Ho avy

Eksodosy 20.17
en.Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's.
fr."Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain."
mg."Aza mitsiriritra haka ny tranon' ny namanao; aza mitsiriritra haka ny vadin' ny namanao, na ny mpanompolahiny, na ny mpanompovaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an' ny namanao akory aza."
Joba 6.14
en.To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.
fr.Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, Même quand il abandonnerait la crainte du Tout Puissant.
mg.Izay ory dia tokony hanehoan' ny sakaizany indrafo, fa mahafoy ny fahatahorana ny Tsitoha izy.
Salamo 10.12
en.Arise, O LORD; O God, lift up thine hand: forget not the humble.
fr.Lève-toi, Éternel! ô Dieu, lève ta main! N`oublie pas les malheureux!
mg."Mitsangàna, Jehovah ô; Andriamanitra ô, atsangano ny tananao; aza manadino ny ory."
Salamo 82.3
en.Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.
fr.Rendez justice au faible et à l`orphelin, Faites droit au malheureux et au pauvre,
mg."Alaharo ny tenin' ny mahantra sy ny kamboty; omeo rariny ny ory sy ny malahelo."
Ohabolana 27.10
en.Thine own friend, and thy father's friend, forsake not; neither go into thy brother's house in the day of thy calamity: for better is a neighbour that is near than a brother far off.
fr."N`abandonne pas ton ami et l`ami de ton père, Et n`entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse; Mieux vaut un voisin proche qu`un frère éloigné."
mg."Aza mahafoy ny sakaizanao, na ny sakaizan-drainao, ary aza mankany amin' ny tranon' ny rahalahinao amin' ny andro fahorianao; fa tsara ny namana miara-monina noho ny rahalahy lavitra."
Mpitoriteny 4.4
en.Again, I considered all travail, and every right work, that for this a man is envied of his neighbour. This is also vanity and vexation of spirit.
fr.J`ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n`est que jalousie de l`homme à l`égard de son prochain. C`est encore là une vanité et la poursuite du vent.
mg.Ary nodinihiko ny fisasarana rehetra sy ny fahaizan-javatra rehetra, fa avy amin' ny fifampialonan' ny olona izany. Zava-poana sy misambo-drivotra koa izany.
Mpitoriteny 4.10
en.For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.
fr."Car, s`ils tombent, l`un relève son compagnon; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever!"
mg.Raha lavo izy ireo dia harenin' ny anankiray ny namany, fa loza ho an' ny irery raha lavo, satria tsy manana namana hanarina azy izy.
Isaia 1.17
en.Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.
fr."Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l`opprimé; Faites droit à l`orphelin, Défendez la veuve."
mg."Mianara ny hanao ny tsara; katsaho izay rariny; afaho ny ampahoriana; ataovy ny rariny ho an' ny kamboty; alaharo ny tenin' ny mpitondratena."
Isaia 58.6
en.Is not this the fast that I have chosen? to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke?
fr."Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l`on rompe toute espèce de joug;"
mg."Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako; dia ny hamaha ny famatoran' ny faharatsiana sy hanaboraka ny enta-mavesatra sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioga rehetra?"
Zakaria 7.9
en.Thus speaketh the LORD of hosts, saying, Execute true judgment, and shew mercy and compassions every man to his brother:
fr.Ainsi parlait l`Éternel des armées: Rendez véritablement la justice, Et ayez l`un pour l`autre de la bonté et de la miséricorde.
mg."Izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro: manaova fitsarana marina, ary samia mifampiantra sy mifamindra fo amin' ny rahalahiny avy;"
Matio 7.12
en.Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
fr.Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c`est la loi et les prophètes.
mg."Koa amin’izany na inona na inona no tianareo hataon’ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany; fa izany no lalàna sy mpaminany."
Matio 18.21
en.Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times?
fr.Alors Pierre s`approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu`il péchera contre moi? Sera-ce jusqu`à sept fois?
mg.Dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe: Tompoko, impiry moa no hanotan' ny rahalahiko amiko, ka havelako izy? Hatramin' ny impito va?
Matio 20.26
en.But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;
fr."Il n`en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu`il soit votre serviteur;"
mg."Fa tsy mba ho toy izany aminareo; fa izay te-ho lehibe aminareo dia aoka ho mpanompo anareo;"
Matio 22.39
en.And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
fr.Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
mg.Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany, dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao.
Marka 12.31
en.And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.
fr.Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n`y a pas d`autre commandement plus grand que ceux-là.
mg.Ary ny faharoa izay tahaka izany ihany dia izao: “Tiava ny namanao tahaka ny tenanao”. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo.
Lioka 6.36
en.Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.
fr.Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.
mg.Noho izany dia aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny Rainareo, Mpamindra fo.
Jaona 13.14
en.If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another's feet.
fr."Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres;"
mg.Koa raha Izaho, Tompo sy Mpampianatra aza, no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra.
Jaona 13.34
en.A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.
fr."Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres."
mg."Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa."
Asa 12.5
en.Peter therefore was kept in prison: but prayer was made without ceasing of the church unto God for him.
fr."Pierre donc était gardé dans la prison; et l`Église ne cessait d`adresser pour lui des prières à Dieu."
mg.Noho izany, dia nambenana tao an-tranomaizina Petera, fa tsy nitsahatra ny vavaka tamin'Andriamanitra, izay nataon' ny fiangonana ho azy.
Romana 2.1
en.Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.
fr."O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable; car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses."
mg."Koa amin' izany dia tsy afa-tsiny ianao, ralehilahy, na zovy na zovy ianao izay mitsara; fa izay itsaranao ny hafa no anamelohanao ny tenanao koa, fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa."
Romana 12.10
en.Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;
fr."Par amour fraternel, soyez pleins d`affection les uns pour les autres; par honneur, usez de prévenances réciproques."
mg."Mifankatiava araka ny fifankatiavan' ny mpirahalahy; mitariha lalana amin' ny fifanomezam-boninahitra."
Romana 12.18
en.If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.
fr.S`il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
mg.Raha azo atao, fa miankina aminareo ihany, dia ataovy izay hihavananareo amin' ny olona rehetra.
Romana 13.9
en.For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
fr.En effet, les commandements: Tu ne commettras point d`adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu`il peut encore y avoir, se résument dans cette parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
mg.Fa ny hoe: Aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza milaza vavolombelona tsy marina, aza mitsiriritra, mbamin’izay didy hafa rehetra, dia efa samy voafintina ao anatin’izao teny izao hoe: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao
Romana 13.10
en.Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.
fr.L`amour ne fait point de mal au prochain: l`amour est donc l`accomplissement de la loi.
mg."Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namany; koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna."
Romana 14.5
en.One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.
fr."Tel fait une distinction entre les jours; tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction."
mg."Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany; ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra ho mitovy. Aoka samy ho resy lahatra tanteraka ao amin’ny sainy avy."
Romana 14.13
en.Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.
fr."Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d`achoppement ou une occasion de chute."
mg."Koa aza mifampitsara intsony isika; fa aleo mitsara toy izao, dia ny tsy hanisy fandavoana na fanafintohinana eo amin' ny lalan’ny rahalahiny."
Romana 15.2
en.Let every one of us please his neighbour for his good to edification.
fr.Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l`édification.
mg.Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin’izay hahasoa azy ho fampandrosoana.
Romana 15.7
en.Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God.
fr.Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu.
mg.Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan’i Kristy antsika koa ho voninahitr’Andriamanitra.
1 Korintiana 10.24
en.Let no man seek his own, but every man another's wealth.
fr.Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d`autrui.
mg.Aoka tsy hisy olona hitady ny hahasoa ny tenany, fa ny hahasoa ny namany.
Galatiana 5.14
en.For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
fr.Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
mg.Fa tanteraka amin’ny teny iray ihany ny lalàna rehetra, dia izao: “Tiava ny namanao tahaka ny tenanao”
Galatiana 6.2
en.Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
fr.Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.
mg. Mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàn’i Kristy.
Galatiana 6.10
en.As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
fr.Ainsi donc, pendant que nous en avons l`occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi.
mg.Koa araka ny ananantsika andro hanaovana, dia aoka isika hanao soa amin’ny olona rehetra, indrindra fa amin’ny mpianakavin’ny finoana.
Filipiana 2.3
en.Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.
fr.Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l`humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.
mg.Tsy manao na inona na inona amin’ny fifampiandaniana, na mandrani-tena foana, fa amin’ny fanetren-tena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany.
Kolosiana 3.13
en.Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
fr.Supportez-vous les uns les autres, et, si l`un a sujet de se plaindre de l`autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
mg."Mifandefera, ka mifamelà heloka ianareo, raha misy manana ady amin’olona; tahaka ny namelan’i Kristy ny helokareo, no aoka hamelanareo heloka koa."
1 Tesaloniana 3.12
en.And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you:
fr.Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l`égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous,
mg.Ary ny Tompo anie hampitombo sy hampandroso anareo amin’ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, dia tahaka anay aminareo koa,
1 Tesaloniana 5.11
en.Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
fr.C`est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites.
mg.Koa mifampionòna sy mifampahatanjaha tahaka ny ataonareo ihany.
1 Timoty 5.3
en.Honour widows that are widows indeed.
fr.Honore les veuves qui sont véritablement veuves.
mg.Omeo voninahitra ny mpitondratena, izay efa mpitondratena tokoa.
Hebreo 3.12
en.Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.
fr.Prenez garde, frère, que quelqu`un de vous n`ait un coeur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant.
mg."Tandremo, ry rahalahy, fandrao hisy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin’Andriamanitra velona;"
Hebreo 13.1
en.Let brotherly love continue.
fr.Persévérez dans l`amour fraternel.
mg.Aoka haharitra ny fitiavana ny rahalahy.
Jakoba 1.27
en.Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.
fr.La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde.
mg.Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan’Andriamanitra sady Ray: ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondratena amin’ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentimpentina avy amin’izao tontolo izao.
Jakoba 4.12
en.There is one lawgiver, who is able to save and to destroy: who art thou that judgest another?
fr."Un seul est législateur et juge, c`est celui qui peut sauver et perdre; mais toi, qui es-tu, qui juges le prochain?"
mg."Iray ihany no Mpanome lalàna, dia Ilay mahavonjy sy mahavery; fa iza moa ianao no mitsara ny hafa?"
1 Petera 3.8
en.Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:
fr.Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d`amour fraternel, de compassion, d`humilité.
mg."Farany, miraisa saina ianareo rehetra, mifamindrà fo, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, aoka hangora-po, manajà olona;"
1 Petera 4.8
en.And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.
fr.Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car La charité couvre une multitude de péchés.
mg."Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra, mifankatiava tsara; fa “ny fitiavana manarona fahotana maro”"
2 Petera 1.5
en.And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;
fr.à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science,
mg."Ary ankoatra izany, dia manaova izay zotom-po rehetra, ary amin’ny finoanareo dia manehoa fahatsaram-panahy, ary amin’ny fahatsaram-panahy dia fahalalana;"
1 Jaona 3.11
en.For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.
fr.Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c`est que nous devons nous aimer les uns les autres,
mg.Fa izao no hafatra izay efa renareo hatrany am-piandohana: tsy maintsy mifankatia isika.
1 Jaona 3.16
en.Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.
fr."Nous avons connu l`amour, en ce qu`il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères."
mg."Izao no ahafantarantsika ny fitiavan' Andriamanitra, satria Izy no nanolotra ny ainy ho antsika; ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika ho an’ny rahalahy."
1 Jaona 3.17
en.But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?
fr.Si quelqu`un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l`amour de Dieu demeure-t-il en lui?
mg.Ary izay rehetra manana ny haren’ity tany ity, ary mahita ny fahantran’ny rahalahiny ka mihirim-belona tsy hangora-po aminy, ahoana no itoeran’ny fitiavan’Andriamanitra ao aminy?
1 Jaona 4.7
en.Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.
fr."Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l`amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu."
mg."Ry malala, aoka hifankatia isika; fa avy amin’Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no naterak’Andriamanitra sy mahalala an' Andriamanitra."
1 Jaona 4.12
en.No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.
fr."Personne n`a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous."
mg.Tsy mbola nisy olona nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika, dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra, ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany.

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto