Mamantatra

Salamo 24.10
en.Who is this King of glory? The LORD of hosts, he is the King of glory. Selah.
fr.Qui donc est ce roi de gloire? -L`Éternel des armées: Voilà le roi de gloire! -Pause.
mg.Iza àry izao Mpanjakan' ny voninahitra izao? Jehovah, Tompon' ny maro, Izy no Mpanjakan' ny voninahitra.[Sela.]
Salamo 32.5
en.I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the LORD; and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah.
fr."Je t`ai fait connaître mon péché, je n`ai pas caché mon iniquité; J`ai dit: J`avouerai mes transgressions à l`Éternel! Et tu as effacé la peine de mon péché. -Pause."
mg."Ny fahotako nambarako taminao, ary ny heloko tsy mba nafeniko; hoy aho: Hiaiky ny fandikan-dalàko amin' i Jehovah aho; ary Ianao dia mamela ny heloky ny fahotako.[Sela.]"
Fitomaniana 3.24
en.The LORD is my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.
fr."L`Éternel est mon partage, dit mon âme; C`est pourquoi je veux espérer en lui."
mg.Jehovah no anjarako, hoy ny fanahiko, ka dia hanantena Azy aho.
Romana 10.9
en.That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.
fr.Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l`a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
mg.Satria raha manaiky an' i Jesosy Tompo amin' ny vavanao ianao, ary mino amin' ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin' ny maty, dia hovonjena ianao.
Romana 10.10
en.For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.
fr.Car c`est en croyant du coeur qu`on parvient à la justice, et c`est en confessant de la bouche qu`on parvient au salut, selon ce que dit l`Écriture:
mg.Fa amin' ny fo no inoana hahazoana fahamarinana, ary amin' ny vava no anekena hahazoana famonjena.
Romana 14.11
en.For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.
fr.Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu.
mg.Fa voasoratra hoe: Raha velona koa Aho, hoy ny Tompo, ny lohalika rehetra handohalika amiko, ary ny lela rehetra hanaiky an’Andriamanitra
Filipiana 2.11
en.And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
fr.et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
mg.Sy haneken’ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray.
1 Timoty 6.12
en.Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.
fr.Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d`un grand nombre de témoins.
mg."Miadia ny ady tsaran’ny finoana, hazòny ny fiainana mandrakizay; fa ho amin’izany no niantsoana anao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason’ny vavolombelona maro."
Hebreo 10.23
en.Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)
fr.Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
mg."Aoka hazonintsika mafy ny fanekena ny finoantsika mba tsy hihozongozonany (fa mahatoky Ilay efa nanao ny tenifikasana);"
1 Jaona 2.23
en.Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: he that acknowledgeth the Son hath the Father also.
fr."Quiconque nie le Fils n`a pas non plus le Père; quiconque confesse le Fils a aussi le Père."
mg."Izay rehetra mandà ny Zanaka no tsy manana ny Ray; (fa) izay manaiky ny Zanaka no manana ny Ray koa."
1 Jaona 4.15
en.Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.
fr.Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
mg.Na iza na iza hanaiky fa Zanak’Andriamanitra Jesosy, dia mitoetra ao aminy Andriamanitra, ary izy kosa ao amin’Andriamanitra.
Apokalypsy 3.5
en.He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.
fr."Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n`effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges."
mg.Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin’ny bokin’ny fiainana tokoa Aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan’ny Raiko sy eo anatrehan’ny anjeliny.

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto