Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Mihira

Joba 29.12
en.Because I delivered the poor that cried, and the fatherless, and him that had none to help him.
fr.Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, Et l`orphelin qui manquait d`appui.
mg.Satria namonjy ny ory izay nitaraina aho sy ny kamboty ary izay tsy nanan-kamonjy.
Salamo 9.3
en.When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
fr.(9:4) Mes ennemis reculent, Ils chancellent, ils périssent devant ta face.
mg.Rehefa lasa nihodina ny fahavaloko dia ho lavo sy ho ringana eo anatrehanao izy ireo.
Salamo 13.6
en.I will sing unto the LORD, because he hath dealt bountifully with me.
fr."Moi, j`ai confiance en ta bonté, J`ai de l`allégresse dans le coeur, à cause de ton salut; Je chante à l`Éternel, car il m`a fait du bien."
mg.Hihira ho an' i Jehovah aho, satria nanisy soa ahy Izy.
Salamo 32.7
en.Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.
fr.Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu m`entoures de chants de délivrance. -Pause.
mg."Ianao no fiereko; hiaro ahy tsy ho azon' ny fahoriana Ianao. Hiram-panafahana no ahodidinao ahy. [Sela.]"
Salamo 59.17
en.Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.
fr.(59:18) O ma force! c`est toi que je célébrerai, Car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite.
mg."Ry Heriko ô, Ianao no hohiraiko; fa Andriamanitra no fiarovana avo ho ahy, dia Andriamanitra izay mamindra fo amiko."
Salamo 63.4
en.Thus will I bless thee while I live: I will lift up my hands in thy name.
fr.(63:5) Je te bénirai donc toute ma vie, J`élèverai mes mains en ton nom.
mg."Toy izany no isaorako Anao, raha mbola velona koa aho; amin' ny anaranao no anandratako ny tanako."
Salamo 66.17
en.I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue.
fr.J`ai crié à lui de ma bouche, Et la louange a été sur ma langue.
mg."Izy no nantsoin' ny vavako; ary ny lelako no nanandratako Azy."
Salamo 68.5
en.A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.
fr.(68:6) Le père des orphelins, le défenseur des veuves, C`est Dieu dans sa demeure sainte.
mg.Rain' ny kamboty sy mpitsara ny mpitondratena, Andriamanitra ao amin' ny fonenany masina.
Salamo 68.7
en.O God, when thou wentest forth before thy people, when thou didst march through the wilderness; Selah:
fr.(68:8) O Dieu! quand tu sortis à la tête de ton peuple, Quand tu marchais dans le désert, -Pause.
mg.Andriamanitra ô, raha nandeha teo alohan' ny olonao Ianao, ka namaky ny efitra, [Sela.]
Salamo 71.23
en.My lips shall greatly rejoice when I sing unto thee; and my soul, which thou hast redeemed.
fr."En te célébrant, j`aurai la joie sur les lèvres, La joie dans mon âme que tu as délivrée;"
mg.Hihoby tokoa ny molotro raha mihira ho Anao aho, ary ny fanahiko izay navotanao.
Salamo 108.4
en.For thy mercy is great above the heavens: and thy truth reacheth unto the clouds.
fr.(108:5) Car ta bonté s`élève au-dessus des cieux, Et ta fidélité jusqu`aux nues.
mg."Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao; ary mipaka eny amin' ny rahona ny fahamarinanao."
Zefania 3.17
en.The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.
fr."L`Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve; Il fera de toi sa plus grande joie; Il gardera le silence dans son amour; Il aura pour toi des transports d`allégresse."
mg."Jehovah Andriamanitrao izay eo afovoanao dia Mahery; hamonjy Izy, hiravoravo ny aminao amin' ny fifaliana Izy; hosondriana amin' ny fitiavany Izy, hifaly aminao amin' ny hira Izy."
Asa 16.25
en.And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.
fr.Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient.
mg."Ary nony namatonalina, dia nivavaka sy nihira fiderana an' Andriamanitra Paoly sy Silasy; ary nihaino azy ireo ny mpifatotra."
Kolosiana 3.16
en.Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.
fr."Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous l`inspiration de la grâce."
mg.Aoka ny tenin’i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin’ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin’ny salamo sy ny fihirana ary ny hira ara-panahy, mihira amin’ny fahasoavana ao am-ponareo ho an’ny Tompo.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto