Fitaovana

Salamo 16.8
en.I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.
fr."J`ai constamment l`Éternel sous mes yeux; Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas."
mg.Nataoko teo anatrehako mandrakariva Jehovah, satria eo ankavanako Izy, ka dia tsy hangozohozo aho.
Salamo 54.6
en.I will freely sacrifice unto thee: I will praise thy name, O LORD; for it is good.
fr."(54:8) Je t`offrirai de bon coeur des sacrifices; Je louerai ton nom, ô Éternel! car il est favorable,"
mg."Sitrapoko ihany no anaterako fanatitra ho Anao; hidera ny anaranao aho, Jehovah ô, fa tsara izany."
Salamo 119.9
en.Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.
fr.Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d`après ta parole.
mg.[BETA.] Inona no hanadiovan' ny zatovo ny lalan-kalehany? Ny fitandremana araka ny teninao.
Ohabolana 3.5
en.Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.
fr."Confie-toi en l`Éternel de tout ton coeur, Et ne t`appuie pas sur ta sagesse;"
mg."Matokia an' i Jehovah amin' ny fonao rehetra, fa aza miankina amin' ny fahalalanao manokana;"
Isaia 40.29
en.He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength.
fr.Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.
mg.Mampahatanjaka ny reraka Izy, ary izay tsy manan-kery dia hampitomboiny hery.
Isaia 41.10
en.Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness.
fr."Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante."
mg."Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; hampahery anao Aho sady hamonjy anao; eny, hitantana anao amin' ny tanana ankavanan' ny fahamarinako Aho."
Isaia 46.4
en.And even to your old age I am he; and even to hoar hairs will I carry you: I have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you.
fr."Jusqu`à votre vieillesse je serai le même, Jusqu`à votre vieillesse je vous soutiendrai; Je l`ai fait, et je veux encore vous porter, Vous soutenir et vous sauver."
mg.Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsivolo anareo, dia Izaho ihany no hitondra anareo. Izaho no nanao ka Izaho ihany no hitrotro, eny, Izaho no hitondra sy hanafaka anareo.
Habakoka 3.19
en.The LORD God is my strength, and he will make my feet like hinds' feet, and he will make me to walk upon mine high places. To the chief singer on my stringed instruments.
fr."L`Éternel, le Seigneur, est ma force; Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chefs des chantres. Avec instruments à cordes."
mg.Jehovah Tompo no tanjako, ary hanao ny tongotro ho toy ny an' ny dieravavy Izy ka hampandeha ahy ho amin' ny fitoerako avo. Ho an' ny mpiventy hira ampiarahina amin' ny valiham-bazaha.
Jaona 7.37
en.In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me, and drink.
fr.Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s`écria: Si quelqu`un a soif, qu`il vienne à moi, et qu`il boive.
mg.Ary tamin' ny andro farany, izay andro lehibe tamin' ny andro firavoravoana, dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe: Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro.
Romana 8.26
en.Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.
fr."De même aussi l`Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu`il nous convient de demander dans nos prières. Mais l`Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables;"
mg."Ary toy izany koa, ny Fanahy no mamonjy ny fahalementsika: fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika; fa ny Fanahy no mifona amin' ny fitarainana tsy azo tononina."
Romana 14.4
en.Who art thou that judgest another man's servant? to his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up: for God is able to make him stand.
fr.Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d`autrui? S`il se tient debout, ou s`il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l`affermir.
mg."Iza moa ianao izay mitsara ny mpanompon’ny hafa? Amin’ny tompony ihany no ijoroany na ahalavoany. Eny, hampitoerina ihany anefa izy; fa mahay mampitoetra azy Andriamanitra."
Efesiana 6.11
en.Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
fr.Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
mg.Itafio avokoa ny fiadian' Andriamanitra, mba hahazoanareo hifahatra amin’ny fanangolen’ny devoly.
Kolosiana 2.9
en.For in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily.
fr.Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
mg." Fa ao aminy no itoeran’ny fahafenoan’ny fomban’Andriamanitra rehetra;"
2 Timoty 3.16
en.All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:
fr.Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
mg.Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho foto-pampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana,
Hebreo 10.24
en.And let us consider one another to provoke unto love and to good works:
fr.Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres.
mg."Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara;"

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto