Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fiankinan-doha

1 Tantara 29.14
en.But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.
fr.Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t`offrons.
mg.Fa zinona moa aho, ary zinona moa ny oloko, no ahazoanay manolotra an-tsitrapo toy izao? Fa avy aminao ny zavatra rehetra, ary avy tamin' ny Anao ihany no nanomezanay Anao.
Salamo 73.26
en.My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
fr.Ma chair et mon coeur peuvent se consumer: Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage.
mg."Levona ny nofoko sy ny foko; nefa vatolampin' ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra."
Salamo 121.1
en.I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.
fr.Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes... D`où me viendra le secours?
mg.[Hira misy hevitra ambaratonga.] HANOPY ny masoko amin' ireo havoana aho, avy aiza ny famonjena ahy?
Salamo 121.3
en.He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.
fr."Il ne permettra point que ton pied chancelle; Celui qui te garde ne sommeillera point."
mg.Tsy mba havelany hangozohozo ny tongotrao: tsy ho rendrehana Izay miambina anao.
Salamo 127.1
en.Except the LORD build the house, they labour in vain that build it: except the LORD keep the city, the watchman waketh but in vain.
fr."Cantique des degrés. De Salomon. Si l`Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain; Si l`Éternel ne garde la ville, Celui qui la garde veille en vain."
mg.[Hira misy hevitra ambaratonga. Nataon' i Solomona.] RAHA tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna, dia miari-tory foana ny mpiambina.
Ohabolana 3.5
en.Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.
fr."Confie-toi en l`Éternel de tout ton coeur, Et ne t`appuie pas sur ta sagesse;"
mg."Matokia an' i Jehovah amin' ny fonao rehetra, fa aza miankina amin' ny fahalalanao manokana;"
Ohabolana 16.9
en.A man's heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.
fr.Le coeur de l`homme médite sa voie, Mais c`est l`Éternel qui dirige ses pas.
mg."Ny fon' ny olona dia mihevitra tsara ny halehany; fa Jehovah ihany no mahalavorary ny diany."
Ohabolana 19.21
en.There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the LORD, that shall stand.
fr.Il y a dans le coeur de l`homme beaucoup de projets, Mais c`est le dessein de l`Éternel qui s`accomplit.
mg.Maro ny hevitra ao am-pon' ny olona fa ny toro-hevitr' i Jehovah kosa no ho tafatoetra.
Isaia 41.13
en.For I the LORD thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.
fr.Car je suis l`Éternel, ton Dieu, Qui fortifie ta droite, Qui te dis: Ne crains rien, Je viens à ton secours.
mg.Fa Izaho Jehovah Andriamanitrao no hitantana ny tananao ankavanana, dia Ilay manao aminao hoe: Aza matahotra, Izaho no hamonjy anao.
Romana 12.16
en.Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
fr.Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N`aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.
mg.Miraisa saina.Aza mihevitra izay zavatra ambony, fa manetre tena amin' ny malahelo. Aza manao ny tenanao ho hendry amin' ny fisainanao.
Filipiana 4.11
en.Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
fr.Ce n`est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j`ai appris à être content de l`état où je me trouve.
mg.Tsy filàn-javatra anefa no anaovako izany, fa efa nianatra ny miànina aho na manao ahoana na manao ahoana toerana misy ahy.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto