Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fanetren-tena

1 Samoela 2.7
en.The LORD maketh poor, and maketh rich: he bringeth low, and lifteth up.
fr.L`Éternel appauvrit et il enrichit, Il abaisse et il élève.
mg."Jehovah no mampahantra sy mampanankarena; Izy no mampietry sy mampisandratra."
2 Tantara 7.14
en.If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.
fr.si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s`humilie, prie, et cherche ma face, et s`il se détourne de ses mauvaises voies, -je l`exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.
mg.Raha ny oloko izay antsoina amin' ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako, ary hiala amin' ny lalany ratsy, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny fahotany ary hahasitrany ny taniny.
Salamo 8.5
en.For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
fr.(8:6) Tu l`as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l`as couronné de gloire et de magnificence.
mg.Fa efa nataonao ambany kely noho ny anjely izy, ary efa nosatrohanao voninahitra sy haja.
Salamo 25.8
en.Good and upright is the LORD: therefore will he teach sinners in the way.
fr.L`Éternel est bon et droit: C`est pourquoi il montre aux pécheurs la voie.
mg.Tsara sy mahitsy Jehovah, ka izany no ampianarany ny mpanota ny lalany.
Salamo 95.6
en.O come, let us worship and bow down: let us kneel before the LORD our maker.
fr.Venez, prosternons-nous et humilions-nous, Fléchissons le genou devant l`Éternel, notre créateur!
mg."Avia, aoka isika hiondrika sy hiankohoka; aoka isika handohalika eo anatrehan' i Jehovah Mpanao antsika."
Salamo 115.1
en.Not unto us, O LORD, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth's sake.
fr.Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, Mais à ton nom donne gloire, A cause de ta bonté, à cause de ta fidélité!
mg.JEHOVAH ô, aza izahay, aza izahay no omena voninahitra, fa ny anaranao, noho ny famindramponao sy ny fahamarinanao.
Salamo 149.4
en.For the LORD taketh pleasure in his people: he will beautify the meek with salvation.
fr.Car l`Éternel prend plaisir à son peuple, Il glorifie les malheureux en les sauvant.
mg."Fa sitrak' i Jehovah ny olony; ravahany famonjena ny malemy fanahy."
Ohabolana 11.2
en.When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
fr."Quand vient l`orgueil, vient aussi l`ignominie; Mais la sagesse est avec les humbles."
mg."Raha tonga ny fiavonavonana, dia tonga ny fahamenarana; fa ao amin' ny manetry tena no misy fahendrena."
Ohabolana 15.33
en.The fear of the LORD is the instruction of wisdom; and before honour is humility.
fr.La crainte de l`Éternel enseigne la sagesse, Et l`humilité précède la gloire.
mg."Ny fahatahorana an' i Jehovah dia toro-hevitry ny fahendrena; ary ny fanetren-tena dia mialoha ny voninahitra."
Ohabolana 18.12
en.Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
fr."Avant la ruine, le coeur de l`homme s`élève; Mais l`humilité précède la gloire."
mg.Ny fireharehan' ny fon' ny olona no mialoha ny fahasimbana fa ny fanetren-tena kosa mialoha ny voninahitra.
Ohabolana 29.23
en.A man's pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit.
fr.L`orgueil d`un homme l`abaisse, Mais celui qui est humble d`esprit obtient la gloire.
mg."Ny fiavonavonan' ny olona no hampietry azy; fa hahazo voninahitra kosa ny manetry tena."
Isaia 45.9
en.Woe unto him that striveth with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, What makest thou? or thy work, He hath no hands?
fr.Malheur à qui conteste avec son créateur! -Vase parmi des vases de terre! -L`argile dit-elle à celui qui la façonne: Que fais-tu? Et ton oeuvre: Il n`as point de mains?
mg.Loza ho an' izay miady amin' ny mpamorona azy! Tavim-bilany isan' ny tavim-bilany amin' ny tany ihany ireny! Ny tanimanga va hilaza amin' ny mpanefy azy hoe: Inona no ataonao? na ny asanao va hanao hoe: Tsy manan-tanana izy?
Daniela 4.34
en.And at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the most High, and I praised and honoured him that liveth for ever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation:
fr.Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J`ai béni le Très Haut, j`ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération.
mg.Ary rehefa tapitra ny fetr' andro, izaho Nebokadnezara dia nanandrandra ny masoko tamin' ny lanitra, ary nody tamiko indray ny saiko, ka dia nisaotra ny Avo Indrindra aho, ary nidera sy nankalaza Izay velona mandrakizay, ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay, ary ny fanjakany dia hahatratra ny taranaka mifandimby.
Mika 6.8
en.He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?
fr."On t`a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que l`Éternel demande de toi, C`est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu."
mg.Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara ary inona no ilain' i Jehovah aminao, afa-tsy izao ihany: dia ny hanao ny marina sy ny ho tia famindrampo ary ny hanaraka an' Andriamanitrao amin' ny fanetren-tena.
Zakaria 9.9
en.Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he is just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass.
fr."Sois transportée d`allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d`une ânesse."
mg."Mifalia indrindra ry zanakavavin' i Ziona; mihobia, ry zanakavavin' i Jerosalema; indro, ny Mpanjakanao avy ho anao; marina Izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zana-boriky tanora."
Matio 6.2
en.Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.
fr.Lors donc que tu fais l`aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d`être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.
mg.Koa amin’izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon’ny mpihatsaravelatsihy eo amin’ny synagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany.
Matio 6.16
en.Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.
fr.Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu`ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.
mg."Ary koa raha mifady hanina ianareo, aza mety ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy, izay malahelo tarehy; fa mampisotisoty ny tavany izy mba ho hitan’ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany."
Matio 11.29
en.Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
fr."Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes."
mg."Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an’ny fanahinareo ianareo."
Matio 20.26
en.But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;
fr."Il n`en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu`il soit votre serviteur;"
mg."Fa tsy mba ho toy izany aminareo; fa izay te-ho lehibe aminareo dia aoka ho mpanompo anareo;"
Marka 9.35
en.And he sat down, and called the twelve, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all.
fr.Alors il s`assit, appela les douze, et leur dit: Si quelqu`un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous.
mg.Ary rehefa tafapetraka Jesosy, dia niantso ny roa ambin’ny folo lahy Izy ka nanao taminy hoe: Raha misy te-ho voalohany, dia hatao farany amin’izy rehetra sy ho mpanompon’izy rehetra izy.
Marka 10.45
en.For even the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
fr.Car le Fils de l`homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.
mg.Fa ny Zanak’olona tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra ho an’ny maro.
Lioka 9.48
en.And said unto them, Whosoever shall receive this child in my name receiveth me: and whosoever shall receive me receiveth him that sent me: for he that is least among you all, the same shall be great.
fr."et leur dit: Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même; et quiconque me reçoit reçoit celui qui m`a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c`est celui-là qui est grand."
mg."Ary nanao hoe: Na zovy na zovy no mandray io zaza io noho ny anarako dia mandray Ahy; ary na zovy na zovy no mandray Ahy dia mandray Izay naniraka Ahy; fa izay kely indrindra ao aminareo rehetra, dia izy no ho lehibe."
Jaona 3.30
en.He must increase, but I must decrease.
fr.Il faut qu`il croisse, et que je diminue.
mg.Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena.
Jaona 13.14
en.If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another's feet.
fr."Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres;"
mg.Koa raha Izaho, Tompo sy Mpampianatra aza, no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra.
Romana 12.16
en.Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
fr.Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N`aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.
mg.Miraisa saina.Aza mihevitra izay zavatra ambony, fa manetre tena amin' ny malahelo. Aza manao ny tenanao ho hendry amin' ny fisainanao.
Romana 14.11
en.For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.
fr.Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu.
mg.Fa voasoratra hoe: Raha velona koa Aho, hoy ny Tompo, ny lohalika rehetra handohalika amiko, ary ny lela rehetra hanaiky an’Andriamanitra
1 Korintiana 1.28
en.And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:
fr.et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu`on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont,
mg."Ary izay ambany amin’izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidin’Andriamanitra, eny, izay atao ho tsy misy aza, mba hahafoana ny misy;"
Galatiana 5.13
en.For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
fr."Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres."
mg."Fa efa nantsoina ho amin’ny fahafahana ianareo, ry rahalahy; kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanompoa amin’ny fitiavana."
Efesiana 3.20
en.Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
fr.Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons,
mg.Ary ho an’Izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika,
Efesiana 4.2
en.With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
fr.en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité,
mg."Amin’ny fanetren-tena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin’ny fahari-po, dia mifandefera amin’ny fitiavana;"
Filipiana 2.3
en.Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.
fr.Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l`humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.
mg.Tsy manao na inona na inona amin’ny fifampiandaniana, na mandrani-tena foana, fa amin’ny fanetren-tena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany.
Filipiana 4.20
en.Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.
fr.A notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!
mg.Ary ho an’Andriamanitra sady Raintsika anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena.
Kolosiana 3.12
en.Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;
fr.Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d`entrailles de miséricorde, de bonté, d`humilité, de douceur, de patience.
mg.Koa mitafia famindrampo lalina ao anaty sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy, fandeferana, araka ny olom-boafidin’Andriamanitra sady masina no malala.
Kolosiana 3.18
en.Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord.
fr.Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur.
mg.Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka izay mety hatao ao amin’ny Tompo.
Jakoba 1.9
en.Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted:
fr.Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation.
mg."Aoka ny rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany ho reharehany;"
Jakoba 3.13
en.Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.
fr.Lequel d`entre vous est sage et intelligent? Qu`il montre ses oeuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse.
mg.Iza eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana? Aoka asehony amin’ny fitondrantena tsara ny asany amin’ny fahalemem-panahin’ny fahendrena.
Jakoba 4.10
en.Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.
fr.Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.
mg.Manetre tena eo anatrehan’ny Tompo, dia hanandratra anareo Izy.
1 Petera 3.3
en.Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel;
fr.Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d`or, ou les habits qu`on revêt,
mg."Ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany, toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjoana;"
1 Petera 3.8
en.Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:
fr.Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d`amour fraternel, de compassion, d`humilité.
mg."Farany, miraisa saina ianareo rehetra, mifamindrà fo, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, aoka hangora-po, manajà olona;"
1 Petera 5.6
en.Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:
fr."Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu`il vous élève au temps convenable;"
mg."Koa amin’izany manetre tena ambanin’ny tàna-maherin’Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro;"
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto