Mesia

Isaia 9.5
en.For every battle of the warrior is with confused noise, and garments rolled in blood; but this shall be with burning and fuel of fire.
fr.(9:4) Car toute chaussure qu`on porte dans la mêlée, Et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, Seront livrés aux flammes, Pour être dévorés par le feu.
mg."Fa ny ady rehetra ataon' ny mpiady dia amin' ny fihorakorahana be sy ny fitafiana mihosin-drà; fa izany dia ho amin' ny fandoroana sy ny kitay hatohoka amin' ny afo."
Matio 16.15
en.He saith unto them, But whom say ye that I am?
fr.Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
mg.Hoy Jesosy taminy: Fa ianareo kosa manao Ahy ho iza?
Matio 24.44
en.Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
fr.C`est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l`homme viendra à l`heure où vous n`y penserez pas.
mg."Koa miomàna kosa ianareo; fa amin' izay ora tsy ampoizinareo no hiavian' ny Zanak' olona."
Lioka 2.11
en.For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.
fr.c`est qu`aujourd`hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
mg.Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan' i Davida, dia Kristy Tompo.
Asa 5.42
en.And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.
fr.Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d`enseigner, et d`annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ.
mg.Ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitory an' i Jesosy Kristy isan' andro teo amin' ny tempoly sy isan-trano izy ireo.
Asa 26.22
en.Having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come:
fr.Mais, grâce au secours de Dieu, j`ai subsisté jusqu`à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m`écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver,
mg."Ary noho ny fanampian' Andriamanitra ahy, dia maharitra mandraka androany aho, mijoro ho vavolombelona na amin' ny kely na amin' ny lehibe, ary tsy milaza na inona na inona afa-tsy izay nolazain' ny mpaminany sy Mosesy fa ho avy;"
Apokalypsy 20.6
en.Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.
fr."Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n`a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans."
mg."Sambatra sy masina izay manana anjara amin’ny fitsanganana amin’ny maty voalohany; ireo tsy mba ananan’ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron’Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka Aminy arivo taona."

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto