Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fiakarana

Marka 16.19
en.So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.
fr.Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s`assit à la droite de Dieu.
mg.Ary Jesosy Tompo, rehefa niteny taminy, dia nampiakarina ho any an-danitra, ka nipetraka eo an-tanana ankavanan' Andriamanitra.
Lioka 24.50
en.And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.
fr.Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit.
mg.Ary nitondra azy hatrany Betania Izy, dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy ireo.
Jaona 7.33
en.Then said Jesus unto them, Yet a little while am I with you, and then I go unto him that sent me.
fr.Jésus dit: Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m`en vais vers celui qui m`a envoyé.
mg.Dia hoy Jesosy tamin' izy ireo: Kely foana no itoerako aminareo, dia hankany amin' Izay naniraka ahy Aho.
Jaona 14.2
en.In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
fr.Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n`était pas, je vous l`aurais dit. Je vais vous préparer une place.
mg."Ao an-tranon' ny Raiko misy lapa maro; raha tsy izany, dia efa ho nilaza taminareo Aho; handeha hanomana fitoerana ho anareo Aho."
Jaona 14.12
en.Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.
fr."En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m`en vais au Père;"
mg."Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria mankany amin' ny Raiko Aho."
Jaona 16.28
en.I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father.
fr."Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde; maintenant je quitte le monde, et je vais au Père."
mg."Nivoaka avy tamin' ny Ray Aho ka tonga amin' izao tontolo izao; ary hiala amin' izao tontolo izao indray Aho ka hankany amin' ny Ray."
Jaona 20.17
en.Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.
fr."Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu."
mg."Hoy Jesosy taminy: Aza manendry Ahy; fa tsy mbola niakatra tany amin' ny Raiko Aho; fa mandehana mankany amin' ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe: Miakatra ho any amin' ny Raiko sy ny Rainareo Aho, ary ho any amin' Andriamanitro sy Andriamanitrareo."
Asa 1.9
en.And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight.
fr.Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu`ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.
mg."Ary rehefa nilaza izany Jesosy, dia nakarina Izy, raha mbola nijery izy ireo; ary nisy rahona nitondra Azy, ka tsy hitan' ny masony intsony Izy."
Asa 1.10
en.And while they looked stedfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel;
fr.Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu`il s`en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent,
mg.Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin' ny nandehanan' i Jesosy, indreo, nisy roa lahy teo anilany niakanjo akanjo fotsy,
1 Timoty 3.16
en.And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.
fr.Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: celui qui a été manifesté en chair, justifié par l`Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire.
mg.Ary tsy iadian-kevitra fa lehibe ny zava-miafin' ny toe-panahy araka an’Andriamanitra: naseho teo amin’ny nofo Andriamanitra, nohamarinina tao amin’ny Fanahy, hitan’ny anjely, notorina tany amin’ny Jentilisa, ninoana teny amin’izao tontolo izao, nakarina ho any amin’ny voninahitra.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto