ny ratsy fanahy ho foana."
Ohabolana 13.12
en.Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.
fr.Un espoir différé rend le coeur malade, Mais un désir accompli est un arbre de vie.
mg."Ny fanantenana tsy azo vetivety dia mankarary fo; fa hazon' aina ny faniriana tanteraka."
Ohabolana 24.14
en.So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.
fr."De même, connais la sagesse pour ton âme; Si tu la trouves, il est un avenir, Et ton espérance ne sera pas anéantie."
mg."Aoka ho toy izany no fahalalana fahendrena ho an' ny fanahinao; fa raha azonao izany, dia hisy valisoa, ka tsy ho foana ny fanantenanao."
Isaia 40.31
en.But they that wait upon the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.
fr."Mais ceux qui se confient en l`Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point."
mg."Fa izay miandry an' i Jehovah kosa, dia hanavao ny heriny; elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; hihazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka."
Isaia 61.1
en.The Spirit of the Lord GOD is upon me; because the LORD hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound;
fr."L`esprit du Seigneur, l`Éternel, est sur moi, Car l`Éternel m`a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m`a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance;"
mg.Ny Fanahin' i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin' ny mpandefitra, efa naniraka Ahy hamehy ny torotoro fo Izy, ary hitory fanafahana amin' ny babo, sy famohana ny tranomaizina amin' izay voafatotra.
Jeremia 27.11
en.But the nations that bring their neck under the yoke of the king of Babylon, and serve him, those will I let remain still in their own land, saith the LORD; and they shall till it, and dwell therein.
fr.Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone, et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l`Éternel, pour qu`elle le cultive et qu`elle y demeure.
mg.Fa izay firenena mampiditra ny vozony eo amin' ny ziogan' ny mpanjakan' i Babylona kosa ka manompo azy dia havelako hitoetra amin' ny taniny ihany, hoy Jehovah, ka hiasa azy sady honina ao izy.
Fitomaniana 3.24
en.The LORD is my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.
fr."L`Éternel est mon partage, dit mon âme; C`est pourquoi je veux espérer en lui."
mg.Jehovah no anjarako, hoy ny fanahiko, ka dia hanantena Azy aho.
Mika 7.7
en.Therefore I will look unto the LORD; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me.
fr."Pour moi, je regarderai vers l`Éternel, Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut; Mon Dieu m`exaucera."
mg."Fa izaho kosa dia hanandrandra an' i Jehovah; hiandry an' Andriamanitry ny famonjena ahy aho; Andriamanitro no hihaino ahy."
Matio 11.28
en.Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
fr.Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
mg.Mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana.
Romana 5.3
en.And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience;
fr.Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l`affliction produit la persévérance,
mg."Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin' ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana;"
Romana 5.5
en.And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.
fr.Or, l`espérance ne trompe point, parce que l`amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné.
mg.Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fitiavan' Andriamanitra natosaka ao am-pontsika tamin' ny alalan' ny Fanahy Masina Izay nomena antsika.
Romana 8.25
en.But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.
fr.Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l`attendons avec persévérance.
mg.Fa raha manantena izay tsy mbola hitantsika isika, dia miandry izany amim-paharetana.
Romana 15.13
en.Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.
fr.Que le Dieu de l`espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint Esprit!
mg.Koa ny Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo amin’ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin’ny finoana, mba hitomboanareo amin’ny fanantenana noho ny herin’ny Fanahy Masina.
1 Korintiana 13.13
en.And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.
fr."Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l`espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c`est la charité."
mg."Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana; fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin’ireo."
Efesiana 1.18
en.The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,
fr.et qu`il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l`espérance qui s`attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu`il réserve aux saints,
mg.Ary mba hampahiratina ny mason’ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin’ny fiantsoany sy izay haren’ny voninahitry ny lovany eo amin’ny olona masina,
Efesiana 4.4
en.There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
fr."Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation;"
mg."Iray ny tena, ary iray ny Fanahy, dia toy ny niantsoana anareo ho amin’ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo;"
Kolosiana 1.27
en.To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory:
fr.à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en vous, l`espérance de la gloire.
mg."Izay efa tian’Andriamanitra ho nampahafantarina ny haren’ny voninahitr’ity zava-miafina ity any amin’ny Jentilisa, dia Kristy ao anatinareo, Izay fanantenana ny voninahitra;"
Hebreo 10.23
en.Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)
fr.Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
mg."Aoka hazonintsika mafy ny fanekena ny finoantsika mba tsy hihozongozonany (fa mahatoky Ilay efa nanao ny tenifikasana);"
Hebreo 11.1
en.Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
fr.Or la foi est une ferme assurance des choses qu`on espère, une démonstration de celles qu`on ne voit pas.
mg.Ary ny finoana no tenan' ireo zavatra antenaina, fanehoana ireo zavatra tsy hita.
1 Petera 1.3
en.Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,
fr.Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d`entre les morts,
mg.Isaorana anie Andriamanitra sady Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika Izay niteraka antsika indray araka ny haben’ny famindrampony ho amin’ny fanantenana velona tamin’ny nitsanganan' i Jesosy Kristy tamin’ny maty,
1 Petera 3.15
en.But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear:
fr.Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l`espérance qui est en vous,
mg."Fa manamasìna ny Tompo Andriamanitra ao am-ponareo; ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin’ny anton’ny fanantenana ao anatinareo amin’ny fahalemem-panahy sy ny tahotra;"
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto