Mamoa

Genesisy 1.28
en.And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
fr."Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l`assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre."
mg."Ary nitsodrano azy ireo Andriamanitra ka hoy Izy taminy: Maroa fara sy mihabetsaha, ary mamenoa ny tany, ka ampanompoy izy; ary manapaha amin' ny hazandrano ao amin' ny ranomasina sy ny voro-manidina eny amin' ny habakabaka ary ny zava-manan' aina rehetra izay mihetsiketsika ambonin' ny tany."
Genesisy 1.29
en.And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
fr.Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d`arbre et portant de la semence: ce sera votre nourriture.
mg."Ary hoy Andriamanitra: Indro efa nomeko anareo ny anana mitondra voa rehetra izay ambonin' ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana ho anareo izany."
Levitikosy 26.3
en.If ye walk in my statutes, and keep my commandments, and do them;
fr.Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique,
mg.Raha mandeha araka ny lalàko sy mitandrina ny didiko ianareo ka manatanteraka izany,
Ohabolana 18.21
en.Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.
fr."La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; Quiconque l`aime en mangera les fruits."
mg."Ny fahafatesana sy ny fiainana dia samy ao amin' ny herin' ny lela; ary izay tia azy dia hihinana ny vokany."
Isaia 55.11
en.So shall my word be that goeth forth out of my mouth: it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it.
fr.Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.
mg.Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloaky ny vavako: tsy hiverina amiko foana izany raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary hambinina amin' izay ampandehanako azy.
Jeremia 17.7
en.Blessed is the man that trusteth in the LORD, and whose hope the LORD is.
fr.Béni soit l`homme qui se confie dans l`Éternel, Et dont l`Éternel est l`espérance!
mg.Hotahiana izay olona matoky an' i Jehovah, ka Jehovah no fanantenany.
Habakoka 3.17
en.Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls:
fr."Car le figuier ne fleurira pas, La vigne ne produira rien, Le fruit de l`olivier manquera, Les champs ne donneront pas de nourriture; Les brebis disparaîtront du pâturage, Et il n`y aura plus de boeufs dans les étables."
mg.Fa na dia tsy hamontsina aza ny hazo aviavy, ary tsy hisy voany ny voaloboka, na dia handiso fanantenana aza ny oliva, ary tsy hahavokatra hohanina ny saha, na dia hoesorina tsy ho ao am-bala aza ny andiam-biby fiompy, ary tsy hisy omby ao am-pahitra:
Matio 3.8
en.Bring forth therefore fruits meet for repentance:
fr.Produisez donc du fruit digne de la repentance,
mg."Koa mamoaza voa mendrika ny fibebahana ianareo;"
Matio 13.22
en.He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.
fr.Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c`est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse.
mg.Ary ilay naharay ny voa teny amin’ny tsilo, dia izay mandre ny teny, ary ny fanahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoa izy.
Jaona 15.5
en.I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.
fr.Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
mg."Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha tsy misy Ahy ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona."
Jaona 15.8
en.Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.
fr.Si vous portez beaucoup de fruit, c`est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples.
mg.Izany no ankalazana ny Raiko, mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo.
Jaona 15.16
en.Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.
fr."Ce n`est pas vous qui m`avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne."
mg."Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan' ny vokatrareo; koa na inona na inona no hangatahinareo amin' ny Ray amin' ny anarako, dia omeny anareo."
Galatiana 5.22
en.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
fr."Mais le fruit de l`Esprit, c`est l`amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance;"
mg.Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fahatsarana, finoana,
Efesiana 5.11
en.And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.
fr.et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
mg.Ary aza miray amin’ny asan’ny maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra ireny.
Hebreo 11.11
en.Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised.
fr.C`est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d`avoir une postérité, parce qu`elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.
mg.Ary na Saraha aza, dia finoana koa no nandraisany hery hanana anaka sy niterahany rehefa nitsaha-jaza izy, satria nataony fa mahatoky Ilay efa nampanantena azy.
Hebreo 12.11
en.Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.
fr."Il est vrai que tout châtiment semble d`abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice."
mg."Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao ho mahafaly andro anaovana, fa mampahory; fa rehefa afaka izany, dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an’izay nanaovana azy izy."
Jakoba 3.18
en.And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.
fr.Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.
mg.Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin’ny fihavanana ho an’izay mampandroso ny fihavanana.

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto