Thèmes

Afobe Ahiahy Akaiky An-tsaina Andriamanitra Anjely Ankizy Aretina Asa Avelao Batisa Devoly Divay Eritreritra Fahafaham-po Fahafahana Fahafatesana Fahafehezan-tena Fahagagana Fahalalan-tanana Fahalemena Fahamarinana Fahamasinana Fahantrana Faharetana Fahasalamana Fahasoavana Fahatezerana Fahatokiana Fahazavana Fahazoana antoka ao amin'Andriamanitra Fahendrena Fahotana Fakam-panahy Famelan-keloka Faminaniana Famindrampo Famonjena Famoronana Fampaherezana Fampakaram-bady Fampihavanana Fanahin'olombelona Fanahy Masina Fanajana Fanambadiana Fanandevozana Fanantenana Fanaovana drafitra Fanaovana ny marina Fanasitranana Fandresena Fandriam-pahalemana Fanekena Fanenjehana Fanetren-tena Fangoraham-po Faniriana Fanjakana Fankatoavana Fanomboana Fanompoam-pivavahana Fanovana Fiadanana Fiaiken-keloka Fiainana Fiainana Mandrakizay Fiakarana Fialan-tsasatra Fianakaviana Fiangonana Fiankinan-doha Fiantsoana Fiaraha-monina Fiarovana Fiavonavonana Fibebahana Fiderana Fifadian-kanina Fifaliana Fifanarahana Fifandraisana Fijinjana Finoana Fiovam-po Fisakaizana Fisaonana Fitabatabana Fitafiana Fitahiana Fitaovana Fitiavam-bola Fitiavan-karena Fitiavan-tena Fitiavana Fitoriana filazantsara Fitsaharana Fitsanganana amin'ny maty Fiverenana Fo Hatsaran-toetra Hatsarana Herim-po Hery Ho avy Izao tontolo izao Jesosy Kristy Kamboty Krismasy Lainga Lalàna Lanitra Mahatakatra Mahery indrindra Mamantatra Mamoa Mamy Manadio Manara-dia Mandray Manome Manompo Mesia Mianatra Mihaino Mihinana Mihira Mikaroka Miteny Mofo Mpamonjy Mpampionona Mpanafaka Mpanelanelana Mpitondra tena Paska Pentekosta Rariny Ratsy Ray Sabata Sarobidy Sazy Sorona Tahotra Tenifikasana Tenin'Andriamanitra Trosa Tsy manan-tsiny Valisoa Vatana Vavaka Vola Zava-mahadomelina

Vavaka

Salamo 145.18
en.The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
fr."L`Éternel est près de tous ceux qui l`invoquent, De tous ceux qui l`invoquent avec sincérité;"
mg.Jehovah dia eo akaikin' izay rehetra miantso Azy, dia izay miantso Azy amin' ny fahamarinana.
Jeremia 29.12
en.Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.
fr."Vous m`invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et je vous exaucerai."
mg.Ary hiantso Ahy ianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hihaino anareo Aho.
Jeremia 33.3
en.Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not.
fr."Invoque-moi, et je te répondrai; Je t`annoncerai de grandes choses, des choses cachées, Que tu ne connais pas."
mg.Antsoy Aho, dia hovaliako ianao, ka hampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao.
Matio 6.7
en.But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.
fr.En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s`imaginent qu`à force de paroles ils seront exaucés.
mg."Fa rehefa mivavaka ianareo, dia aza mba manao teny maro miverimberina tahaka ny jentilisa; fa ataony ho ny hamaroan’ny teniny no hihainoana azy."
Matio 18.20
en.For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.
fr.Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d`eux.
mg.Fa na aiza na aiza no iangonan' ny roa na telo amin' ny anarako, dia ao afovoany Aho.
Marka 11.24
en.Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.
fr.C`est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l`avez reçu, et vous le verrez s`accomplir.
mg.Koa lazaiko aminareo: Na inona na inona irinareo, rehefa mivavaka ianareo, dia minoa fa efa nandray izany ianareo, dia ho azonareo izany.
Romana 12.12
en.Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;
fr.Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l`affliction. Persévérez dans la prière.
mg."Mifalia amin' ny fanantenana; miareta amin' ny fahoriana; mahareta amin' ny fivavahana."
Filipiana 4.6
en.Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
fr."Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces."
mg."Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no hoentinareo mampahafantatra ny fangatahanareo amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra."
Kolosiana 4.2
en.Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving;
fr.Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces.
mg.Mahareta amin’ny fivavahana, ka miambena amin’izany amin’ny fisaorana,
1 Tesaloniana 5.16
en.Rejoice evermore.
fr.Soyez toujours joyeux.
mg.Mifalia mandrakariva.
Hebreo 4.16
en.Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need.
fr.Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d`obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.
mg.Koa aoka isika hanatona ny sezafiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindrampo sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin’izay andro mahory.
1 Jaona 5.14
en.And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us:
fr.Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
mg."Ary izao ny fahatokiana ananantsika ao aminy: Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika Izy;"
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! facebook facebook twitter whatsapp linkedin flipboard mailto