Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Tahotra

Deotornomia 31.6
en.Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the LORD thy God, he it is that doth go with thee; he will not fail thee, nor forsake thee.
fr."Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux; car l`Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t`abandonnera point."
mg."Mahereza sy matanjaha; aza matahotra, na manahy azy; fa Jehovah Andriamanitrao no miara-mandeha aminao; tsy handao anao, na hahafoy anao Izy."
Deotornomia 31.8
en.And the LORD, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.
fr."L`Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t`abandonnera point; ne crains point, et ne t`effraie point."
mg."Ary Jehovah no mandeha eo alohanao; ary Izy no hiaraka aminao; tsy handao anao na hahafoy anao Izy; koa aza matahotra na mivadi-po ianao."
Josoa 1.9
en.Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the LORD thy God is with thee whithersoever thou goest.
fr.Ne t`ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t`effraie point et ne t`épouvante point, car l`Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
mg."Tsy efa nandidy anao va Aho? Mahereza sy matanjaha; aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin' izay rehetra alehanao."
Salamo 23.4
en.Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.
fr.Quand je marche dans la vallée de l`ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent.
mg."Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa Ianao no amiko; ny tsorakazonao sy ny tehinao no mampionona ahy."
Salamo 27.1
en.The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? the LORD is the strength of my life; of whom shall I be afraid?
fr.De David. L`Éternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? L`Éternel est le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur?
mg."[Salamo nataon' i Davida.] JEHOVAH no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no hery ho an' ny aiko; iza no hatahorako?"
Salamo 34.5
en.They looked unto him, and were lightened: and their faces were not ashamed.
fr.(34:6) Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le visage ne se couvre pas de honte.
mg.Nijery azy ireo ka miramirana, sady tsy nangaihay ny tavany.
Salamo 56.4
en.In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.
fr."(56:5) Je me glorifierai en Dieu, en sa parole; Je me confie en Dieu, je ne crains rien: Que peuvent me faire des hommes?"
mg."Andriamanitra no iderako ny teniny; Andriamanitra no itokiako, ka tsy hatahotra izay mety hataon' ny nofo amiko aho."
Salamo 56.5
en.Every day they wrest my words: all their thoughts are against me for evil.
fr.(56:6) Sans cesse ils portent atteinte à mes droits, Ils n`ont à mon égard que de mauvaises pensées.
mg."Mamily ny teniko isan' andro izy ireny; ny heviny rehetra dia ny hanisy ratsy ahy ihany."
Salamo 118.6
en.The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me?
fr.L`Éternel est pour moi, je ne crains rien: Que peuvent me faire des hommes?
mg.Jehovah no miandany amiko, ka tsy hatahotra aho. Inona no azon' ny olona atao amiko?
Ohabolana 29.25
en.The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe.
fr.La crainte des hommes tend un piège, Mais celui qui se confie en l`Éternel est protégé.
mg."Mamandrika ny fahatahorana olona; fa izay matoky an' i Jehovah no ho voaro."
Isaia 41.10
en.Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness.
fr."Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante."
mg."Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; hampahery anao Aho sady hamonjy anao; eny, hitantana anao amin' ny tanana ankavanan' ny fahamarinako Aho."
Isaia 41.13
en.For I the LORD thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.
fr.Car je suis l`Éternel, ton Dieu, Qui fortifie ta droite, Qui te dis: Ne crains rien, Je viens à ton secours.
mg.Fa Izaho Jehovah Andriamanitrao no hitantana ny tananao ankavanana, dia Ilay manao aminao hoe: Aza matahotra, Izaho no hamonjy anao.
Matio 10.29
en.Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.
fr.Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n`en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père.
mg.Tsy asaria ihany va no vidin’ny tsintsina roa? nefa tsy misy na dia iray akory aza amin’ireny ho latsaka amin’ny tany, raha tsy avelan’ny Rainareo.
Marka 6.49
en.But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out:
fr."Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c`étaient un fantôme, et ils poussèrent des cris;"
mg.Ary rehefa hitany nandeha tambonin’ny ranomasina Izy, dia nataony ho matoatoa, ka niantsoantso mafy izy ireo.
Lioka 1.30
en.And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God.
fr."L`ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu."
mg.Ary hoy ilay anjely taminy: Aza matahotra, ry Maria, fa efa nahita fitia tamin' Andriamanitra ianao.
Lioka 12.32
en.Fear not, little flock; for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom.
fr."Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume."
mg.Aza matahotra, ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny Rainareo tokoa ny hanome anareo ny fanjakana.
Jaona 14.1
en.Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
fr.Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.
mg."Aza mitebiteby ny fonareo; mino an' Andriamanitra ianareo, minoa Ahy koa."
Filipiana 4.6
en.Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
fr."Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces."
mg."Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no hoentinareo mampahafantatra ny fangatahanareo amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra."
2 Timoty 1.7
en.For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.
fr.Car ce n`est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d`amour et de sagesse.
mg.Fa tsy nomen’Andriamanitra fanahin’ny tahotra isika, fa fanahin' ny hery, sy fitiavana, ary fisainana mazava.
Hebreo 13.6
en.So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.
fr."C`est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien; Que peut me faire un homme?"
mg.Ka dia sahy isika manao hoe: Jehovah no Mpamonjy ahy, ka tsy hatahotra izay hataon' ny olona amiko aho.
1 Petera 3.14
en.But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled;
fr."D`ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N`ayez d`eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés;"
mg."Fa raha tàhiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo, dia sambatra ianareo; ary aza matahotra ny fampihorohoroana, na mitebiteby."
1 Petera 5.7
en.Casting all your care upon him; for he careth for you.
fr.et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
mg."Apetraho Aminy ny fanahianareo rehetra; fa miahy anareo izy."
1 Jaona 4.18
en.There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.
fr."La crainte n`est pas dans l`amour, mais l`amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n`est pas parfait dans l`amour."
mg."Tsy manan-tahotra ny fitiavana; fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra; fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin’ny fitiavana;"
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto