Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Trosa

Deotornomia 15.6
en.For the LORD thy God blesseth thee, as he promised thee: and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow; and thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee.
fr."L`Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l`a dit, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n`emprunteras point; tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront point sur toi."
mg."Fa Jehovah Andriamanitrao mitahy anao, araka izay nampanantenainy anao; ary hampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra, ary hanjaka amin' ny firenena maro ianao, fa izy kosa tsy mba hanjaka aminao."
Salamo 37.21
en.The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous sheweth mercy, and giveth.
fr."Le méchant emprunte, et il ne rend pas; Le juste est compatissant, et il donne."
mg."Misambotra ny ratsy fanahy, nefa tsy manonitra; fa ny marina kosa mamindra fo ka manome."
Ohabolana 3.27
en.Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.
fr.Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, Quand tu as le pouvoir de l`accorder.
mg.Aza mamihina ny soa amin' izay tokony homena azy raha azon' ny tananao atao ihany.
Ohabolana 13.11
en.Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
fr.La richesse mal acquise diminue, Mais celui qui amasse peu à peu l`augmente.
mg.Ny harena azoazo foana dia hihena, fa izay manangona amin' ny asa mafy no hitombo.
Ohabolana 22.7
en.The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender.
fr.Le riche domine sur les pauvres, Et celui qui emprunte est l`esclave de celui qui prête.
mg.Ny manankarena dia manapaka ny mahantra, ary ny mpisambotra dia mpanompon' ny mpampisambotra.
Matio 6.12
en.And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
fr."pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;"
mg.Ary mamelà ny trosanay tahaka ny namelanay izay mpitrosa taminay.
Matio 6.24
en.No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
fr."Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l`un, et aimera l`autre; ou il s`attachera à l`un, et méprisera l`autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon."
mg."Tsy misy olona mahay manompo tompo roa; fa ny anankiray ho halany, ary ny anankiray ho tiany; na ny anankiray hombany, ary ny anankiray hohamavoiny. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy Mamôna ianareo."
Lioka 6.30
en.Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again.
fr.Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s`en empare.
mg."Omeo izay rehetra mangataka aminao; ary raha misy maka ny anananao, dia aza manaraka izany aminy."
Romana 13.7
en.Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
fr.Rendez à tous ce qui leur est dû: l`impôt à qui vous devez l`impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l`honneur à qui vous devez l`honneur.
mg.Noho izany, mandoava amin’izy rehetra izay tokony ho azy avy: vola hetra ho an’izay tokony handoavan-ketra, fadin-tseranana ho an’izay tokony handoavana fadin-tseranana, tahotra ho an’izay tokony hatahorana, haja ho an’izay tokony hohajaina.
Romana 13.8
en.Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.
fr."Ne devez rien à personne, si ce n`est de vous aimer les uns les autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi."
mg."Aza avela hisy tsy voaloa na amin’iza na amin’iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany; fa izay tia ny namany dia efa nahatanteraka ny lalàna."
Hebreo 13.5
en.Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.
fr."Ne vous livrez pas à l`amour de l`argent; contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t`abandonnerai point."
mg."Aoka ny fitondrantenanareo tsy ho amin' ny fitiavam-bola, fa mianìna amin’izay anananareo; fa hoy Izy: “Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory.”"
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto