Mofo

Eksodosy 34.28
en.And he was there with the LORD forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the ten commandments.
fr.Moïse fut là avec l`Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d`eau. Et l`Éternel écrivit sur les tables les paroles de l`alliance, les dix paroles.
mg.Dia teo amin' i Jehovah efapolo andro sy efapolo alina izy, sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano. Ary nosoratan' i Jehovah tamin' ny vato fisaka ny tenin' ny fanekena, dia ny didy folo.
Deotornomia 8.3
en.And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the LORD doth man live.
fr.Il t`a humilié, il t`a fait souffrir de la faim, et il t`a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n`avaient pas connue tes pères, afin de t`apprendre que l`homme ne vit pas de pain seulement, mais que l`homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l`Éternel.
mg."Dia nampanetry tena anao Izy ka namela anao ho noana, dia namelona anao tamin' ny mana, izay tsy fantatrao, na ny razanao, hampahafantarany anao fa tsy mofo ihany no iveloman' ny olona; fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan' i Jehovah no iveloman' ny olona."
Mpitoriteny 9.7
en.Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart; for God now accepteth thy works.
fr."Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin; car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais."
mg.Mandehana, hano amin' ny fifaliana ny haninao, ary sotroy amin' ny fo falifaly ny divainao, fa efa nankasitrahin' Andriamanitra ny asanao.
Matio 4.4
en.But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
fr.Jésus répondit: Il est écrit: L`homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
mg.Fa Izy kosa namaly ka nanao hoe: Voasoratra hoe: “Tsy mofo ihany no hiveloman’ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra”
Marka 2.23
en.And it came to pass, that he went through the corn fields on the sabbath day; and his disciples began, as they went, to pluck the ears of corn.
fr.Il arriva, un jour de sabbat, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis.
mg.Ary izao no niseho raha nandeha namaky ny tanim-barimbazaha tamin’ny andro sabata Izy, ary ny mpianany dia nanomboka nanoty salohim-barimbazaha teny am-pandehanana.
Lioka 9.16
en.Then he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed them, and brake, and gave to the disciples to set before the multitude.
fr.Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu`ils les distribuassent à la foule.
mg.Ary noraisin'i Jesosy ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra Izy, ka nanaovany fisaorana ireo, dia novakiny ka natolony ny mpianany harosony eny anoloan' ny vahoaka.
Lioka 22.19
en.And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
fr."Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi."
mg."Ary nandray mofo Izy, ary rehefa nisaotra, dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe: Ity no tenako izay omena ho anareo; ataovy izao ho fahatsiarovana Ahy."
Jaona 6.35
en.And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.
fr.Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n`aura jamais faim, et celui qui croit en moi n`aura jamais soif.
mg."Hoy Jesosy taminy: Izaho no mofon' aina; izay manatona Ahy tsy mba ho noana na oviana na oviana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony."
Asa 2.42
en.And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers.
fr.Ils persévéraient dans l`enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.
mg.Ary izy ireo naharitra tsara tamin' ny fampianaran' ny apostoly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny vavaka.
Asa 2.46
en.And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart,
fr.Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur,
mg.Ary dia niray saina isan' andro izy ireo ka nazoto nankeo amin' ny tempoly ary namaky mofo tamin' ny tokantrano nifandimby ka nihinan-kanina tamin' ny fifaliana sy ny fahatsoram-po,
2 Korintiana 9.10
en.Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness;)
fr.Celui qui Fournit de la semence au semeur, Et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice.
mg.Ary Izay manome voa ho an’ny mpamafy no manome mofo hohaninareo koa sy mampitombo ny voa afafinareo ary manalehibe ny vokatry ny fahamarinanareo),

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto