Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Hery

1 Tantara 16.11
en.Seek the LORD and his strength, seek his face continually.
fr.Ayez recours à l`Éternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face!
mg.Mitadiava an' i Jehovah sy ny heriny, katsaho mandrakariva ny tavany.
1 Tantara 29.11
en.Thine, O LORD, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O LORD, and thou art exalted as head above all.
fr."A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l`éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t`appartient; à toi, Éternel, le règne, car tu t`élèves souverainement au-dessus de tout!"
mg."Anao, Jehovah ô, ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny fandresena ary ny fiandrianana; fa anao izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany; anao ny fanjakana, Jehovah ô, ary asandratra ho Lohany ambonin' izy rehetra Ianao."
1 Tantara 29.12
en.Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.
fr.C`est de toi que viennent la richesse et la gloire, c`est toi qui domines sur tout, c`est dans ta main que sont la force et la puissance, et c`est ta main qui a le pouvoir d`agrandir et d`affermir toutes choses.
mg."Avy aminao ny harena sy ny voninahitra ary Ianao no manjaka amin' izao rehetra izao; eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka ary eo an-tananao koa no mampahalehibe sy ny mampahatanjaka ny rehetra."
Joba 37.23
en.Touching the Almighty, we cannot find him out: he is excellent in power, and in judgment, and in plenty of justice: he will not afflict.
fr.Nous ne saurions parvenir jusqu`au Tout Puissant, Grand par la force, Par la justice, par le droit souverain: Il ne répond pas!
mg."Ny momba ny Tsitoha, tsy mahita Azy isika; Lehibe amin' ny hery Izy, amin' ny fitsarana ary amin' ny fahamarinana tanteraka: tsy mba hampahory Izy."
Salamo 18.2
en.The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower.
fr.(18:3) Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite!
mg."Jehovah no vatolampiko sy batery fiarovana ahy, ary mpanafaka ahy; Andriamanitro, heriko izay itokiako, ampingako sy tandroka famonjena ahy ary tilikambo avo ho ahy."
Salamo 18.32
en.It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.
fr.(18:33) C`est Dieu qui me ceint de force, Et qui me conduit dans la voie droite.
mg.Andriamanitra no mampisikina hery ahy sy manatanteraka ny alehako.
Salamo 28.7
en.The LORD is my strength and my shield; my heart trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise him.
fr."L`Éternel est ma force et mon bouclier; En lui mon coeur se confie, et je suis secouru; J`ai de l`allégresse dans le coeur, Et je le loue par mes chants."
mg."Jehovah no heriko sy ampingako; Izy no nitokian' ny foko, ka voavonjy aho; noho izany, dia mifaly tokoa ny foko, ka ny hirako no hiderako azy."
Salamo 29.11
en.The LORD will give strength unto his people; the LORD will bless his people with peace.
fr."L`Éternel donne la force à son peuple; L`Éternel bénit son peuple et le rend heureux."
mg."Hanome hery ny olony Jehovah; hitahy ny olony amin' ny fiadanana Jehovah."
Salamo 44.4
en.Thou art my King, O God: command deliverances for Jacob.
fr.(44:5) O Dieu! tu es mon roi: Ordonne la délivrance de Jacob!
mg."Ianao no mpanjakako, Andriamanitra ô; mandidia famonjena ho an' i Jakoba."
Salamo 59.17
en.Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.
fr.(59:18) O ma force! c`est toi que je célébrerai, Car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite.
mg."Ry Heriko ô, Ianao no hohiraiko; fa Andriamanitra no fiarovana avo ho ahy, dia Andriamanitra izay mamindra fo amiko."
Salamo 73.26
en.My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
fr.Ma chair et mon coeur peuvent se consumer: Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage.
mg."Levona ny nofoko sy ny foko; nefa vatolampin' ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra."
Mpitoriteny 4.12
en.And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.
fr."Et si quelqu`un est plus fort qu`un seul, les deux peuvent lui résister; et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement."
mg."Raha misy maharesy ny irery aza, ny roa tsy ho leony tsy akory; ary ny mahazaka telo olana tsy mora tapahina."
Isaia 40.31
en.But they that wait upon the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.
fr."Mais ceux qui se confient en l`Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point."
mg."Fa izay miandry an' i Jehovah kosa, dia hanavao ny heriny; elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; hihazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka."
Isaia 41.4
en.Who hath wrought and done it, calling the generations from the beginning? I the LORD, the first, and with the last; I am he.
fr.Qui a fait et exécuté ces choses? C`est celui qui a appelé les générations dès le commencement, Moi, l`Éternel, le premier Et le même jusqu`aux derniers âges.
mg.Iza moa no nanao sy nahavita izany, sady miantso ny taranaka maro hatrany am-piandohana? Izaho Jehovah no voalohany ary hatramin' ny farany dia mbola Izaho ihany no Izy.
Isaia 41.10
en.Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness.
fr."Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante."
mg."Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; hampahery anao Aho sady hamonjy anao; eny, hitantana anao amin' ny tanana ankavanan' ny fahamarinako Aho."
Jeremia 32.17
en.Ah Lord GOD! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee:
fr.Ah! Seigneur Éternel, Voici, tu as fait les cieux et la terre Par ta grande puissance et par ton bras étendu: Rien n`est étonnant de ta part.
mg.Endrey Jehovah Tompo ô! Indro, Ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin' ny herinao lehibe sy ny sandrinao nahinjitra, ary tsy misy zavatra sarotra loatra aminao.
Habakoka 3.19
en.The LORD God is my strength, and he will make my feet like hinds' feet, and he will make me to walk upon mine high places. To the chief singer on my stringed instruments.
fr."L`Éternel, le Seigneur, est ma force; Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chefs des chantres. Avec instruments à cordes."
mg.Jehovah Tompo no tanjako, ary hanao ny tongotro ho toy ny an' ny dieravavy Izy ka hampandeha ahy ho amin' ny fitoerako avo. Ho an' ny mpiventy hira ampiarahina amin' ny valiham-bazaha.
Zakaria 4.6
en.Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the LORD unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the LORD of hosts.
fr.Alors il reprit et me dit: C`est ici la parole que l`Éternel adresse à Zorobabel: Ce n`est ni par la puissance ni par la force, mais c`est par mon esprit, dit l`Éternel des armées.
mg.Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe: izao no tenin' i Jehovah amin' i Zerobabela: tsy amin-kery na amim-pahatanjahana, fa amin' ny Fanahiko, hoy Jehovah, Tompon' ny maro.
Zakaria 10.6
en.And I will strengthen the house of Judah, and I will save the house of Joseph, and I will bring them again to place them; for I have mercy upon them: and they shall be as though I had not cast them off: for I am the LORD their God, and will hear them.
fr."Je fortifierai la maison de Juda, Et je délivrerai la maison de Joseph; Je les ramènerai, car j`ai compassion d`eux, Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés; Car je suis l`Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai."
mg."Ary hampahery ny taranak' i Joda Aho, ary ny taranak' i Josefa hovonjeko ka hamponeniko, fa mamindra fo aminy Aho, ka ho toy izay tsy nariako izy; fa Izaho no Jehovah Andriamaniny, ka hihaino azy."
Marka 12.30
en.And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.
fr.et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.
mg.Koa tiava an' i Jehovah Andriamanitrao amin' ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra”.
Lioka 1.35
en.And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.
fr.L`ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C`est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
mg."Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe: Ny Fanahy Masina ho tonga ao aminao ary ny herin' ny Avo indrindra hanaloka anao; koa ny Masina izay haterakao dia hatao hoe: Zanak' Andriamanitra."
Asa 1.8
en.But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.
fr.Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu`aux extrémités de la terre.
mg.Fa hahazo hery ianareo amin' ny hilatsahan' ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran' i Jodia sy Samaria ary hatramin' ny faran' ny tany.
Romana 1.11
en.For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established;
fr.Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis,
mg."Fa manina ny hahita anareo aho, mba hahazoako manolotra ho anareo fanomezam-panahy sasantsasany izay hahatonga anareo hiorina;"
Romana 1.20
en.For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:
fr.En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l`oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables,
mg."Fa ny zavatra tsy hita ao aminy hatramin' ny nanaovana izao tontolo izao dia hita miharihary ary fantatra tamin' ny zavatra natao, na dia ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra Azy aza; ka tsy azo alàn-tsiny ireo."
1 Korintiana 1.18
en.For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
fr."Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu."
mg.Fa ny fitoriana ny hazofijaliana dia fahadalana amin’izay very, fa herin’Andriamanitra amintsika izay voavonjy.
1 Korintiana 16.13
en.Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.
fr.Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous.
mg.Miambena ianareo, tomoera tsara amin’ny finoana, aoka hitomban-dahy, mahereza.
2 Korintiana 12.9
en.And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.
fr.et il m`a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s`accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
mg."Nefa hoy Izy tamiko: Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko dia tanterahina amin’ny fahalemena. Koa mainka sitrako ny hirehareha amin’ny fahalemeko, mba hitoeran’ny herin’i Kristy amiko."
2 Korintiana 12.10
en.Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.
fr."C`est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c`est alors que je suis fort."
mg."Koa dia finaritra aho amin’ny fahalemena, amin’ny fanalam-baràka, amin’ny fahaterena, amin’ny fanenjehana, amin’ny fahantrana noho ny amin’i Kristy; fa ny fahalemeko no fahatanjahako."
Efesiana 3.20
en.Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
fr.Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons,
mg.Ary ho an’Izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika,
Efesiana 6.10
en.Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.
fr.Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.
mg.Farany, ry rahalahiko, mahereza ao amin’ny Tompo sy amin’ny herin’ny faherezany.
Filipiana 4.13
en.I can do all things through Christ which strengtheneth me.
fr.Je puis tout par celui qui me fortifie.
mg.Mahay ny zavatra rehetra aho amin’ny alalan’i Kristy izay mampahery ahy.
Kolosiana 2.9
en.For in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily.
fr.Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
mg." Fa ao aminy no itoeran’ny fahafenoan’ny fomban’Andriamanitra rehetra;"
2 Tesaloniana 3.3
en.But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.
fr.Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin.
mg.Fa mahatoky ny Tompo izay hampiorina anareo sy hiaro anareo amin’ny ratsy.
2 Timoty 1.7
en.For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.
fr.Car ce n`est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d`amour et de sagesse.
mg.Fa tsy nomen’Andriamanitra fanahin’ny tahotra isika, fa fanahin' ny hery, sy fitiavana, ary fisainana mazava.
2 Timoty 2.1
en.Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
fr.Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ.
mg.Koa ianao, anaka, dia aoka hihahery amin’ny fahasoavana izay ao amin’i Kristy Jesosy.
Hebreo 4.12
en.For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
fr."Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu`une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu`à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du coeur."
mg.Fa velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin’ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fikasan’ny fo.
2 Petera 1.3
en.According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:
fr.Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
mg."Efa nomen’ny herin’Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra amin’ny fahalalana Ilay niantso antsika tamin’ny voninahiny sy ny fahatsarany;"
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto