Valisoa

Deotornomia 4.29
en.But if from thence thou shalt seek the LORD thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.
fr.C`est de là aussi que tu chercheras l`Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton coeur et de toute ton âme.
mg.Kanefa raha any ianao no hikatsaka an' i Jehovah Andriamanitrao dia hahita Azy raha katsahinao amin' ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra Izy.
Deotornomia 5.33
en.Ye shall walk in all the ways which the LORD your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess.
fr.Vous suivrez entièrement la voie que l`Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession.
mg.Fa ny lalana rehetra izay nandidian' i Jehovah Andriamanitrareo anareo no halehanareo, mba ho velona ianareo ka hahita soa, ary ho maro andro any amin' ny tany izay ho fanananareo.
Salamo 33.12
en.Blessed is the nation whose God is the LORD; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.
fr.Heureuse la nation dont l`Éternel est le Dieu! Heureux le peuple qu`il choisit pour son héritage!
mg.Sambatra ny firenena izay manana an' i Jehovah ho Andriamaniny sy ny olona nofidiny ho lovany.
Ohabolana 3.3
en.Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:
fr."Que la bonté et la fidélité ne t`abandonnent pas; Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton coeur."
mg."Aoka tsy handao anao ny famindrampo sy ny fahamarinana; afehezo eo am-bozonao izany; ary soraty eo amin' ny vatofisaky ny fonao;"
Ohabolana 11.18
en.The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
fr.Le méchant fait un gain trompeur, Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable.
mg."Manao asa misy fitaka ny ratsy fanahy; fa izay mamafy fahamarinana no mahazo izay tena valiny tokoa."
Ohabolana 12.24
en.The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.
fr.La main des diligents dominera, Mais la main lâche sera tributaire.
mg."Ny tanan' ny mazoto no hanapaka; fa ny malaina dia ampanompoina."
Ohabolana 18.16
en.A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.
fr.Les présents d`un homme lui élargissent la voie, Et lui donnent accès auprès des grands.
mg.Ny fanomezan' ny olona mahalalaka ny alehany, ary mitondra azy ho eo anatrehan' ny lehibe.
Ohabolana 22.4
en.By humility and the fear of the LORD are riches, and honour, and life.
fr.Le fruit de l`humilité, de la crainte de l`Éternel, C`est la richesse, la gloire et la vie.
mg.Ny valin' ny fanetren-tena sy ny fahatahorana an' i Jehovah dia harena sy voninahitra ary fiainana.
Jeremia 7.5
en.For if ye throughly amend your ways and your doings; if ye throughly execute judgment between a man and his neighbour;
fr.Si vous réformez vos voies et vos oeuvres, Si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres,
mg.Fa raha atsarainareo mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo, ka mitsara marina ny adin' ny olona amin' ny namany ianareo,
Jeremia 17.9
en.The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it?
fr.Le coeur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant: Qui peut le connaître?
mg."Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, ary ratsy indrindra; iza moa no mahafantatra ny aminy?"
Amosa 5.14
en.Seek good, and not evil, that ye may live: and so the LORD, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken.
fr.Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, Et qu`ainsi l`Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, Comme vous le dites.
mg."Ny tsara no tadiavo, fa aza ny ratsy, mba ho velona ianareo; ka dia homba anareo Jehovah, Andriamanitry ny maro, araka izay efa nolazainareo."
Matio 6.2
en.Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.
fr.Lors donc que tu fais l`aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d`être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.
mg.Koa amin’izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon’ny mpihatsaravelatsihy eo amin’ny synagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany.
Matio 6.3
en.But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:
fr.Mais quand tu fais l`aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite,
mg.Fa ianao kosa, raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon’ny tananao ankavanana,
Matio 6.6
en.But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.
fr."Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra."
mg."Fa ianao kosa raha mivavaka, dia midira ao amin’ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao, izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, izay mahita ao amin’ny mangingina no hamaly anao miharihary."
Matio 6.16
en.Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.
fr.Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu`ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.
mg."Ary koa raha mifady hanina ianareo, aza mety ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy, izay malahelo tarehy; fa mampisotisoty ny tavany izy mba ho hitan’ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany."
Matio 6.17
en.But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face;
fr.Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage,
mg.Fa ianao kosa, raha mifady hanina, dia hosory ny lohanao, ary sasao ny tavanao,
Matio 7.7
en.Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:
fr."Demandez, et l`on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l`on vous ouvrira."
mg."Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava, dia hahita ianareo; dondòny, dia hovohana ianareo;"
Matio 19.30
en.But many that are first shall be last; and the last shall be first.
fr.Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers.
mg.Nefa maro izay voalohany no ho farany, ary ny farany no ho voalohany.
Matio 25.21
en.His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
fr."Son maître lui dit: C`est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître."
mg."Hoy ny tompony taminy: Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin’ny kely ianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midira amin' ny fifalian’ny tomponao."
Lioka 6.33
en.And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.
fr.Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même.
mg.Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa no sitraka azonareo? fa na dia ny mpanota aza mba manao izany ihany.
Lioka 6.38
en.Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again.
fr."Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis."
mg."Manomeza, dia mba homena ianareo; fatra tsara sady ahintsana no afatratra ka dia mihoatra no homena ho ao am-pofoanareo.Fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa."
Jaona 15.5
en.I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.
fr.Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
mg."Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha tsy misy Ahy ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona."
Jaona 15.7
en.If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.
fr.Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
mg.Raha miray amiko ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany.
Romana 2.6
en.Who will render to every man according to his deeds:
fr."qui rendra à chacun selon ses oeuvres;"
mg.Izay hamaly ny olona rehetra araka ny ataony avy:
Romana 6.23
en.For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
fr."Car le salaire du péché, c`est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c`est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur."
mg."Satria fahafatesana no tambin' ny ota; fa fiainana mandrakizay no fanomezan' Andriamanitra amin' ny alalan' i Jesosy Kristy Tompontsika."
1 Korintiana 2.9
en.But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.
fr.Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l`oeil n`a point vues, que l`oreille n`a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l`homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l`aiment.
mg.Fa araka ny voasoratra hoe: “Izay tsy mbola hitan’ny maso ary tsy mbola ren’ny sofina, na niditra tao am-pon’ny olona, no zavatra izay nomanin’Andriamanitra ho an’izay tia Azy”
1 Korintiana 9.25
en.And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible.
fr."Tous ceux qui combattent s`imposent toute espèce d`abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible."
mg.Ary ny olona rehetra izay miezaka hahazo, dia mahonon-tena amin’ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety ho lò, fa isika ny tsy mety ho lò.
1 Korintiana 15.58
en.Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.
fr.Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l`oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
mg.Koa amin’izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo.
2 Korintiana 4.17
en.For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;
fr.Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de toute mesure,
mg.Fa ny fahorianay maivana, izay vetivety foana, dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra mandrakizay ho anay,
2 Korintiana 6.10
en.As sorrowful, yet alway rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing all things.
fr."comme attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs; comme n`ayant rien, et nous possédons toutes choses."
mg."Tahaka ny ampalahelovina, nefa faly mandrakariva; tahaka ny mahantra, nefa mampanan-karena ny maro; tahaka ny tsy manana na inona na inona, nefa manana ny zavatra rehetra."
Galatiana 1.10
en.For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.
fr.Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
mg.Koa ankehitriny ho an' olona va no andreseko lahatra sa ho an' Andriamanitra? Sa mila sitraka amin’olona aho? Raha mbola mila sitraka amin’olona aho, dia tsy mpanompon’i Kristy.
Galatiana 6.9
en.And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
fr."Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas."
mg."Ary aza mba ketraka amin’ny fanaovan-tsoa isika; fa amin’ny fotoan’andro no hijinjantsika, raha tsy reraka isika."
Filipiana 3.14
en.I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
fr.je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ.
mg."Miezaka hanatratra ny marika aho hahazoako ny lokan’ny fiantsoana ambony izay an' Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy;"
Kolosiana 3.23
en.And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men;
fr.Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes,
mg.Ary na inona na inona ataonareo, dia ataovy amin’ny fo, tahaka ny ho an’ny Tompo, fa tsy ho an’olona,
2 Timoty 4.7
en.I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith:
fr.J`ai combattu le bon combat, j`ai achevé la course, j`ai gardé la foi.
mg.Efa niady ny ady tsara aho, efa nahatanteraka ny fihazakazahako aho, efa nitahiry ny finoana aho,
Hebreo 11.6
en.But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.
fr."Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s`approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu`il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent."
mg."Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady Azy."
Hebreo 11.11
en.Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised.
fr.C`est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d`avoir une postérité, parce qu`elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.
mg.Ary na Saraha aza, dia finoana koa no nandraisany hery hanana anaka sy niterahany rehefa nitsaha-jaza izy, satria nataony fa mahatoky Ilay efa nampanantena azy.
Jakoba 1.12
en.Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.
fr."Heureux l`homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l`aiment."
mg."Sambatra izay olona maharitra fakampanahy; fa rehefa voazaha toetra izy, dia handray ny satroboninahitry ny fiainana, izay nampanantenain’ny Tompo homena izay tia Azy."
Jakoba 4.10
en.Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.
fr.Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.
mg.Manetre tena eo anatrehan’ny Tompo, dia hanandratra anareo Izy.
1 Petera 5.6
en.Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:
fr."Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu`il vous élève au temps convenable;"
mg."Koa amin’izany manetre tena ambanin’ny tàna-maherin’Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro;"
2 Petera 1.4
en.Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
fr.lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise,
mg."Ary izany no nanomezany antsika ireo tenifikasana sady sarobidy no lehibe indrindra, mba ho tonga mpiray amin’ny toetran’Andriamanitra ianareo, rehefa afa-nandositra ny fahalotoana izay eo amin’izao tontolo izao noho ny filàna;"
2 Petera 1.10
en.Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never fall:
fr."C`est pourquoi, frères, appliquez-vous d`autant plus à affermir votre vocation et votre élection; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais."
mg."Ary amin’izany, dia mazotoa kokoa, ry rahalahy, hanao izay ahazoana antoka ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo; fa raha manao izany ianareo dia tsy ho lavo mihitsy;"
2 Jaona 1.8
en.Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward.
fr.Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense.
mg."Mitandrema ianareo, fandrao mahavery izay namonoanay tena, fa mba handraisanay valim-pitia tanteraka;"
Apokalypsy 3.11
en.Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.
fr.Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
mg.Indro, avy faingana Aho, tano mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao.
Apokalypsy 22.12
en.And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.
fr.Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu`est son oeuvre.
mg."Ary, indro, avy faingana Aho; ary eto amiko ny famaliako, mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany."

Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto