Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Mamy

Levitikosy 19.17
en.Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him.
fr."Tu ne haïras point ton frère dans ton coeur; tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d`un péché à cause de lui."
mg."Aza mankahala ny rahalahinao amin' ny fonao; mananara dia mananara ny namanao, mba tsy hahazoanao heloka noho ny aminy."
Ohabolana 15.1
en.A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger.
fr.Une réponse douce calme la fureur, Mais une parole dure excite la colère.
mg."Ny famaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy; fa ny teny maharary mahatonga fahavinirana."
Ohabolana 16.24
en.Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.
fr.Les paroles agréables sont un rayon de miel, Douces pour l`âme et salutaires pour le corps.
mg.Toho-tantely ny teny mahafinaritra, ka sady mamin' ny fanahy no fahasalaman' ny taolana.
Zakaria 7.9
en.Thus speaketh the LORD of hosts, saying, Execute true judgment, and shew mercy and compassions every man to his brother:
fr.Ainsi parlait l`Éternel des armées: Rendez véritablement la justice, Et ayez l`un pour l`autre de la bonté et de la miséricorde.
mg."Izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro: manaova fitsarana marina, ary samia mifampiantra sy mifamindra fo amin' ny rahalahiny avy;"
Jaona 13.20
en.Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.
fr.En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j`aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m`a envoyé.
mg."Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mandray izay hirahiko dia mandray Ahy; ary izay mandray Ahy dia mandray Izay naniraka Ahy."
Romana 14.13
en.Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.
fr."Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d`achoppement ou une occasion de chute."
mg."Koa aza mifampitsara intsony isika; fa aleo mitsara toy izao, dia ny tsy hanisy fandavoana na fanafintohinana eo amin' ny lalan’ny rahalahiny."
Galatiana 5.22
en.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
fr."Mais le fruit de l`Esprit, c`est l`amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance;"
mg.Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fahatsarana, finoana,
Galatiana 6.10
en.As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
fr.Ainsi donc, pendant que nous en avons l`occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi.
mg.Koa araka ny ananantsika andro hanaovana, dia aoka isika hanao soa amin’ny olona rehetra, indrindra fa amin’ny mpianakavin’ny finoana.
Filipiana 4.5
en.Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
fr.Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
mg.Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fahononan-tenanareo. Efa mby akaiky ny Tompo.
Kolosiana 3.12
en.Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;
fr.Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d`entrailles de miséricorde, de bonté, d`humilité, de douceur, de patience.
mg.Koa mitafia famindrampo lalina ao anaty sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy, fandeferana, araka ny olom-boafidin’Andriamanitra sady masina no malala.
Kolosiana 4.5
en.Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time.
fr.Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps.
mg.Mandehana amin’ny fahendrena amin’izay eo ivelany, hararaoty ny fotoana.
Hebreo 13.1
en.Let brotherly love continue.
fr.Persévérez dans l`amour fraternel.
mg.Aoka haharitra ny fitiavana ny rahalahy.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto