Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fankatoavana

Eksodosy 15.26
en.And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the LORD thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians: for I am the LORD that healeth thee.
fr."Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l`Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l`oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d`aucune des maladies dont j`ai frappé les Égyptiens; car je suis l`Éternel, qui te guérit."
mg."ka hoy Izy: Raha hazoto hihaino ny feon' i Jehovah Andriamanitrao ianao ka hanao izay mahitsy eo imasony sy hihaino ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy hataoko aminao ireny aretina rehetra ireny, izay nataoko tamin' ny Egyptiana; fa Izaho no Jehovah Izay manasitrana anao."
Eksodosy 19.5
en.Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people: for all the earth is mine:
fr."Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m`appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi;"
mg."Koa ankehitriny raha hankatò ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko, dia ho tahiry manokana ho ahy ianareo mihoatra noho ny olona rehetra; fa Ahy ny tany rehetra."
Deotornomia 5.32
en.Ye shall observe to do therefore as the LORD your God hath commanded you: ye shall not turn aside to the right hand or to the left.
fr."Vous ferez avec soin ce que l`Éternel, votre Dieu, vous a ordonné; vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche."
mg."Koa tandremo mba hanao araka izay efa nandidian' i Jehovah Andriamanitrareo anareo; aza mivily, na ho amin' ny ankavanana, na ho amin' ny ankavia;"
Deotornomia 28.1
en.And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the LORD thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the LORD thy God will set thee on high above all nations of the earth:
fr.Si tu obéis à la voix de l`Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd`hui, l`Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
mg."Ary izao no hiseho, raha hihaino tsara ny feon' i Jehovah Andriamanitrao ianao, ka mitandrina sy manaraka ny didiny rehetra izay andidiako anao anio, dia hasandratr' i Jehovah Andriamanitrao ho ambonin' ny firenena rehetra amin' ny tany ianao;"
Josoa 1.8
en.This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.
fr."Que ce livre de la loi ne s`éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c`est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c`est alors que tu réussiras."
mg."Aoka tsy hiala amin' ny vavanao ity bokin' ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman' alina, mba hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo; ary amin' izany dia hambinina ny lalanao sady hahazo fahombiazana tsara ianao."
1 Mpanjaka 2.3
en.And keep the charge of the LORD thy God, to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself:
fr.Observe les commandements de l`Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras,
mg.Ary tandremo ny andraikitra napetrak' i Jehovah Andriamanitrao handehananao amin' ny lalany, hitandremanao ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teni-vavolombelony araka izay voasoratra ao amin' ny lalàn' i Mosesy, mba hambinina ianao amin' izay rehetra hataonao sy izay rehetra halehanao.
Salamo 37.23
en.The steps of a good man are ordered by the LORD: and he delighteth in his way.
fr."L`Éternel affermit les pas de l`homme, Et il prend plaisir à sa voie;"
mg."Avy amin' i Jehovah no mahalavorary ny dian' ny olona tsara; ary Izy no mankasitraka ny lalany."
Salamo 119.60
en.I made haste, and delayed not to keep thy commandments.
fr.Je me hâte, je ne diffère point D`observer tes commandements.
mg.Mandeha faingana aho ka tsy mitaredretra amin' ny fitandremana ny didinao.
Salamo 128.1
en.Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.
fr.Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l`Éternel, Qui marche dans ses voies!
mg.[Hira misy hevitra ambaratonga.] SAMBATRA izay rehetra matahotra an' i Jehovah! dia izay mandeha amin' ny lalany.
Salamo 143.10
en.Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.
fr.Enseigne-moi à faire ta volonté! Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite!
mg."Ampianaro hanao ny sitraponao aho; fa Ianao no Andriamanitro; tsara ny Fanahinao; tariho ho amin' ny tanin' ny fahitsiana aho."
Ohabolana 4.20
en.My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.
fr.Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête l`oreille à mes discours.
mg."Anaka, atreho ny teniko; atongilano ny sofinao hihaino izay lazaiko."
Ohabolana 6.20
en.My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother:
fr.Mon fils, garde les préceptes de ton père, Et ne rejette pas l`enseignement de ta mère.
mg.Anaka, tandremo ny didin-drainao ary aza mahafoy ny lalàn-dreninao.
Ohabolana 10.17
en.He is in the way of life that keepeth instruction: but he that refuseth reproof erreth.
fr.Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, Mais celui qui oublie la réprimande s`égare.
mg."Izay mitandrina toro-lalana dia eo amin' ny lalan' ny fiainana; fa izay mandà fananarana dia mivily."
Ezekiela 20.19
en.I am the LORD your God; walk in my statutes, and keep my judgments, and do them;
fr.Je suis l`Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique.
mg."Fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo; koa mandehana araka ny didiko ary mitandrema ny fitsipiko ka araho izany."
Malakia 2.2
en.If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the LORD of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings: yea, I have cursed them already, because ye do not lay it to heart.
fr."Si vous n`écoutez pas, si vous ne prenez pas à coeur De donner gloire à mon nom, dit l`Éternel des armées, J`enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions; Oui, je les maudirai, parce que vous ne l`avez pas à coeur."
mg."Raha tsy hihaino na handatsaka am-po ka hanome voninahitra ny anarako ianareo, hoy Jehovah, Tompon' ny maro, dia halefako hamely anareo ny ozona, ka hozoniko ny tsodrano ataonareo; eny, efa voaozoko sahady izany, satria tsy nandatsaka am-po ianareo."
Marka 16.15
en.And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.
fr.Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
mg.Ary hoy Izy taminy: Mandehana any amin' izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin' ny olombelona rehetra.
Lioka 6.27
en.But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you,
fr.Mais je vous dis, à vous qui m`écoutez: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
mg."Kanefa hoy Aho aminareo izay mihaino: Tiava ny fahavalonareo; manaova soa amin'izay mankahala anareo;"
Lioka 9.23
en.And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.
fr.Puis il dit à tous: Si quelqu`un veut venir après moi, qu`il renonce à lui-même, qu`il se charge chaque jour de sa croix, et qu`il me suive.
mg.Ary hoy koa Jesosy tamin' izy rehetra: Raha misy te-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany, dia hitondra ny hazofijaliany isan' andro ka hanaraka Ahy.
Lioka 10.27
en.And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.
fr."Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même."
mg."Ary namaly izy ka nanao hoe: Tiava an' i Jehovah Andriamanitrao amin' ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra; ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao."
Jaona 3.36
en.He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
fr."Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui."
mg."Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay; fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran' Andriamanitra no mitoetra eo aminy."
Jaona 14.23
en.Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.
fr."Jésus lui répondit: Si quelqu`un m`aime, il gardera ma parole, et mon Père l`aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui."
mg."Namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Raha misy tia Ahy, dia hitandrina ny teniko izy; ary ny Raiko ho tia azy, ary hankao aminy Izahay ka honina ao aminy."
Jaona 15.16
en.Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.
fr."Ce n`est pas vous qui m`avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne."
mg."Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan' ny vokatrareo; koa na inona na inona no hangatahinareo amin' ny Ray amin' ny anarako, dia omeny anareo."
Asa 5.32
en.And we are his witnesses of these things; and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him.
fr.Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
mg.Ary vavolombelon' izany zavatra izany izahay, sy ny Fanahy Masina koa, Izay nomen' Andriamanitra ny mankatò Azy.
Romana 5.19
en.For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.
fr.Car, comme par la désobéissance d`un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l`obéissance d`un seul beaucoup seront rendus justes.
mg.Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsy fankatoavan' ny olona iray, no hanaovana ny maro ho marina kosa noho ny fankatoavan' ny Anankiray.
Romana 8.14
en.For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
fr.car tous ceux qui sont conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
mg.Fa izay rehetra tarihin' ny Fanahin' Andriamanitra no zanak' Andriamanitra.
Romana 12.1
en.I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
fr.Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
mg.Koa amin' izany miangavy anareo aho, ry rahalahy, noho ny famindrampon' Andriamanitra, mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak' Andriamanitra, izay fanompoana mety ataonareo.
Romana 12.2
en.And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
fr.Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l`intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
mg."Ary aza manaraka ny fanaon' izao tontolo izao; fa miovà amin' ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon' Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka."
Romana 12.11
en.Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;
fr.Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d`esprit. Servez le Seigneur.
mg.Aza malaina amin' ny asa aman-draharaha, aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo.
Romana 13.1
en.Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God.
fr."Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n`y a point d`autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu."
mg."Aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana ambony. Fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin’Andriamanitra; fa izay misy dia voatendrin’Andriamanitra."
Romana 15.32
en.That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.
fr.en sorte que j`arrive chez vous avec joie, si c`est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos.
mg.Mba hankanesako any aminareo amin’ny fifaliana, raha sitrapon’Andriamanitra, ka samy hovelombelomina ny fontsika.
1 Korintiana 15.58
en.Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.
fr.Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l`oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
mg.Koa amin’izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo.
Galatiana 1.10
en.For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.
fr.Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
mg.Koa ankehitriny ho an' olona va no andreseko lahatra sa ho an' Andriamanitra? Sa mila sitraka amin’olona aho? Raha mbola mila sitraka amin’olona aho, dia tsy mpanompon’i Kristy.
Galatiana 5.17
en.For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
fr."Car la chair a des désirs contraires à ceux de l`Esprit, et l`Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez."
mg."Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy ahazoanareo manao izay zavatra tianareo."
Filipiana 2.6
en.Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:
fr.lequel, existant en forme de Dieu, n`a point regardé comme une proie à arracher d`être égal avec Dieu,
mg.Izay, na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra,
Filipiana 2.11
en.And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
fr.et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
mg.Sy haneken’ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray.
Jakoba 1.22
en.But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.
fr.Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l`écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements.
mg.Fa aoka ho mpanatanteraka ny teny ianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo.
Jakoba 4.7
en.Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
fr."Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous."
mg.Noho izany, maneke an’Andriamanitra ianareo. Manohera ny devoly, dia handositra anareo izy.
1 Jaona 2.17
en.And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.
fr."Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement."
mg.Ary mandalo izao tontolo izao sy ny filàny, fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay.
1 Jaona 3.21
en.Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God.
fr.Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de l`assurance devant Dieu.
mg.Ry malala, raha tsy mba manameloka antsika ny fontsika, dia manana fahatokiana eo anatrehan’Andriamanitra isika.
Apokalypsy 3.20
en.Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.
fr.Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu`un entend ma voix et ouvre la porte, j`entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.
mg."Indro, mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho, ka hiara-misakafo aminy, ary izy Amiko."
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto