Mpanelanelana

Jaona 14.6
en.Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
fr.Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
mg."Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin' ny Ray, afa-tsy amin' ny alalako."
Jaona 17.15
en.I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
fr.Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal.
mg.Tsy mangataka aminao Aho mba hampiala azy ireo amin' izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin' ilay ratsy.
Romana 8.27
en.And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God.
fr.et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l`Esprit, parce que c`est selon Dieu qu`il intercède en faveur des saints.
mg.Ary Izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny Fanahy, satria manao fifonana ho an' ny olona masina izy araka ny sitrapon' Andriamanitra.
Romana 8.38
en.For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,
fr.Car j`ai l`assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir,
mg.Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na hery, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy,
2 Korintiana 5.21
en.For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.
fr.Celui qui n`a point connu le péché, il l`a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
mg.Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota ho antsika, mba ho tonga fahamarinan’Andriamanitra ao aminy kosa isika.
Galatiana 3.20
en.Now a mediator is not a mediator of one, but God is one.
fr.Or, le médiateur n`est pas médiateur d`un seul, tandis que Dieu est un seul.
mg.Ary ny mpanalalana dia tsy an’ny irery, fa Andriamanitra dia iray ihany.
1 Timoty 2.5
en.For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;
fr.Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme,
mg.Fa iray no Andriamanitra, ary iray no Mpanalalana amin’Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy, Izay olona,
Hebreo 8.6
en.But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises.
fr.Mais maintenant il a obtenu un ministère d`autant supérieur qu`il est le médiateur d`une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses.
mg.Fa ankehitriny efa nahazo fanompoana tsara dia tsara kokoa noho ny an’ireny Izy, dia araka ny nanaovana Azy ho Mpanalalana amin’ny fanekena tsara lavitra, izay natao tamin’ireo tenifikasana tsara lavitra.
Hebreo 9.15
en.And for this cause he is the mediator of the new testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance.
fr.Et c`est pour cela qu`il est le médiateur d`une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l`héritage éternel qui leur a été promis.
mg.Ary noho izany, dia Mpanalalana amin’ny fanekena vaovao Izy, rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin’ny fandikan-dalàna natao tamin’ny fanekena voalohany, mba hahazoan’izay voantso ny fampanantenana ny amin' ny lova mandrakizay.

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto