Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Sazy

Levitikosy 5.17
en.And if a soul sin, and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the LORD; though he wist it not, yet is he guilty, and shall bear his iniquity.
fr.Lorsque quelqu`un péchera en faisant, sans le savoir, contre l`un des commandements de l`Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute.
mg."Ary raha misy fanahy manota, ka manao ny anankiray amin' ireny zavatra andrarana tsy hatao amin' ny didin' i Jehovah ireny; na dia tsy fantany aza dia meloka izy ka hitondra ny helony."
Nomery 5.11
en.And the LORD spake unto Moses, saying,
fr.L`Éternel parla à Moïse, et dit:
mg.Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe:
Nomery 8.5
en.And the LORD spake unto Moses, saying,
fr.L`Éternel parla à Moïse, et dit:
mg.Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe:
Joba 5.17
en.Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty:
fr.Heureux l`homme que Dieu châtie! Ne méprise pas la correction du Tout Puissant.
mg."Indro, sambatra ny olona izay ahitsin' Andriamanitra; koa aza hamavoinao ny famaizan' ny Tsitoha;"
Salamo 68.7
en.O God, when thou wentest forth before thy people, when thou didst march through the wilderness; Selah:
fr.(68:8) O Dieu! quand tu sortis à la tête de ton peuple, Quand tu marchais dans le désert, -Pause.
mg.Andriamanitra ô, raha nandeha teo alohan' ny olonao Ianao, ka namaky ny efitra, [Sela.]
Salamo 146.9
en.The LORD preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down.
fr.L`Éternel protège les étrangers, Il soutient l`orphelin et la veuve, Mais il renverse la voie des méchants.
mg."Miaro ny vahiny Jehovah; mampionona ny kamboty sy ny mpitondratena Izy, fa mampitsimbadika ho ambony ambany kosa ny lalan' ny ratsy fanahy."
Ohabolana 3.11
en.My son, despise not the chastening of the LORD; neither be weary of his correction:
fr."Mon fils, ne méprise pas la correction de l`Éternel, Et ne t`effraie point de ses châtiments;"
mg.Anaka, aza manamavo ny famaizan' i Jehovah, ary aza tofoka amin' ny fanitsiany.
Ohabolana 11.4
en.Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
fr."Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien; Mais la justice délivre de la mort."
mg."Ny harena dia tsy mahasoa amin' ny andro fahatezerana; fa ny fahamarinana manafaka amin' ny fahafatesana."
Ohabolana 13.20
en.He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.
fr.Celui qui fréquente les sages devient sage, Mais celui qui se plaît avec les insensés s`en trouve mal.
mg."Izay miara-dia amin' ny hendry dia ho hendry; fa izay misakaiza amin' ny adala dia ho ringana."
Ohabolana 27.12
en.A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.
fr."L`homme prudent voit le mal et se cache; Les simples avancent et sont punis."
mg."Ny mahira-tsaina mahatazana ny loza ka miery; fa ny kely saina kosa mandroso ka voa."
Ezekiela 18.30
en.Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord GOD. Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.
fr.C`est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d`Israël, dit le Seigneur, l`Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l`iniquité ne cause pas votre ruine.
mg.Koa samy hotsaraiko araka ny lalany avy ianareo, ry taranak' Isiraely, hoy Jehovah Andriamanitra. Mibebaha, ka mitodiha hiala amin' ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho fandringanana anareo ny heloka.
Marka 16.16
en.He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.
fr.Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
mg."Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina."
Lioka 12.48
en.But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required: and to whom men have committed much, of him they will ask the more.
fr.Mais celui qui, ne l`ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l`on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l`on a beaucoup confié.
mg."Fa izay tsy nahalala kosa, ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy dia hokapohina kely.Fa izay nomena be, dia be no hotakiana aminy; ary izay nampitehirizina be, dia bebe kokoa no hadinina aminy."
Lioka 13.3
en.I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.
fr.Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.
mg."Tsia, hoy Aho aminareo; fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra."
Romana 2.12
en.For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;
fr.Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi.
mg."Fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna koa; fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia hotsaraina araka ny lalàna."
Romana 5.15
en.But not as the offence, so also is the free gift. For if through the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many.
fr."Mais il n`en est pas du don gratuit comme de l`offense; car, si par l`offense d`un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d`un seul homme, Jésus Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup."
mg.Nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezana maimaimpoana.Fa raha ny fahadisoan' ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho an' ny maro, mainka ny fahasoavan' Andriamanitra, sy ny fanomezana avy amin' ny fahasoavana, avy amin' ny Olona Iray, dia Jesosy Kristy no tonga be ho an' ny maro.
Romana 8.1
en.There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
fr.Il n`y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ.
mg.Noho izany, ankehitriny dia tsy misy fanamelohana ho an' izay ao amin' i Kristy Jesosy, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny Fanahy.
2 Timoty 4.2
en.Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.
fr.prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.
mg."Mitoria ny teny, mivonòna na amin’ny fotoana na tsy amin’ny fotoana, manoroa hevitra, mananara mafy, mampirisiha amin’ny fahari-po sy ny foto-pampianarana rehetra;"
Hebreo 12.11
en.Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.
fr."Il est vrai que tout châtiment semble d`abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice."
mg."Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao ho mahafaly andro anaovana, fa mampahory; fa rehefa afaka izany, dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an’izay nanaovana azy izy."
Jakoba 5.12
en.But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.
fr.Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement.
mg."Fa mihoatra noho ny zavatra rehetra, ry rahalahiko, aza mianiana, na amin’ny lanitra, na amin’ny tany, na amin’izay fianianana hafa akory aza; fa aoka ny fanaikinareo ho “Eny” ary ny fandàvanareo ho “Tsia”, fandrao iharan’ny fanamelohana ianareo."
2 Petera 2.9
en.The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished:
fr.le Seigneur sait délivrer de l`épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour êtres punis au jour du jugement,
mg."Fantatry ny Tompo izay hamonjeny ny olona araka an’Andriamanitra amin’ny fakampanahy sy ny hitahirizany ny olona tsy marina ho amin’ny andro fitsarana mba hofaizina;"
1 Jaona 4.18
en.There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.
fr."La crainte n`est pas dans l`amour, mais l`amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n`est pas parfait dans l`amour."
mg."Tsy manan-tahotra ny fitiavana; fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra; fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin’ny fitiavana;"
Apokalypsy 3.19
en.As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.
fr.Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j`aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.
mg."Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko; koa dia mazotoa ianao, ka mibebaha."
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto