Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Sarobidy

Ohabolana 3.3
en.Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:
fr."Que la bonté et la fidélité ne t`abandonnent pas; Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton coeur."
mg."Aoka tsy handao anao ny famindrampo sy ny fahamarinana; afehezo eo am-bozonao izany; ary soraty eo amin' ny vatofisaky ny fonao;"
Ohabolana 10.20
en.The tongue of the just is as choice silver: the heart of the wicked is little worth.
fr."La langue du juste est un argent de choix; Le coeur des méchants est peu de chose."
mg."Ny lelan' ny marina dia toy ny volafotsy voafantina; fa ny fon' ny ratsy fanahy tsy misy vidiny."
Ohabolana 31.10
en.Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.
fr.Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles.
mg.Iza no mahita vehivavy tsara? Fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny robia.
Isaia 19.5
en.And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and dried up.
fr."Les eaux de la mer tariront, Le fleuve deviendra sec et aride;"
mg."Ny rano amin' ny ranomasina ho tankina, ary ny ony ho ritra ka ho maina;"
Isaia 43.4
en.Since thou wast precious in my sight, thou hast been honourable, and I have loved thee: therefore will I give men for thee, and people for thy life.
fr.Parce que tu as du prix à mes yeux, Parce que tu es honoré et que je t`aime, Je donne des hommes à ta place, Et des peuples pour ta vie.
mg.Satria malala eo imasoko ianao, eny, be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no homeko ho solonao, ary firenena ho solon' ny ainao.
Isaia 60.1
en.Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the LORD is risen upon thee.
fr.Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l`Éternel se lève sur toi.
mg.MITSANGàNA, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr' i Jehovah efa miposaka aminao.
Matio 6.26
en.Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?
fr."Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n`amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu`eux?"
mg.Tsinjovy ny voro-manidina eny amin' ny habakabaka, fa tsy mba mamafy, na mijinja, na mitaona ho any an-tsompitra ireny, nefa ny Rainareo Izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo?
Matio 10.29
en.Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.
fr.Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n`en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père.
mg.Tsy asaria ihany va no vidin’ny tsintsina roa? nefa tsy misy na dia iray akory aza amin’ireny ho latsaka amin’ny tany, raha tsy avelan’ny Rainareo.
Matio 12.12
en.How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the sabbath days.
fr.Combien un homme ne vaut-il pas plus qu`une brebis! Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat.
mg.Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin’izany dia mety ny manao soa amin’ny andro sabata.
Lioka 12.6
en.Are not five sparrows sold for two farthings, and not one of them is forgotten before God?
fr.Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous? Cependant, aucun d`eux n`est oublié devant Dieu.
mg.Tsy asaria va no vidin'ny tsintsina dimy? nefa tsy misy hadinoina eo anatrehan' Andriamanitra ireny na dia iray akory aza.
Asa 20.24
en.But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.
fr.Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m`était précieuse, pourvu que j`accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j`ai reçu du Seigneur Jésus, d`annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
mg.Nefa tsy misy mampihontsina ahy izany, na ataoko ho zavatra akory ny aiko, mba hahavita ny alehako amim-pifaliana sy ny fanompoana izay noraisiko tamin' i Jesosy Tompo, hanambara ny filazantsaran' ny fahasoavan' Andriamanitra.
Galatiana 5.6
en.For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.
fr.Car, en Jésus Christ, ni la circoncision ni l`incirconcision n`a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité.
mg.Fa ao amin’i Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny finoana izay miasa amin’ny fitiavana.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto