Fifandraisana

Genesisy 2.18
en.And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
fr."L`Éternel Dieu dit: Il n`est pas bon que l`homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui."
mg.Ary hoy Jehovah Andriamanitra: Tsy tsara raha irery ralehilahy, fa hanaovako mpanampy sahaza ho azy izy.
Ohabolana 17.17
en.A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.
fr.L`ami aime en tout temps, Et dans le malheur il se montre un frère.
mg.Izay tena sakaiza dia tia amin' ny fotoana rehetra, sady nateraka ho rahalahy hamonjy amin' ny fahoriana.
Ohabolana 19.14
en.House and riches are the inheritance of fathers: and a prudent wife is from the LORD.
fr.On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, Mais une femme intelligente est un don de l`Éternel.
mg."Trano sy harena no lova avy amin' ny ray; fa ny vady hendry kosa dia avy amin' i Jehovah."
Ohabolana 22.1
en.A GOOD name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
fr.La réputation est préférable à de grandes richesses, Et la grâce vaut mieux que l`argent et que l`or.
mg."Aleo ho laza tsara toy izay harena be; ary aleo ny fankasitrahana amin' ny fitiavana toy izay volafotsy sy volamena."
Ohabolana 27.17
en.Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.
fr.Comme le fer aiguise le fer, Ainsi un homme excite la colère d`un homme.
mg.Ny vy maharanitra ny vy, toy izany, ny olona maharanitra ny tarehin' ny sakaizany.
Ohabolana 31.10
en.Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.
fr.Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles.
mg.Iza no mahita vehivavy tsara? Fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny robia.
Mpitoriteny 4.9
en.Two are better than one; because they have a good reward for their labour.
fr.Deux valent mieux qu`un, parce qu`ils retirent un bon salaire de leur travail.
mg."Tsara ny roa noho ny iray; fa misy valiny tsara ny fisasarany."
Mpitoriteny 4.10
en.For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.
fr."Car, s`ils tombent, l`un relève son compagnon; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever!"
mg.Raha lavo izy ireo dia harenin' ny anankiray ny namany, fa loza ho an' ny irery raha lavo, satria tsy manana namana hanarina azy izy.
Mpitoriteny 4.12
en.And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.
fr."Et si quelqu`un est plus fort qu`un seul, les deux peuvent lui résister; et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement."
mg."Raha misy maharesy ny irery aza, ny roa tsy ho leony tsy akory; ary ny mahazaka telo olana tsy mora tapahina."
Tononkiran'i Solomona 4.7
en.Thou art all fair, my love; there is no spot in thee.
fr.Tu es toute belle, mon amie, Et il n`y a point en toi de défaut.
mg.Tsara avokoa ny bikanao, ry malalako, tsy misy kilema ianao.
Matio 7.12
en.Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
fr.Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c`est la loi et les prophètes.
mg."Koa amin’izany na inona na inona no tianareo hataon’ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany; fa izany no lalàna sy mpaminany."
Matio 19.19
en.Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
fr.et: tu aimeras ton prochain comme toi-même.
mg."“Manajà ny rainao sy ny reninao”; ary: “Tiava ny namanao tahaka ny tenanao."
1 Korintiana 7.2
en.Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband.
fr.Toutefois, pour éviter l`impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari.
mg.Kanefa mba hisorohana ny fahavetavetana dia aoka ny lehilahy rehetra samy hanana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy hanana ny vadiny avy.
2 Korintiana 6.14
en.Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?
fr.Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l`iniquité? ou qu`y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
mg.Aza mety hasiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin’ny tsy mino. Fa inona no iraisan’ny fahamarinana sy ny tsy fahamarinana? ary inona no iombonan' ny mazava sy ny maizina?
Galatiana 1.10
en.For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.
fr.Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
mg.Koa ankehitriny ho an' olona va no andreseko lahatra sa ho an' Andriamanitra? Sa mila sitraka amin’olona aho? Raha mbola mila sitraka amin’olona aho, dia tsy mpanompon’i Kristy.
Efesiana 5.22
en.Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord.
fr."Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur;"
mg.Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny Tompo.
Efesiana 5.25
en.Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it;
fr.Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l`Église, et s`est livré lui-même pour elle,
mg.Ianareo lehilahy, tiavo ny vadinareo, dia tahaka ny nitiavan’i Kristy ny fiangonana koa ka nanolorany ny tenany ho azy,
Efesiana 5.28
en.So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.
fr.C`est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s`aime lui-même.
mg.Dia tahaka izany koa, ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany.
Efesiana 5.33
en.Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.
fr.Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.
mg.Na dia izany aza, aoka ny tsirairay avy aminareo ho tia ny vadiny tahaka ny tenany, ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy.
Kolosiana 3.18
en.Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord.
fr.Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur.
mg.Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka izay mety hatao ao amin’ny Tompo.
1 Tesaloniana 3.12
en.And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you:
fr.Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l`égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous,
mg.Ary ny Tompo anie hampitombo sy hampandroso anareo amin’ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, dia tahaka anay aminareo koa,
1 Timoty 5.8
en.But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.
fr.Si quelqu`un n`a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu`un infidèle.
mg.Fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandà ny finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino aza.
2 Petera 1.5
en.And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;
fr.à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science,
mg."Ary ankoatra izany, dia manaova izay zotom-po rehetra, ary amin’ny finoanareo dia manehoa fahatsaram-panahy, ary amin’ny fahatsaram-panahy dia fahalalana;"

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto