Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fanenjehana

Matio 5.10
en.Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.
fr.Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux!
mg.Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana, fa azy ny fanjakan’ny lanitra.
Matio 5.11
en.Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
fr.Heureux serez-vous, lorsqu`on vous outragera, qu`on vous persécutera et qu`on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.
mg.Sambatra ianareo, raha haratsian’ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko.
Matio 5.44
en.But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;
fr.Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,
mg.Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Tiava ny fahavalonareo, misaora izay manozona anareo, asio soa izay mankahala anareo ary mivavaha ho an’izay manao tsinontsinona sy manenjika anareo,
Marka 10.29
en.And Jesus answered and said, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, and the gospel's,
fr.Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n`est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres,
mg.Ary namaly Jesosy ka nanao hoe: Lazaiko marina aminareo: Tsy misy olona efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na vady, na zanaka, na tany, noho ny amiko sy ny filazantsara,
Lioka 6.22
en.Blessed are ye, when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man's sake.
fr.Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu`on vous chassera, vous outragera, et qu`on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l`homme!
mg.Sambatra ianareo, raha halan' ny olona ka ariany sy haratsìny, ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo, noho ny amin' ny Zanak' olona.
Jaona 15.18
en.If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.
fr.Si le monde vous hait, sachez qu`il m`a haï avant vous.
mg.Raha halan' izao tontolo izao ianareo, dia aoka ho fantatrareo fa Izaho efa halany talohan' ny nankahalany anareo.
Romana 8.35
en.Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?
fr.Qui nous séparera de l`amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l`angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l`épée?
mg.Iza no hahasaraka antsika amin' ny fitiavan' i Kristy? Fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra?
Romana 12.14
en.Bless them which persecute you: bless, and curse not.
fr.Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.
mg."Misaora izay manenjika anareo; misaora, ary aza manozona."
2 Korintiana 12.10
en.Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.
fr."C`est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c`est alors que je suis fort."
mg."Koa dia finaritra aho amin’ny fahalemena, amin’ny fanalam-baràka, amin’ny fahaterena, amin’ny fanenjehana, amin’ny fahantrana noho ny amin’i Kristy; fa ny fahalemeko no fahatanjahako."
2 Timoty 3.12
en.Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
fr.Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés.
mg.Eny, izay rehetra te-ho velona araka an’Andriamanitra, izay ao amin’i Kristy Jesosy, dia hiaritra fanenjehana.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto