Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Fitabatabana

Salamo 15.2
en.He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart.
fr.Celui qui marche dans l`intégrité, qui pratique la justice Et qui dit la vérité selon son coeur.
mg.Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony.
Salamo 34.14
en.Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.
fr."(34:15) Éloigne-toi du mal, et fais le bien; Recherche et poursuis la paix."
mg."Mialà amin' ny ratsy, ka manaova ny soa; mitadiava fihavanana, ka araho izany."
Ohabolana 10.18
en.He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander, is a fool.
fr.Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, Et celui qui répand la calomnie est un insensé.
mg.Izay manafina fankahalana amin' ny molotra mandainga sy izay miteny endrikendrika dia adala.
Ohabolana 11.9
en.An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.
fr.Par sa bouche l`impie perd son prochain, Mais les justes sont délivrés par la science.
mg."Ny vavan' ny mpihatsaravelatsihy no animbany ny namany; fa ny fahalalana no hanafahana ny marina."
Ohabolana 11.13
en.A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
fr.Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, Mais celui qui a l`esprit fidèle les garde.
mg."Izay mandehandeha manaratsy dia manambara zava-miafina; fa izay manana fanahy mahatoky dia manafina ny anton-javatra."
Ohabolana 15.4
en.A wholesome tongue is a tree of life: but perverseness therein is a breach in the spirit.
fr.La langue douce est un arbre de vie, Mais la langue perverse brise l`âme.
mg."Ny teny malefaka dia hazon' aina; fa ny vava ratsy mandratra ny fanahy."
Ohabolana 16.28
en.A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
fr.L`homme pervers excite des querelles, Et le rapporteur divise les amis.
mg."Ny mpivadibadika mamafy ady; ary ny mpibitsibitsika mampisaraka ny tena mpisakaiza."
Matio 5.11
en.Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
fr.Heureux serez-vous, lorsqu`on vous outragera, qu`on vous persécutera et qu`on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.
mg.Sambatra ianareo, raha haratsian’ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko.
1 Korintiana 6.9
en.Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,
fr.Ne savez-vous pas que les injustes n`hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères,
mg.Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan’Andriamanitra? Aza mety hofitahina ianareo: fa na ny mpanao vetaveta, na ny mpanompo sampy, na ny mpaka vadin’olona, na ny sarim-bavy, na ny sodomita,
Efesiana 4.29
en.Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
fr.Qu`il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s`il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l`édification et communique une grâce à ceux qui l`entendent.
mg.Aoka tsy haloaky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana mba hitondra fahasoavana ho an' ny mpihaino.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto