Fiavonavonana

1 Samoela 16.7
en.But the LORD said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the LORD seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the LORD looketh on the heart.
fr."Et l`Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l`ai rejeté. L`Éternel ne considère pas ce que l`homme considère; l`homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l`Éternel regarde au coeur."
mg."Fa hoy Jehovah tamin' i Samoela: Aza mijery ny tarehiny, na ny haavon' ny tsanganany, fa efa nolaviko izy; fa tsy mba toy ny fijerin' ny olona no fijerin' i Jehovah; fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo."
Ohabolana 8.13
en.The fear of the LORD is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate.
fr."La crainte de l`Éternel, c`est la haine du mal; L`arrogance et l`orgueil, la voie du mal, Et la bouche perverse, voilà ce que je hais."
mg."Ny fankahalana ny ratsy no fahatahorana an' i Jehovah; ny fiavonavonana sy ny fireharehana sy ny lalana ratsy ary ny vava mamitaka dia samy halako tokoa."
Ohabolana 11.2
en.When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
fr."Quand vient l`orgueil, vient aussi l`ignominie; Mais la sagesse est avec les humbles."
mg."Raha tonga ny fiavonavonana, dia tonga ny fahamenarana; fa ao amin' ny manetry tena no misy fahendrena."
Ohabolana 18.12
en.Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
fr."Avant la ruine, le coeur de l`homme s`élève; Mais l`humilité précède la gloire."
mg.Ny fireharehan' ny fon' ny olona no mialoha ny fahasimbana fa ny fanetren-tena kosa mialoha ny voninahitra.
Ohabolana 29.23
en.A man's pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit.
fr.L`orgueil d`un homme l`abaisse, Mais celui qui est humble d`esprit obtient la gloire.
mg."Ny fiavonavonan' ny olona no hampietry azy; fa hahazo voninahitra kosa ny manetry tena."
Daniela 4.34
en.And at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the most High, and I praised and honoured him that liveth for ever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation:
fr.Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J`ai béni le Très Haut, j`ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération.
mg.Ary rehefa tapitra ny fetr' andro, izaho Nebokadnezara dia nanandrandra ny masoko tamin' ny lanitra, ary nody tamiko indray ny saiko, ka dia nisaotra ny Avo Indrindra aho, ary nidera sy nankalaza Izay velona mandrakizay, ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay, ary ny fanjakany dia hahatratra ny taranaka mifandimby.
Marka 7.20
en.And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man.
fr.Il dit encore: Ce qui sort de l`homme, c`est ce qui souille l`homme.
mg.Ary hoy Izy: Izay mivoaka avy ao amin’ny olona, dia izany no mahaloto azy.
Romana 12.16
en.Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
fr.Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N`aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.
mg.Miraisa saina.Aza mihevitra izay zavatra ambony, fa manetre tena amin' ny malahelo. Aza manao ny tenanao ho hendry amin' ny fisainanao.
1 Korintiana 1.28
en.And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:
fr.et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu`on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont,
mg."Ary izay ambany amin’izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidin’Andriamanitra, eny, izay atao ho tsy misy aza, mba hahafoana ny misy;"
1 Korintiana 13.3
en.And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.
fr.Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n`ai pas la charité, cela ne me sert de rien.
mg.Ary na dia omeko hamahanana ny mahantra aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany.
2 Korintiana 10.17
en.But he that glorieth, let him glory in the Lord.
fr.Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur.
mg.Fa izay mirehareha, aoka ny Tompo no ho reharehany.
1 Timoty 6.17
en.Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;
fr.Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions.
mg.Anaro ny mpanankarena amin’izao fiainana ankehitriny izao mba tsy hiavonavona, na hatoky ny harena miovaova, fa hatoky an' Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika,
Jakoba 1.9
en.Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted:
fr.Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation.
mg."Aoka ny rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany ho reharehany;"
1 Jaona 2.16
en.For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.
fr.car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l`orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
mg.Fa ny zavatra rehetra eo amin’izao tontolo izao, ny filàn’ny nofo, ary ny filàn’ny maso sy ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin’ny Ray, fa avy amin’izao tontolo izao.

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto