Fijinjana

Levitikosy 26.3
en.If ye walk in my statutes, and keep my commandments, and do them;
fr.Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique,
mg.Raha mandeha araka ny lalàko sy mitandrina ny didiko ianareo ka manatanteraka izany,
Ohabolana 3.9
en.Honour the LORD with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:
fr.Honore l`Éternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu:
mg."Mankalazà an' i Jehovah amin' ny fanananao sy amin' ny voaloham-bokatrao rehetra;"
Joela 1.12
en.The vine is dried up, and the fig tree languisheth; the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree, even all the trees of the field, are withered: because joy is withered away from the sons of men.
fr."La vigne est confuse, Le figuier languissant; Le grenadier, le palmier, le pommier, Tous les arbres des champs sont flétris... La joie a cessé parmi les fils de l`homme!"
mg."Maina ny voaloboka, malazo ny aviavy, ary malazo ny ampongabendanitra sy ny palma koa ary ny paoma aza, dia ny hazo rehetra any an-tsaha no malazo; satria malazo ny fifalian' ny zanak' olombelona."
Habakoka 3.17
en.Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls:
fr."Car le figuier ne fleurira pas, La vigne ne produira rien, Le fruit de l`olivier manquera, Les champs ne donneront pas de nourriture; Les brebis disparaîtront du pâturage, Et il n`y aura plus de boeufs dans les étables."
mg.Fa na dia tsy hamontsina aza ny hazo aviavy, ary tsy hisy voany ny voaloboka, na dia handiso fanantenana aza ny oliva, ary tsy hahavokatra hohanina ny saha, na dia hoesorina tsy ho ao am-bala aza ny andiam-biby fiompy, ary tsy hisy omby ao am-pahitra:
Malakia 3.10
en.Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it.
fr."Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu`il y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l`épreuve, Dit l`Éternel des armées. Et vous verrez si je n`ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance."
mg.Entonareo ny ampahafolony rehetra ho ao an-trano firaketako, mba hasian-kanina ao an-tranoko, ary izahao toetra amin' izany Aho ankehitriny, hoy Jehovah, Tompon' ny maro, raha tsy hovohako ho anareo ny varavarankelin' ny lanitra, ka handrotsahako fitahiana manana amby ampy ho anareo.
Matio 6.26
en.Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?
fr."Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n`amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu`eux?"
mg.Tsinjovy ny voro-manidina eny amin' ny habakabaka, fa tsy mba mamafy, na mijinja, na mitaona ho any an-tsompitra ireny, nefa ny Rainareo Izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo?
2 Korintiana 9.10
en.Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness;)
fr.Celui qui Fournit de la semence au semeur, Et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice.
mg.Ary Izay manome voa ho an’ny mpamafy no manome mofo hohaninareo koa sy mampitombo ny voa afafinareo ary manalehibe ny vokatry ny fahamarinanareo),
Galatiana 6.7
en.Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
fr.Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu`un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
mg."Aza mety hofitahina ianareo; Andriamanitra tsy azo vazivazina, fa izay afafin’ny olona no hojinjainy koa."
Galatiana 6.8
en.For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
fr."Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour l`Esprit moissonnera de l`Esprit la vie éternelle."
mg."Fa izay mamafy ho an’ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin’ny nofo; ary izay mamafy ho an’ny Fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin’ny Fanahy."
Galatiana 6.9
en.And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
fr."Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas."
mg."Ary aza mba ketraka amin’ny fanaovan-tsoa isika; fa amin’ny fotoan’andro no hijinjantsika, raha tsy reraka isika."
Hebreo 12.11
en.Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.
fr."Il est vrai que tout châtiment semble d`abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice."
mg."Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao ho mahafaly andro anaovana, fa mampahory; fa rehefa afaka izany, dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an’izay nanaovana azy izy."
Jakoba 3.18
en.And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.
fr.Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.
mg.Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin’ny fihavanana ho an’izay mampandroso ny fihavanana.

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto