Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Vatana

Genesisy 2.22
en.And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
fr.L`Éternel Dieu forma une femme de la côte qu`il avait prise de l`homme, et il l`amena vers l`homme.
mg.Ary ny taolan-tehezana izay nalain' i Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dralehilahy.
Salamo 63.1
en.O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is;
fr."(63:1) Psaume de David. Lorsqu`il était dans le désert de Juda. (63:2) O Dieu! tu es mon Dieu, je te cherche; Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, Dans une terre aride, desséchée, sans eau."
mg."[Salamo nataon' i Davida, fony tany an' efitr' i Joda izy.] ANDRIAMANITRA ô, Andriamanitro Ianao; mitady Anao fatratra aho; mangetaheta Anao ny fanahiko, maniry Anao ny nofoko eto amin' ny tany maina sy mangentana tsy misy rano;"
Salamo 73.26
en.My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
fr.Ma chair et mon coeur peuvent se consumer: Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage.
mg."Levona ny nofoko sy ny foko; nefa vatolampin' ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra."
Salamo 139.13
en.For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother's womb.
fr.C`est toi qui as formé mes reins, Qui m`as tissé dans le sein de ma mère.
mg."Fa Ianao no nahary ny voako; nanarona ahy tao an-kibon-dreniko Ianao."
Ohabolana 3.7
en.Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.
fr.Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l`Éternel, et détourne-toi du mal:
mg."Aza manao anao ho hendry; matahora an' i Jehovah ary mialà amin' ny ratsy."
Ohabolana 16.24
en.Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.
fr.Les paroles agréables sont un rayon de miel, Douces pour l`âme et salutaires pour le corps.
mg.Toho-tantely ny teny mahafinaritra, ka sady mamin' ny fanahy no fahasalaman' ny taolana.
Ohabolana 17.22
en.A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.
fr.Un coeur joyeux est un bon remède, Mais un esprit abattu dessèche les os.
mg."Ny fo ravoravo dia mahasoa toy ny fanafody; fa ny fanahy kivy mahamaina ny taolana."
Mpitoriteny 11.10
en.Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh: for childhood and youth are vanity.
fr."(12:2) Bannis de ton coeur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps; car la jeunesse et l`aurore sont vanité."
mg."Koa esory ao am-ponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy; fa ny fahazazana sy ny fahatanorana dia zava-poana."
Jona 3.2
en.Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee.
fr.Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclames-y la publication que je t`ordonne!
mg."Mitsangàna, ka mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe; ary torio aminy ny toriteny izay nandidiako anao."
Matio 5.29
en.And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
fr."Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est avantageux pour toi qu`un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne."
mg."Fa raha ny masonao ankavanana no manafintohina anao, dia esory hiala izy, ka ario ho afaka aminao; fa mahasoa anao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no hariana any amin’ny helo."
Matio 6.25
en.Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?
fr.C`est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n`est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
mg.Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Aza manahy ny amin’ny ainareo, dia izay hohaninareo na izay hosotroinareo, na ny amin’ny tenanareo, dia izay hotafinareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana?
Matio 10.28
en.And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.
fr."Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l`âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l`âme et le corps dans la géhenne."
mg."Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy; fa aleo matahotra Izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin’ny helo."
Matio 26.41
en.Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
fr."Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l`esprit es bien disposé, mais la chair est faible."
mg."Miareta tory sy mivavaha ianareo, mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy; mety ihany ny fanahy fa ny nofo no malemy."
Lioka 12.22
en.And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on.
fr.Jésus dit ensuite à ses disciples: C`est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus.
mg.Ary hoy Jesosy tamin' ny mpianany: Noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Aza manahy ny amin' ny ainareo, izay hohaninareo, na ny amin' ny tenanareo, izay hotafianareo.
Lioka 22.19
en.And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
fr."Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi."
mg."Ary nandray mofo Izy, ary rehefa nisaotra, dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe: Ity no tenako izay omena ho anareo; ataovy izao ho fahatsiarovana Ahy."
Romana 12.4
en.For as we have many members in one body, and all members have not the same office:
fr.Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n`ont pas la même fonction,
mg.Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena,
1 Korintiana 6.19
en.What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
fr.Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?
mg.Ahoana àry? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin’ny Fanahy Masina, Izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin’Andriamanitra ka tsy tompon’ny tenanareo ianareo?
1 Korintiana 7.3
en.Let the husband render unto the wife due benevolence: and likewise also the wife unto the husband.
fr.Que le mari rende à sa femme ce qu`il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari.
mg."Aoka ny lahy hanao izay mety hatao amin’ny vavy; ary mba toy izany koa ny vavy amin’ny lahy."
1 Korintiana 9.27
en.But I keep under my body, and bring it into subjection: lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway.
fr.Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d`être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.
mg.Fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin’ny sasany aza aho, dia holavina kosa ny tenako.
1 Korintiana 12.13
en.For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.
fr.Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d`un seul Esprit.
mg."Fa Fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na Jiosy isika na Jentilisa, na andevo na olona afaka; ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny Fanahy iray."
1 Korintiana 13.3
en.And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.
fr.Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n`ai pas la charité, cela ne me sert de rien.
mg.Ary na dia omeko hamahanana ny mahantra aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany.
2 Korintiana 4.16
en.For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.
fr.C`est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
mg."Noho izany, tsy ketraka izahay; fa na dia mihalevona aza ny olonay eo ivelany, dia havaozina isan’andro isan’andro ny olona ao anaty."
2 Korintiana 5.1
en.For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens.
fr.Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l`ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n`a pas été faite de main d`homme.
mg.Fa fantatsika fa raha ravana ny tranolaintsika ety an-tany, dia manana izay voarafitr’Andriamanitra isika, dia trano tsy nataon-tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra.
Efesiana 4.4
en.There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
fr."Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation;"
mg."Iray ny tena, ary iray ny Fanahy, dia toy ny niantsoana anareo ho amin’ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo;"
Efesiana 5.22
en.Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord.
fr."Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur;"
mg.Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny Tompo.
Efesiana 5.28
en.So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.
fr.C`est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s`aime lui-même.
mg.Dia tahaka izany koa, ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany.
Efesiana 5.31
en.For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh.
fr.C`est pourquoi l`homme quittera son père et sa mère, et s`attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair.
mg.“Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin’ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roroa”.
Kolosiana 3.15
en.And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.
fr.Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos coeurs. Et soyez reconnaissants.
mg."Ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan’Andriamanitra, fa ho amin’izany no niantsoana anareo ho tena iray; ary aoka ho feno fisaorana ianareo."
1 Timoty 4.8
en.For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come.
fr."Exerce-toi à la piété; car l`exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir."
mg."Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena; fa ny toe-panahy araka an’Andriamanitra no mahasoa amin’ny zavatra rehetra ka manana ny tenifikasana ny amin’ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa."
1 Petera 2.24
en.Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed.
fr."lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris."
mg."Ary nitondra ny fahotantsika tamin’ny tenany teo ambonin’ny hazo Izy, mba ho faty ny amin’ny ota isika, fa ho velona ny amin’ny fahamarinana; ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana anareo."
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto