Mpitondra tena

Eksodosy 22.21
en.Thou shalt neither vex a stranger, nor oppress him: for ye were strangers in the land of Egypt.
fr."Tu ne maltraiteras point l`étranger, et tu ne l`opprimeras point; car vous avez été étrangers dans le pays d`Égypte."
mg."Aza manao izay sarotra amin' ny vahiny, na mampahory azy; fa efa mba vahiny tany amin' ny tany Egypta ianareo."
Joba 29.12
en.Because I delivered the poor that cried, and the fatherless, and him that had none to help him.
fr.Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, Et l`orphelin qui manquait d`appui.
mg.Satria namonjy ny ory izay nitaraina aho sy ny kamboty ary izay tsy nanan-kamonjy.
Salamo 68.5
en.A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.
fr.(68:6) Le père des orphelins, le défenseur des veuves, C`est Dieu dans sa demeure sainte.
mg.Rain' ny kamboty sy mpitsara ny mpitondratena, Andriamanitra ao amin' ny fonenany masina.
Salamo 146.9
en.The LORD preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down.
fr.L`Éternel protège les étrangers, Il soutient l`orphelin et la veuve, Mais il renverse la voie des méchants.
mg."Miaro ny vahiny Jehovah; mampionona ny kamboty sy ny mpitondratena Izy, fa mampitsimbadika ho ambony ambany kosa ny lalan' ny ratsy fanahy."
Ohabolana 31.9
en.Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy.
fr.Ouvre ta bouche, juge avec justice, Et défends le malheureux et l`indigent.
mg.Sokafy ny vavanao, mitsarà marina, ka omeo rariny ny mahantra sy ny sahirana.
Isaia 1.17
en.Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.
fr."Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l`opprimé; Faites droit à l`orphelin, Défendez la veuve."
mg."Mianara ny hanao ny tsara; katsaho izay rariny; afaho ny ampahoriana; ataovy ny rariny ho an' ny kamboty; alaharo ny tenin' ny mpitondratena."
Jeremia 7.5
en.For if ye throughly amend your ways and your doings; if ye throughly execute judgment between a man and his neighbour;
fr.Si vous réformez vos voies et vos oeuvres, Si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres,
mg.Fa raha atsarainareo mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo, ka mitsara marina ny adin' ny olona amin' ny namany ianareo,
Zakaria 7.9
en.Thus speaketh the LORD of hosts, saying, Execute true judgment, and shew mercy and compassions every man to his brother:
fr.Ainsi parlait l`Éternel des armées: Rendez véritablement la justice, Et ayez l`un pour l`autre de la bonté et de la miséricorde.
mg."Izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro: manaova fitsarana marina, ary samia mifampiantra sy mifamindra fo amin' ny rahalahiny avy;"
1 Timoty 5.3
en.Honour widows that are widows indeed.
fr.Honore les veuves qui sont véritablement veuves.
mg.Omeo voninahitra ny mpitondratena, izay efa mpitondratena tokoa.
Jakoba 1.27
en.Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.
fr.La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde.
mg.Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan’Andriamanitra sady Ray: ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondratena amin’ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentimpentina avy amin’izao tontolo izao.

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto